Paschalisschool

Bisschopstraat 3 2596 XH Den Haag

  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij streven met ons onderwijs naar hoge opbrengsten. Hierbij zijn de opbrengsten op sociaal vlak voor ons net zo belangrijk als de cognitieve opbrengsten. De eindopbrengsten die u hier aantreft zijn enkel de cognitieve opbrengsten. Bent u benieuwd naar de sociale opbrengsten? Neem dan gerust contact op met de school om een afspraak te maken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen Door middel van observaties, toetsenen het leerlingvolgsysteem kunnen leerproblemen, leerachterstanden enachterstanden in de ontwikkeling van kinderen mogelijk in eenbeginstadium worden ontdekt. Om de cognitieve ontwikkeling van kinderen te volgen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem (L.V.S.). Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen en observaties. In groep 2wordt nagegaan hoe het zit met de vaardigheden, die kinderen nodig hebben om met lezen, schrijven en rekenen te beginnen in groep 3. 

In groep 3 t/m 8 maken we, naast de methode gebonden toetsen, ook gebruik van de landelijke (CITO)toetsen. Deze toetsen zijn al voor een heel jaar gepland. Deze landelijke toetsen hebben naast een leerling-volgende ook een signalerende functie: heeft de leerling de gewenste ontwikkeling, gaat hij genoeg vooruit; hoe is de ontwikkeling van de groep; hoe is het gesteld met de kwaliteit van het onderwijs. De uitslagen van de toetsen en gegevens van observaties worden bekeken en met de ouders besproken. Als blijkt dat er kinderen zijn, die niet voldoende vooruit gaan of juist snel vooruit gaan, wordt er gezocht naar adequate oplossingen om het kind datgene te bieden wat het nodig heeft. Binnen het leerlingvolgsysteem wordt de voortgang van elk kind  nauwkeurig bijgehouden. Voor elk kind bestaat er in het digitale programma ‘Esis’ een leerlingendossier.

meer informatie over ons onderwijs en de wijze waarop wij kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling treft u aan onder het kopje kwaliteitszorg.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen kinderen een prettige en geborgen omgeving bieden. Wij streven naar een veilige en vertrouwde sfeer in de school en vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Er heerst een klimaat van warmte, openheid, gezelligheid en zorgzaamheid. Door het organiseren van groepsdoorbroken activiteiten wordt het onderlinge gevoel van saamhorigheid gecreëerd of versterkt. Op De Paschalis werken wij met de Vreedzame School. De Vreedzame School is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Inspraak van kinderen vinden wij belangrijk. Dit vindt plaats in de klas en dat maken wij onder andere mogelijk in het kinderkabinet waarin alle groepen vertegenwoordigd zijn. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • (zelf)vertrouwen
  • relaties

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft ons een basisarrangement gegeven. Dit arrangement is gegeven op grond van informatie bekend bij de inspectie. In feite wil het zeggen dat er, op grond van deze bij de inspectie bekende gegevens van de afgelopen jaren, geen aanleiding is tot zorg over de kwaliteit van ons onderwijs.

Terug naar boven