Nour

Churchilllaan 82 5224 BW Den Bosch

Schoolfoto van Nour

Het team

Toelichting van de school

Team Nour is een gevarieerd team met een mooie verdeling van verschillende leeftijdsgroepen, ervaring in het onderwijs en talent, man/vrouw. Iedereen die hier op school werkt met de kinderen heeft een verklaring van goed gedrag en houdt zich aan gedragsafspraken die we samen hebben geformuleerd. Het personeelsbeleid wordt dit schooljaar beschreven in de  kwaliteitskaart “personeel”.  

Naast de vaste leerkrachten in elke groep kan het voorkomen dat u andere gezichten in de klas van uw kind ziet. Het is gebruikelijk dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op onze school, als onderdeel van hun opleiding tot leerkracht of tot onderwijsassistent. Er zijn ook tijdelijke stages, zoals de maatschappelijke stage voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De groepsleerkracht blijft altijd volledig verantwoordelijk tijdens de stage. Een LIO-stagiaire (leerkracht in opleiding) is een Pabo- student die op het einde van de opleiding een aantal weken achter elkaar les geeft. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de groep plaatsvinden. De groepsleerkracht houdt zich daarbij meer op de achtergrond, maar blijft eindverantwoordelijk en zorgt ervoor dat de doorgaande leerlijn gewaarborgd blijft.

Wanneer er naast de ouders van onze kinderen, mensen/buurtbewoners zijn die school op vrijwillige basis willen helpen, bijvoorbeeld door kleine klusjes te verrichten, verwachten wij dat allen zich houden aan de (gedrags)regels van school. Dit geldt ook wanneer men begeleidt op schoolreis/kamp of als rij-ouder. We vragen niet specifiek om rijbewijzen, omdat we ervan uitgaan dat iedereen die zich beschikbaar stelt als rij-ouder een rijbewijs heeft. 

De ene leerkracht is de andere niet. En dat is maar goed ook. School verdeelt haar personeelsleden niet willekeurig over de klassen. De directie maakt doelbewust gebruik van ieders bijzondere kwaliteiten. Daarom brengen wij in kaart wat de sterke punten zijn van iedere leerkracht. Alle leerkrachten hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit is een plan opgesteld in overleg met directie waarin competenties en specialismen staan die verder ontwikkeld kunnen worden. De leerkrachten laten zich hiervoor bijscholen en coachen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten op basisschool Nour wordt er gezorgd voor passende vervanging. Leerkrachten die recht hebben op studieverlof of extra verlof volgens de CAO-PO worden vervangen door een invalleerkracht bij voorkeur door interne medewerkers. In het geval van ziekte of calamiteiten streven we ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen personeel als vervanging. Indien er geen vervanging beschikbaar is, zal de groep incidenteel worden opgevangen door een onderwijsassistent. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd. Ons doel is om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen, zodat de leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden van de afwezigheid van de reguliere leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen krijgen twee keer per week godsdienstles in de vorm van theorie en Quranlessen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden in de groepen 1 en 2 de volgende vakken:

 • Kleutermethode (Kleuterplein)
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (De Vreedzame school)
 • Kunstzinnige en creatieve vorming (Huis73, De Schoolschrijver)
 • Klankontwikkeling (Fonemisch bewustzijn)
 • Woordenschat (Logo3000)
 • Burgerschap (GOTD, Simon godsdienstmethode)
 • Schakelklas

Wij bieden als school onderstaande vakken extra aan:

 • Godsdienstlessen: twee keer per week gedragsregels en verhalen

Wij houden ons aan de verplichte aantal uren per jaar die het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap hanteert. 

Schakelklas:

In onze schakelklas krijgen leerlingen van groep 2 met een grote taalachterstand een jaar lang extra intensief taalonderwijs. De leerlingen die deelnemen aan de schakelklas. Dit schooljaar hebben we een volledige schakelklasgroep geformeerd. In de schakelklas krijgen de leerlingen intensief taalonderwijs. Er is iedere dag extra ondersteuning voor de schakelklas, zodat er tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisschool Nour is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag.

