Paschalisschool

Bisschopstraat 3 2596 XH Den Haag

  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Paschalis werkt elke dag met veel enthousiasme en gedrevenheid aan kwalitatief goed onderwijs. Wij hebben een team dat qua leeftijdsopbouw een prachtige balans laat zien tussen jong en ervaren. Het onderwijs wordt verzorgd door 6 meesters en 20 juffen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof wordt het onderwijs verzorgd door een andere leerkracht die deel uitmaakt van het team van de Paschalis. 

Op het moment dat er geen andere leerkracht beschikbaar is kan er worden overgegaan op het opsplitsen van de groep. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen opbrengstgericht leren doormiddel van spel komen alle domeinen aan bod. Zo is er een rijk aanbod aan beginnende gecijferdheid en beginnende geletterheid. Wij gebruiken voor het ontwerpen van ons onderwijs de leerlijnen die zijn opgenomen in KIJK! Afhankelijk van het thema en de gestelde doelen voor de verschillende domeinen binnen het thema kan de onderwijstijd fluctueren.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij stellen onszelf steeds als doel om een leer- en leefklimaat te creëren waarin de leerling zich veilig voelt en uitgedaagd wordt. Alle leerlingen krijgen een basisprogramma aangeboden, waarbij we rekening houden met de individuele verschillen. Leerlingen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra ondersteuning. Leerlingen die veel minder tijd nodig hebben om de basisstof te verwerken, worden zoveel mogelijk op hun eigen niveau uitgedaagd. Een aantal leerlingen heeft voor sommige vakgebieden een eigen programma. We hopen dat dit in de praktijk betekent dat elke leerling in de gelegenheid gesteld wordt datgene te doen waartoe hij of zij in staat is. Zorgverbreding krijgt bij ons op school aandacht. De leerkrachten signaleren al in een vroeg stadium, zodat de leerlingen met de juiste hulp de school goed kunnen doorlopen. De verbreding van de zorg aan de leerlingen is niet alleen gericht op leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Onze aandacht gaat ook uit naar de leerlingen die er juist behoefte aan hebben extra uitgedaagd te worden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven