Het Lichtbaken

Georges Bizetstraat 21 2551 ZC Den Haag

Schoolfoto van Het Lichtbaken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8, schooljaar 2021-2022, heeft op de IEP eindtoets hoger gescoord dan het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we opbrengstgericht. We ambiëren Cito resultaten die voldoen aan de gestelde norm (door de inspectie als voldoende beoordeeld) en aan de door school gestelde ambitienorm per vak per groep. Bij groep 8 streven we naar een voldoende eindniveau van de eindtoets. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door het leerlingvolgsysteem. Bij de cyclisch terugkerende groepsbesprekingen wordt de uitslag van de Cito-toetsen vergeleken met de gestelde inspectienorm en de door de school gestelde ambitienormen (Daar waar de Cito resultaten niet voldoen aan de inspectienorm, wordt er wel een stijgende lijn op het eigen niveau van de groep verwacht.) Als de gewenste score niet behaald is, worden er interventies besproken tussen de intern begeleider en de leerkracht. Te denken valt hierbij aan het aanpassen van de differentiatie op de onderwijsbehoeften, het uitbreiden van methode-aanbod, andere instructie etc. Intern begeleiders waarborgen de afgesproken interventies door middel van klassenbezoeken of gesprekken met de leerkrachten.

Naast de Cito resultaten per groep worden ook de Cito resultaten van de individuele leerling bekeken. Laat de leerling, binnen zijn/haar eigen leercurve,  voldoende groei zien ? Op het moment dat dit niet het geval is, bespreken de leerkracht en de intern begeleider welke interventies er voor deze leerling van belang zijn. De leerling besprekingen vinden ook cyclisch plaats.

Dit alles met zo hoog mogelijke opbrengsten als doel. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend vervolgonderwijs. Dit betekent ook dat leerlingen met een specifieke behoefte zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Naast het basisaanbod uit het schoolondersteuningsprofiel wordt er binnen de school (“los” van de arrangementen) veel extra ondersteuning gegeven. OPP’s kunnen hierbij het uitgangspunt zijn, maar ook onderdelen waarop kinderen (zonder OPP) uitvallen of verder in zijn. Binnen de school maken wij voor de ondersteuning gebruik van onderwijsassistenten die kleine groepjes leerlingen begeleiden, leerlingen uit de hogere groepen die leerlingen uit de lagere groepen helpen en ondersteunende programma’s. Ook heeft IB hierin een ondersteunende en begeleidende rol. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor KIJK en de methode de Vreedzame School. Ook voeren de leerkrachten kindgesprekken met de kinderen. Indien nodig kan ook schoolmaatschappelijk werk worden ingezet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Conflicten oplossen
  • Zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2021 heeft er een themaonderzoek analyse en afstemming door de inspectie plaatsgevonden. De inspectie is zeer te spreken over de manier waarop op Het Lichtbaken vorm wordt gegeven aan de analyse en afstemming van het onderwijs/resultaten.

Terug naar boven