Protestant Christelijke Basisschool De Fontein

Emmalaan 47 1791 AT Den Burg

  • De leerlingen leren om op verschillende manieren het thema te presenteren. Bijvoorbeeld door power point, collage, Kahoot of werkstuk.
  • Naast de gymlessen worden ook andere activiteiten georganiseerd buiten de school.
  • Schoolfoto van Protestant Christelijke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Protestant Christelijke Basisschool De Fontein
  • Naast lessen in de klas gaan wij ook de werkelijke wereld in om te ontdekken en te leren.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht, door ziekte of bijzonder verlof, regelen wij vervanging. Dit kan iemand zijn vanuit de invalpool van de organisatie of het wordt intern geregeld door een andere leerkracht. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan het voorkomen dat de IB'er of directeur de groep vervangt. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er geen vervanging is en dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Hiervoor worden dan de ouders via de Kwieb op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In 2023 - 2024 hebben wij de volgende groepen:

groep 1-2A met juf Colinda en juf Hanneke

groep 1-2B met juf Kim en juf Ellen

groep 3 met juf Marlon en juf Jasperina

groep 4 met juf Lottie 

groep 5 met juf Joyce en juf Ilse

groep 6 met juf Gerda

groep 7 met juf Noortje en juf Bianca

groep 8 met juf Annalies

Juf Ilse en juf Simone zijn vanaf het begin van het nieuwe schooljaar met zwangerschapsverlof. Juf Simone komt na de kerstvakantie terug in groep 7. Juf Ilse wordt t/m de voorjaarsvakantie vervangen door juf Vivianne en juf Joyce. Juf Noortje gaat vanaf de herfstvakantie t/m de zomervakantie met zwangerschapsverlof. In de periode tussen de herfstvakantie en kerstvakantie wordt zij vervangen door juf Vivianne en juf Bianca. Na de kerst zal juf Simone in deze groep komen.

Ondersteuning door juf Natascha, juf Kim Gademan en juf Jasperina; Interne begeleiding door juf Sylvie; helpende handen in de groepen 1-2 door juf Nandy; vakleerkracht gym door juf Annemarie; vakleerkracht muziek door juf Mariken; directeur juf Monique.

Ondersteuning vanuit de taalklas wordt gedaan door juf Marjon, juf Sjakkeliene en meester Jan-Hein.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren door te spelen. De eerste schooljaren staat leren door middel van spel centraal. Wij zorgen steeds voor een uitdagend klimaat; er wordt gespeeld en gewerkt aan de hand van een thema en een rijke speel-leeromgeving. Tijdens de kleuterjaren ontwikkelen de kinderen zich in brede zin. Tijdens het lerend spelen besteden we aandacht aan: constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees – schrijfactiviteiten, reken – wiskundeactiviteiten en spelactiviteiten. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan beweging, muziek en expressie.  Gedurende de kleutertijd zullen we steeds in kaart brengen waar het kind zich in zijn ontwikkeling bevindt en de activiteiten hierop aan laten sluiten. We werken met klassen waarin oudste en jongste kleuters door elkaar zijn geplaatst, hierdoor leren de kinderen veel van elkaar. Het is vanzelfsprekend dat een kind met meer vaardigheden, een kind met minder ervaring helpt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 staat spelend leren nog steeds centraal. Binnen het spel vinden ook onderzoekjes plaats. Dit betekent dat er dagelijks nog gespeeld wordt door de kinderen. Het maakt langzaam plaats voor onderzoekend leren. Door verschillende sociaal-culturele praktijken te kiezen binnen het jaar komen de verschillende wereldoriëntatie vakken aan de orde. Ook de creatieve vakken worden daarin meegenomen. Vanaf groep 4 neemt het onderzoekend leren een steeds grotere rol in. Dit wordt meegenomen in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. We koppelen lessen wereldoriëntatie, kunst en cultuur, lezen, schrijven en taal aan de thema's. Daarnaast worden rekenen en spelling nog via de methode gegeven. In alle groepen bieden wij Engels aan. In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen. In groep 7 en 8 worden theaterlessen aangeboden die worden gegeven door een dramadocent van Artex.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet “Passend onderwijs” in gegaan. Voor ieder kind een passende plek binnen het onderwijs. Het team van De Fontein kan en wil veel. Toch stellen ook wij vanzelfsprekend onze grenzen. Die hebben we, samen met de andere scholen van onze stichting, verwoord in een protocol “aanmelden en toelaten van zorgleerlingen”. Binnen de kaders van dit protocol onderzoeken we of wij in staat zijn uw kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Daarnaast heeft de school een School Ondersteuningsprofiel (SOP). Deze is te lezen op de website of op school in te zien.

De Fontein valt onder Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland 

Het adres: Postbus 80 1620 AB  Hoorn 0229 259380 Email: info@swvkopvannoordholland.nl Website: www.swvkopvannoordholland.nl

De scholen in het samenwerkingsverband zijn geclusteerd in scholengroepen. De Fontein valt in de Scholengroep Texel (SGT). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Texel zijn we vanuit de scholengroep aan het onderzoeken wat de leerling populatie is per school en in de hele regio. Met die informatie bekijken we welke expertise, materialen en middelen aanwezig is en kan worden ingezet. Daarmee weten we ook wat er nog nodig zijn aan expertise, materialen en middelen en nascholing en daarvoor gaan we met elkaar kijken hoe we dit kunnen gaan organiseren. Dit zal mogelijk liggen op de gebieden taal, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, mogen naar de basisschool. Een aantal weken voordat de kleuter 4 jaar wordt, wordt er met de ouders van het kind een wen afspraak gemaakt. Kleuters mogen 5 dagdelen komen wennen, voordat ze 4 jaar worden.

Na het maken van de wenafspraak met ouders, neemt de groepsleerkracht contact op met de peuterspeelzaal, mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Met de leidsters van de peuterspeelzaal wordt overlegd of er behoefte is aan een eventuele koude of warme overdracht. Wanneer het kind een VE – traject heeft gevolgd, vindt er altijd een warme overdracht plaats. Deze wordt ingepland voordat het kind vier jaar wordt en start op school.

Terug naar boven