RK Basisschool De Parkiet

Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het niveau van een groep verschilt van jaar tot jaar. Vanuit ons leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig bij. De gegevens bevestigen onze verwachting van de uitstroom. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem
Naast methodegebonden toetsen worden alle kinderen tweemaal per jaar getoetst op technisch en  begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat. Hiervoor worden de toetsinstrumenten van het Cito gebruikt. De toetsuitslagen worden in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem verwerkt. De intern begeleider en de groepsleerkrachten analyseren de toetsresultaten om te bezien of er acties moeten worden ondernomen, voor de groep of voor individuele leerlingen. Drie keer per jaar zijn er leerlingbesprekingen waardoor alle leerlingen uit de klas worden besproken.

De cijfers voor het methodegebonden werk worden verzameld in een cijferlijst. Op school is van elke leerling een leerling-dossier aanwezig. Hierin wordt vanaf de aanmelding tot het verlaten van de school het volgende bewaard:
aanmeldingsformulier;  observatielijsten kleuters + begrippentoets oudste kleuters en leesvoorwaardentoets;
relevante informatie ontvangen van ouders, huisarts, schoolarts, overige begeleiders; verslagen van gesprekken met ouders;
toetsuitslagen + eventuele handelingsplannen (waar is het kind mee bezig geweest); v  rapporten;
uitslag Cito-toets groep 8 + schooladvies; v  overzicht plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Er bestaat echter geen eigendomsrecht. De dossiers worden dus niet aan de ouders meegegeven.

Vanaf groep 3 krijgen leerlingen driemaal per jaar een rapport. Ouders worden na de eerste twee rapporten uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Tevens bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek indien daaraan behoefte bestaat.

Bij het verlaten van de school, bijvoorbeeld bij een verhuizing, wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit moet worden afgegeven op de nieuwe school. Ouders hebben het recht dit onderwijskundig rapport in te zien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen komen tot stand na overleg met leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur van de school. Hierbij worden vastgestelde criteria gehanteerd. Er wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve mogelijkheden van het kind, maar ook naar interesse, inzet, motivatie en werkhouding.

VO-scholen waar kinderen van onze school naar toe gaan zijn:

Maris Belgisch Park, Sorghvliet, Haganum, De Populier (beide locaties), Segbroek, VCL, Maris Kijkduin, De Vrijeschool, Maris Statenkwartier.
Onze leerlingen vliegen naar veel verschillende scholen uit.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2013 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Met name de kwaliteitszorg scoorde zeer goed. Alle overige onderdelen voldeden aan de criteria die de onderwijsinspectie hanteert. De school heeft net als alle voorgaande jaren weer een basisarrangement gekregen.

In 2021 is de school bezocht in het kader van onderwijskwaliteit. Dit bezoek is gebruikt als imput voor 'De staat van het onderwijs'. De inspectie maakt voor deze bezoeken geen verslag. De inspecteur was zeer tevreden over de manier waarop wij bezig zijn met de onderwijskwaliteit op De Parkiet. Hij benoemde de passende kwaliteitsverbeteringen bij onze populatie en vond de manier waarop we hier mee bezig heel mooi en duidelijk. Hij vond het goed om te zien dat wij ons onderwijs willen blijven verbeteren, terwijl de resultaten al goed zijn.

Terug naar boven