Het Lichtbaken

Georges Bizetstraat 21 2551 ZC Den Haag

Schoolfoto van Het Lichtbaken

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we opbrengstgericht. We ambiëren Cito resultaten die voldoen aan de gestelde norm (door de inspectie als voldoende beoordeeld) en aan de door school gestelde ambitienorm per vak per groep. Bij groep 8 streven we naar een voldoende eindniveau van de eindtoets. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door het leerlingvolgsysteem. Bij de cyclisch terugkerende groepsbesprekingen wordt de uitslag van de Cito-toetsen vergeleken met de gestelde inspectienorm en de door de school gestelde ambitienormen (Daar waar de Cito resultaten niet voldoen aan de inspectienorm, wordt er wel een stijgende lijn op het eigen niveau van de groep verwacht.) Als de gewenste score niet behaald is, worden er interventies besproken tussen de intern begeleider en de leerkracht. Te denken valt hierbij aan het aanpassen van de differentiatie op de onderwijsbehoeften, het uitbreiden van methode-aanbod, andere instructie etc. Intern begeleiders waarborgen de afgesproken interventies door middel van klassenbezoeken of gesprekken met de leerkrachten.

Naast de Cito resultaten per groep worden ook de Cito resultaten van de individuele leerling bekeken. Laat de leerling, binnen zijn/haar eigen leercurve,  voldoende groei zien ? Op het moment dat dit niet het geval is, bespreken de leerkracht en de intern begeleider welke interventies er voor deze leerling van belang zijn.

Dit alles met zo hoog mogelijke opbrengsten als doel. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend vervolgonderwijs. Dit betekent ook dat leerlingen met een specifieke behoefte zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Naast het basisaanbod uit het schoolondersteuningsprofiel wordt er binnen de school (“los” van de arrangementen) veel extra ondersteuning gegeven. OPP’s kunnen hierbij het uitgangspunt zijn, maar ook onderdelen waarop kinderen (zonder OPP) uitvallen of verder in zijn. Binnen de school maken wij voor de ondersteuning gebruik van onderwijsassistenten die kleine groepjes leerlingen begeleiden, leerlingen uit de hogere groepen die leerlingen uit de lagere groepen helpen en ondersteunende programma’s. Ook heeft IB hierin een ondersteunende en begeleidende rol. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen 2019-2020

Praktijkonderwijs : 1

VMBO basis met LWOO : 4

VMBO basis - kader : 2

VMBO kader met LWOO : 2

VMBO kader : 1

VMBO kader - VMBO TL : 3

VMBO TL : 5

VMBO TL - HAVO : 3

HAVO : 5

HAVO - VWO : 2

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven