Paschalisschool

Bisschopstraat 3 2596 XH Den Haag

  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool

In het kort

Toelichting van de school

"Omdat we nieuwsgierig zijn"

Kinderen leren doordat en omdat zij nieuwsgierig zijn. Basisschool Paschalis staat voor uit­da­gend onder­wijs van hoge kwa­li­teit, in een vei­lige omge­ving waar kin­de­ren met veel ple­zier naar school gaan en nieuwsgierigheid dagelijks gevoed wordt. Het onder­wijs is geba­seerd op ken­nis en vaar­dig­he­den. Hier­mee wor­den de leer­lin­gen goed voor­be­reid op de toe­komst. Wij zien het als onze taak om bij te dra­gen aan het ont­plooien en oplei­den van talent, per­soon­lijke vor­ming te sti­mu­le­ren en een waar­de­be­wust­zijn bij leer­lin­gen te ont­wik­ke­len. Wij dra­gen zorg voor een leeromge­ving waar kin­de­ren zich vei­lig voe­len, ver­trou­wen krij­gen, zich gewaar­deerd voe­len, zich­zelf kun­nen zijn en nieuwsgierig blijven, om zo te komen tot de beste pres­ta­ties. Leer­krach­ten voe­len zich com­pe­tent en wer­ken samen op basis van ver­trou­wen. De wijze waarop wij hier invulling aan geven hebben wij uitgebreid omschreven in onze schoolgids. Deze vindt u op de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Ontwikkelen
  • Zelfvertrouwen
  • Samenwerken
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Paschalis wordt elke dag bezocht door ongeveer 450 kinderen. Deze kinderen zijn verdeeld over 17 groepen. In elke groep zitten gemiddeld 28 leerlingen. Wij hebben elk jaar plek voor 56 kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
439
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden voor de groepen 2 tot en met 8 zijn gelijk. Voor de kinderen van groep 1 zijn de schooltijden op de woensdag afwijkend. 

Op woensdag zijn alle leerlingen van groep 1 vrij. De leerlingen van groep 2 gaan wel elke woensdag naar school. De leerlingen van groep 2 krijgen dan een extra aanbod op de volgende ontwikkelingsgebieden; beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, motoriek en spel & drama. Dit aanbod wordt de ene week in de eigen klas met de eigen leerkracht verzorgd en de andere week wordt het aanbod groep doorbrekend verzorgd. Hierdoor leren zowel de leerlingen als leerkrachten elkaar beter kennen. Dit heeft als voordeel dat er door de leerkrachten beter kan worden samengewerkt en we elkaar om hulp en advies kunnen vragen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Voor de leerlingen van groep 2 is het fijn dat ze vast hun toekomstige klasgenoten van groep 3 kunnen leren kennen. De leerlingen van groep 3 mogen op de woensdagen tot de kerstvakantie nog een half uur terug komen in hun oude klas om deel te nemen aan het laatste half uur van de speelwerktijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven