Protestant Christelijke Basisschool De Fontein

Emmalaan 47 1791 AT Den Burg

  • De leerlingen leren om op verschillende manieren het thema te presenteren. Bijvoorbeeld door power point, collage, Kahoot of werkstuk.
  • Naast de gymlessen worden ook andere activiteiten georganiseerd buiten de school.
  • Schoolfoto van Protestant Christelijke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Protestant Christelijke Basisschool De Fontein
  • Naast lessen in de klas gaan wij ook de werkelijke wereld in om te ontdekken en te leren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De onderwijsresultaten aan het einde van groep 8 verantwoorden we met de IEP eindtoets. Het groepsgemiddelde zit op of boven de norm van de inspectie. In het algemeen komen de uitslagen van de leerlingen overeen met het beeld dat we op school hebben en met het schooladvies dat is gegeven. Zoals we gewend zijn met alle toetsen, analyseren we ook deze toets, zodat we eventuele verbeterpunten mee kunnen nemen in ons onderwijsaanbod voor aankomend jaar. Het schooladvies dat wij geven is bindend.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school is ervoor om de kinderen iets te leren. Hieraan geven scholen verschillend invulling. Op De Fontein kiezen we voor het totale kind. In de jaren dat het kind bij ons op school zit, richten we ons op het aanreiken van kennis en leervaardigheden, maar even zozeer besteden we aandacht aan het sociale en emotionele welzijn, de creatieve en de motorische ontwikkeling. We volgen de kinderen steeds gericht in hun ontwikkeling. Dit betekent dat we het programma afstemmen op datgene waar het kind de meeste behoefte aan heeft. Zo kun je een kind dat niet ‘lekker in z’n vel zit’, oneindig veel leerstof voorschotelen, maar er zal dan weinig worden bereikt! Een kind dat graag creatief bezig is, heeft behoefte aan een takenpakket wat daaraan tegemoet komt. Kinderen krijgen nu veel vaker apart of in kleine groepjes aandacht. De leerkracht is naast lesgever nu ook begeleider! Natuurlijk blijft het stimulerend en effectief om veel zaken klassikaal aan te pakken. De methoden die wij hanteren bieden voldoende mogelijkheden om zowel klassikaal als op verschillende niveaus te werken. Wanneer kinderen gedurende hun verblijf op onze school naar vermogen leren, steeds zelfstandiger leren werken en dit leren met plezier doen, dan is ons onderwijs geslaagd!

Ieder kind op onze school wordt gedurende de schoolloopbaan gevolgd. De kinderen worden getest en gevolgd door middel van observaties, methodetoetsen, het werken in de groep en het IEP - leerlingvolgsysteem. Deze toetst naast de cognitieve ontwikkeling op het gebied van lezen, spelling en rekenen ook andere zaken die belangrijk zijn. Ze gaan uit van het totale kind (hoofd, hart en handen). Dat past weer bij het aanbod dat wij op De Fontein bieden met het ontwikkelingsgericht onderwijs.

De teamleden voeren verder gerichte observaties uit op het gebied van (motorisch) gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. De resultaten van deze testen en alle andere belangwekkende zaken worden bewaard in het leerlingvolgsysteem. Ieder kind heeft daar zijn eigen map. Dit leerling dossier van uw kind is te allen tijde door u in te zien op school. De testgegevens worden door de intern begeleider en het team besproken. Zo kunnen we zien hoe het kind het doet in vergelijking met bijvoorbeeld een jaar daarvoor. We houden zo zicht op de doorlopende ontwikkeling van ieder kind en trekken daaruit onze conclusies. Wanneer ons in de ontwikkeling van het kind iets opvalt, zullen wij hierop gericht actie ondernemen. Dit kan zijn omdat het niet zo goed gaat, omdat er bijvoorbeeld problemen zijn met een stuk van de leerstof, met de motoriek of met het gedrag. Maar het kan juist ook zo zijn dat het goed gaat, soms vraagt dat om extra ondersteuning. Wanneer dit aan de orde is zal de leerkracht(en) in samenwerking met de intern begeleider overleg plegen over de te nemen stappen. Hierbij wordt er altijd contact met de ouders onderhouden. Soms hebben we behoefte aan een uitgebreid onderzoek van een leerling. In dergelijke gevallen wordt er altijd overlegd met de ouders. Mocht het onderzoek door iemand van buiten de school worden uitgevoerd, dan is hiervoor de toestemming van de ouders nodig. Deze onderzoeksgegevens worden vastgelegd in een onderzoeksverslag. De ouders krijgen hiervan altijd een exemplaar, die met hen wordt besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procedure adviezen VO

