Nour

Churchilllaan 82 5224 BW Den Bosch

Schoolfoto van Nour

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen in groep 8 nemen deel aan de landelijk digitale eindtoets Route 8. Hiermee toetsen we de domeinen taal en rekenen opgedeeld in verschillende deeltoetsen. Daarnaast kijken we of het gegeven schooladvies inderdaad passend is bij het kind. Het basisniveau (1F) is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Zo hebben al onze leerlingen op het gebied van lezen en taalverzorging het basisniveau (1F) gehaald, waar we heel trots op zijn! De meeste leerlingen zitten boven het basisniveau (1F), namelijk op 2F-niveau: met lezen 66% en met taalverzorging 54%.

Op het gebied van rekenen zien we dat ruim 90% het basisniveau (1F) haalt waarvan een percentage op boven de norm zit (1S), namelijk 31,4% en een kleine 10% onder het basisniveau (1F). Kijkend naar de resultaten van de landelijke eindtoets constateren we dat de leerlingen van Nour de afgelopen 5 jaar een stabiele groei laten zien. Het komende schooljaar zetten wij verder in op het verbeteren van de basisvaardigheden van onze leerlingen specifiek gericht op NT2, zodat de leerlingen alle kansen krijgen om hun potenties waar te maken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methode gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Deze resultaten brengen we in kaart door middel van:

 • Waarnemen dmv cito/methode-toetsen/observaties.
 • Begrijpen dmv groepsbesprekingen en leerling besprekingen of zo nodig in overleg met externen.
 • Plannen dmv groepsaanpak of individuele handelingsplannen.
 • Realiseren dmv plan uitvoeren en evalueren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt zorgvuldig geformuleerd, door een team van leerkrachten uit groep 7, 8, intern begeleiders en directeur. Dit proces start in groep 6, waar een preadvies gegeven wordt. Basisschool Nour heeft in de loop van de schoolloopbaan een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook de motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. De overheid heeft bepaald dat er een centrale eindtoets gehouden moet worden. Nour heeft ervoor gekozen de eindtoets Route 8 af te nemen. Als het advies van de basisschool en de uitslag van de eindtoets beide positief zijn voor een bepaald schooltype zal een leerling zeker worden toegelaten. In andere gevallen zal een toelatingscommissie beslissen.

Doorstroomtoets groep 8

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets welke in de maand februari door de leerlingen uit groep 8 gemaakt wordt. Door deze wijziging wordt er bijgedragen aan een soepele overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en functioneert de toets beter als instrument voor kansengelijkheid.Tussen 25 en 31 maart komt er een centrale aanmeldweek voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

 • Leerlingen ontvangen eind groep 7 hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun (eventueel bijgesteld) schooladvies.
 • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.
  *Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De principes van De Vreedzame School vormen de basis voor onze visie op sociale opbrengsten. Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden, ook wel executieve functies genoemd. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

De leerkrachten van onze school zorgen voor een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat, door:

 • Zorgvuldig te zijn in het eigen taalgebruik (voorbeeldgedrag).
 • Het respect tussen kinderen te bevorderen en een prettige sfeer te creëren in de groep en de school in het algemeen.
 • Het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten door het geven van positieve feedback.
 • Het uitspreken van positieve verwachtingen en beschikbaar te zijn bij problemen volgens de Positive Behavior Suport aanpak (PBS). Bij PBS word je aangesproken op gewenst gedrag.
 • Pestgedrag bespreekbaar te maken en pesten tegen te gaan.
 • Op schoolniveau en op klassenniveau besproken gedragsregels te hanteren.
 • Een uitdagende leeromgeving te creëren in een ordelijk en opgeruimd lokaal.
 • De zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren.

De school wil graag dat leerkrachten zich bewust worden van hun eigen leerkrachtgedrag en de invloed daarvan op het leerproces van kinderen. Hierdoor staat het leerkrachtgedrag in ieder verandertraject centraal en zeker in de trajecten die betrekking hebben op het pedagogisch klimaat aangezien hier de rol van de leerkracht cruciaal is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Identiteit
 • Veiligheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven