RK Basisschool De Parkiet

Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam bestaat uit een directeur, een intern begeleider, achttien groepsleerkrachten, vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en handvaardigheid, een administratief medewerkster en een conciërge.
Samen met de ouderraad en de medezeggenschapsraad werken we aan onze mooie school waar we trots op zijn!

Voor de groepsverdeling en taakverdeling met namen en foto's verwijzen we u graag naar onze website:team.

Stagiaires

We bieden studenten van de PABO’s de mogelijkheid om in de praktijk het vak van leerkracht basisonderwijs te leren. Ook stagiaires van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en opleiding onderwijsassistent, kunnen bij ons terecht. Alle activiteiten van stagiaires gebeuren onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

Nascholing
We hechten veel waarde aan een goede nascholing van ons personeel. Veel nascholing vindt plaats op de studiedagen of in privétijd. Dit kan gaan over actuele zaken zoals de begrijpend lezen, expliciete directe instructie, spelonderwijs, vakinhoudelijke onderwerpen zoals rekenen of taal, maar ook over sociale vaardigheden en rouwverwerking. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Nascholing gebeurt individueel en ook in teamverband.  

Teamteaching
Van en met elkaar leren vinden wij erg belangrijk. Zo kunnen er onderling observaties bij elkaar gedaan worden. Het schoolteam maakt graag gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit betekent dat het kan voorkomen, dat sommige lessen door een andere dan de eigen leerkracht worden gegeven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

In geval van ziekte- of ander verlof van een leerkracht komt er een invalleerkracht voor de groep. In bijna alle gevallen wordt eerst intern naar oplossingen gezocht. Hiervoor bestaat een vervangingsprotocol dat met de Mede­zeggenschapsraad is besproken en goedgekeurd.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In groep 1/2 zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. In ons leerstofjaarklassensysteem gebruiken we differentiatie in tempo en leerstof, extra uitleg en extra uitdaging om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. Dit doen we door kinderen in kleine groepjes extra aandacht te geven.
In onze kleutergroepen werken we met thema’s. Dat wil zeggen dat we een aantal weken allerlei activiteiten doen rond bijvoorbeeld; een wandeling door het bos ( herfst), trouwen, de dierentuin, enz. Liedjes, versjes, prentenboeken, knutselactiviteiten, reken- en taalactiviteiten en hoeken passen we aan bij het thema. Zo kan de speelhoek bij het thema “dieren” veranderen in een dierenwinkel. We koppelen de thema’s aan onderwerpen die op dat moment bij de kinderen spelen, zo vergroten we de betrokkenheid.
In onze groepen leren wij spelenderwijs. Wij stimuleren een rijke speelleeromgeving voor onze kleuters. Dat betekent dat onze visie is dat kinderen door te spelen, werken aan hun emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling. 
Kinderen leren door zelf te doen en te ervaren, hierbij staat plezier en betrokkenheid voorop. De leerkracht observeert en faciliteert hierin. Coöperatieve werkvormen naast zelfstandig werken vinden wij het ook erg belangrijk dat kinderen goed leren samenwerken. Coöperatieve werkvormen zetten we in de klas in om tegemoet te komen aan ieders talent.
Op verschillende momenten doen we opdrachten waarbij een beroep gedaan wordt op het luisteren naar elkaar en leren van elkaar.  

Vanaf groep 3 werken wij met methodes voor de verschillende vakgebieden. Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een Chromebook om op te werken. Deze wordt vooral ingezet bij rekenen, taal en spelling. Naast een gedifferentieerde instructie zorgt het Chromebook ervoor dat er bij deze vakken gepersonaliseerd kan worden gewerkt. We kijken bij deze vakken naar het doel van de les om te bepalen welk middel ( computer of papier) het meest doeltreffend is. Bij de wereld oriënterende vakken ligt het accent meer op het samenwerken, creëren en worden er proefjes gedaan. Zo maken we een mooie mix tussen zelfstandig werken en samenwerken.

Verder hebben we aandacht voor de creatieve vakken. We doen veel met cultuuronderwijs en koppelen dit ook aan de vakken beeldende vorming. Hiervoor is ook een vakleerkracht aanwezig. Daarnaast is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs en wordt er muziek gegeven door een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het karakter van het onderwijs binnen de kleutergroepen is zodanig dat de diverse vormingsgebieden geïntegreerd en gekoppeld aan de op dat moment in de belangstelling staande thematiek, aan de orde komen. De diverse activiteiten binnen de werklessen hebben betrekking op voorbereidend taalonderwijs, voorbereidend rekenonderwijs, schrijfonderwijs, spelenderwijs kennismaken met het vak Engels, sociale vorming, expressie en sociale redzaamheid. Wat maakt dat dit niet goed in uren uit te drukken is.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal & lezen omvat: technisch en begrijpend lezen, stellen, Nederlandse taal en projectwerk. Deze onderdelen komen in alle groepen voor, zij het dat de verdeling niet in alle groepen hetzelfde is.

Bij de kennisvakken (wereldoriëntatie) worden de volgende vakken en activiteiten gerekend: Natuur,  Aardrijkskunde (vanaf groep 4), geschiedenis (vanaf groep 5).  Binnen deze vakgebieden is er aandacht voor: wetenschap en techniek, maatschappelijke verhoudingen/burgerschap, geestelijke stromingen, verkeer, zelfstandig werken.
Kunstzinnige en creatieve vorming omvat: tekenen, muziek, handvaardigheid en drama en cultuuronderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Dit ondersteuningsprofiel van van 2021 tot 2023. De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht bij het opstellen van dit schoolondersteuningsprofiel.

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies: - Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig. - Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio Haaglanden;
Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.

U kunt het Schoolondersteuningsprofiel van De Parkiet ook vinden op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schoolgebouw  is een peuteropvang van DAK kindercentra gevestigd.  Er is drie maal per jaar overleg tussen personeelsleden van de kinderopvang en de kleuterleerkrachten van de school. Na toestemming van ouders worden kinderen doorgesproken als zij naar de basisschool gaan.

Terug naar boven