Na groep 8 gaan onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De directie, IB en de leerkrachten van de bovenbouw overleggen over het advies dat de leerlingen van groep 8 krijgen. In dat advies zit meer dan alleen ‘goed kunnen leren’. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar doorzettingsvermogen, werkhouding, stabiliteit en interesses van het kind. Met de ouders en het kind worden één of meer gesprekken over de schooltypekeuze gevoerd. De school geeft een advies, de ouders geven zelf hun kind op! Het schooladvies is doorslaggevend.

Voorlopig advies

Aan het begin van het schooljaar in groep 8 vindt een startgesprek plaats met de leerkracht van groep 8, ouders en leerlingen waarin ook een voorlopig schooladvies wordt gegeven. Wanneer het kind de ambitie heeft om een hoger advies te krijgen, kan de leerkracht in samenspraak met de ouders en leerling een plan van aanpak maken. Dit plan van aanpak is kind specifiek.

Eindadvies

- In oktober worden de eerste IEP afname in groep 8 afgenomen.

- In november vinden de adviesgesprekken plaats met de leerkracht(en) van groep 8, ouders en leerlingen.

- In februari worden de doorstroomtoetsen afgenomen. Na de uitslag van deze doorstroomtoets kan evt. het advies herzien worden. Dit kan alleen omhoog worden bijgesteld en niet naar een lager niveau.

Uitstroom naar VO

2018 - 2019 totaal aantal leerlingen 23: 0 PRO;  8 VMBO; 6 MAVO;   9 HAVO/VWO

2019 - 2020 totaal aantal leerlingen 17: 0 PRO;  7 VMBO; 8 MAVO;   2 HAVO/VWO

2020 - 2021 totaal aantal leerlingen 24: 0 PRO;  7 VMBO; 6 MAVO; 11 HAVO/VWO

2021 - 2022 totaal aantal leerlingen 22: 0 PRO;  6 VMBO; 7 MAVO;   9 HAVO/VWO

2022 - 2023 totaal aantal leerlingen 22: 0 PRO;  8 VMBO; 4 MAVO;   10 HAVO/VWO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen die bij ons naar school gaan, kunnen en willen werken in een goede sfeer en met begrip voor elkaars mogelijkheden. Daarom werken we op De Fontein voortdurend aan een klimaat van onderlinge verdraagzaamheid. Positieve benadering van anderen wordt voorgeleefd en gestimuleerd. We gebruiken hiervoor het door het Nederlandse Jeugdinstituut goedgekeurde anti-pestprogramma van Vreedzaam. Zie hiervoor hoofdstuk 3.2 over veiligheid.

Burgerschapsvorming is geen apart schoolvak, maar maakt deel uit van het Pedagogisch klimaat. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap èn daar, actief, een bijdrage aan te leveren. Ook als ‘kleine burger’ moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling. De ontwikkeling van burgerschap is opgenomen in het lesaanbod voor de groepen 1 t/m 8. Binnen onze lessen levensbeschouwelijke identiteit en wereldoriëntatie is hier aandacht voor. Deze onderdelen worden aangevuld met TV-lessen van schooltelevisie: Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de natuur en TV-weekjournaal. Daarnaast gebruiken wij het anti-pestprogramma Vreedzaam, die tevens aandacht besteedt aan burgerschapsvorming. De Fontein heeft een monument geadopteerd ter na gedachtenis van oorlogsslachtoffers. Leerlingen van groep 8 worden betrokken bij de activiteiten rondom het monument.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur van stichting Kopwerk heeft in januari 2020 inspectiebezoek gehad. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er verificatieonderzoeken gehouden onder verschillende scholen van de organisatie. Hiervoor heeft De Fontein op 6 februari 2020 inspectiebezoek gehad. Dit was een positief bezoek en de aanbevelingen van de inspectie worden meegenomen in het schooljaarplan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school.

Terug naar boven