Cor Emousschool

Van Ruysbroekstraat 5 2531 TG Den Haag

Schoolfoto van Cor Emousschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Cor Emousschool! Een school van stichting VierTaal voor speciaal onderwijs (cluster 2), gericht op leerlingen met een taalontwikkelstoornis (TOS) in de Haagse regio. Wij hopen dat u hier voldoende informatie kunt vinden over onze school. Wanneer u nog op zoek bent naar aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar www.cor-emousschool.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • communicatie
  • vertrouwen
  • professionaliteit
  • expertise
  • ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Cor Emousschool is er speciaal voor kinderen met communicatieve problemen. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen van 3 tot 13 jaar met ernstige problemen op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor. Ook kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de communicatieve beperking op de voorgrond staat, vallen binnen de doelgroep.   

Om ingeschreven te worden bij ons op school moet de leerling een intensief arrangement zijn toegekend. Voor meer informatie over de criteria voor toelating verwijzen wij u naar: www.cor-emousschool.nl -> Aanmelding & Toelating.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De overheid heeft bepaald dat een cluster 2-school niet tot de samenwerkingsverbanden behoort, maar een landelijke positie heeft. Op die manier kan cluster 2 de expertise borgen en verder ontwikkelen.

Er zijn 4 landelijke instellingen die het onderwijs en de zorg voor cluster 2 leerlingen verzorgen. Stichting VierTaal, waar de Cor Emousschool onder valt, is hier één van.

De Cor Emousschool behoort dus niet tot een samenwerkingsverband, maar werkt wel met diverse samenwerkingsverbanden samen.


Terug naar boven