Nour

Churchilllaan 82 5224 BW Den Bosch

Schoolfoto van Nour

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten die recht hebben op studieverlof (voor het behalen van een master) of op extra verlof volgens de CAO-PO worden door een inval leerkracht vervangen.  In geval van ziekte of calamiteiten proberen we collega's zoveel mogelijk met eigen personeel te vervangen. Basisschool Nour is aangesloten bij een vervangingspool. Als vervanging niet mogelijk is, wordt een groep incidenteel opgevangen door de onderwijsassistent, of verdeeld over de andere groepen. Bij uitzondering sturen we leerlingen naar huis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen krijgen twee keer per week godsdienstles in de vorm van theorie en Quraanlessen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden in de groepen 1 en 2 de volgende vakken:

 • Kleutermethode (Kleuterplein)
 • Social emotionele ontwikkeling (De Vreedzame school)
 • Kunstzinnige en creatieve vorming (Huis73, De Schoolschrijver)
 • Klankontwikkeling (Fonemisch bewustzijn)

Wij bieden als school onderstaande vakken extra aan:

 • Anasheedlessen in projectvorm 
 • Godsdienstlessen: twee keer per week gedragsregels en verhalen

Wij houden ons aan de verplichte aantal uren per jaar die het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap hanteert. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisschool Nour is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag.

Wij bieden net als alle Nederlandse scholen de volgende vakken aan:

 • Taal (Staal)
 • Lezen (Veilig leren lezen, Estafette)
 • Spelling (Staal)
 • Rekenen/Wiskunde (Wereld in getallen)
 • Wereldorientatie (Naut, Meander, Brandaan)
 • Bewegingsonderwijs
 • Social emotionele ontwikkeling (De vreedzame school)
 • Kunstzinnige en creatieve vorming (Huis73, De Schoolschrijver)

Wij bieden als school onderstaande vakken extra aan:

 • Anasheedlessen in projectvorm
 • Godsdienstlessen: twee keer per week in de vorm van theorie en Quraanlessen

Wij houden ons aan de verplichte aantal uren per jaar die het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap hanteert. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school

·       Het niveau van de basisondersteuning;

·       Welke extra ondersteuning de school kan bieden;

·       Hoe deze ondersteuning is georganiseerd;

·       Wat de ambities zijn.

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorbeelden van aanbod aan het jonge kind zijn:

 • kinderopvang
 • voor- en voorschoolse educatie
 • kindcentrum 

Terug naar boven