Wij bieden net als alle Nederlandse scholen de volgende vakken aan:

 • Taal (Staal)
 • Lezen (Veilig leren lezen)
 • Begrijpend lezen (Blink)
 • Woordenschat (Grej of the day)
 • Burgerschap (o.a. GOTD, Simon godsdienstmethode, de school als oefenplaats)
 • Spelling (Staal)
 • Rekenen/Wiskunde (Wereld in getallen)
 • Wereldoriëntatie (Naut, Meander, Brandaan)
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (De vreedzame school)
 • Kunstzinnige en creatieve vorming (Huis73, De Schoolschrijver)

Wij bieden als school onderstaande vakken extra aan:

 • Godsdienstlessen: twee keer per week in de vorm van theorie en Quraanlessen
 • Anasheed in alle groepen

Wij houden ons aan de verplichte aantal uren per jaar die het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap hanteert. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school

·       Het niveau van de basisondersteuning;

·       Welke extra ondersteuning de school kan bieden;

·       Hoe deze ondersteuning is georganiseerd;

·       Wat de ambities zijn.

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt, maar die niet binnen de basisondersteuning valt.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking gegaan. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij             

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Nour behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel, Bommelerwaard en Maasdriel.
Ons samenwerkingsverband heeft als missie: We bieden thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 0-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande lijn. Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. Uitgebreide informatie vindt u op de website www.demeierij-po.nl.

Oudersteunpunt

Op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links kunt u op de website vinden.
Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.

De poster ‘basisondersteuning’ te vinden op de website van het verband: Meijerij-PO_A3-poster-ondersteuning_v3.pdf (demeierij-po.nl). Bij deze poster is een notitie geschreven die toelichting geeft op de poster en beschrijft hoe ondersteuning is geregeld binnen PO de Meierij: Notitie-ondersteuning-binnen-SWV-PO-de-Meierij.pdf (demeierij-po.nl)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons onderwijs en de afstemming op onderwijsbehoeften is continu in ontwikkeling. Onze expertise wordt ook continu uitgebreid. Dit gebeurt door specifieke opleidingen en cursussen van onze medewerkers.

In ons SOP hebben we beschreven welke individuele en team brede opleidingen en trainingen we voor het schooljaar 2024-2025 gaan volgen.

Op basis van de (overgebleven) gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs en subsidie basisvaardigheden zal er ook in de komende jaren expertise verder ontwikkeld worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Nour ontwikkelen jonge kinderen zich door middel van spel. In het themagebonden aanbod wordt de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid de school binnengehaald of buiten de klas opgezocht.

Leerkrachten volgen de ontwikkeling van het kind door observaties en meespelen en registreren dit in kind volgsysteem Kleuter in Beeld.

Leerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving, waarbij een balans is tussen beredeneerd aanbod en autonomie voor de leerling. Spel is de drager van de ontwikkeling. In het spel kan het kind laten zien waar het in zijn ontwikkeling is. De leerkracht stemt daar op af en komt met een beredeneerd aanbod om het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Niet al het leren komt door spel. Sommige vaardigheden moeten expliciet worden aangeleerd. We doen veel voor, modellen, oefenen en spelen het geleerde dan weer in spel uit. Denk daarbij aan hoe maak ik een kwast schoon na het verven, hoe vraag ik of ik mee mag spelen, etc. De kleutergroepen zijn bewust voor een deel homogeen gegroepeerd. De schakelklas kinderen krijgen daardoor een volledige focus op het taalaanbod.

Groep 2 leerlingen, die extra taalonderwijs nodig hebben om sterker naar groep 3 te kunnen, worden gescreend door een logopedist en krijgen vier dagdelen per week intensief taalaanbod in de schakelklas. Deze leerlingen worden automatisch door de logopedist en de VVE peuterspeelzaal aan Nour overgedragen. Logopedie wordt verzorgd door Logopedie Spraaktijk.

Terug naar boven