Basisschool het Palet

Eekbrouwersweg 2 5233 VG Den Bosch

 • Schoolfoto van Basisschool het Palet
 • Schoolfoto van Basisschool het Palet
 • Schoolfoto van Basisschool het Palet
 • Schoolfoto van Basisschool het Palet

Het team

Toelichting van de school

Het teamHet Palet heeft meer dan 40 medewerkers. Op onze website bij team kunt u alle medewerkers terugvinden met hun rol in de school.

MuziekonderwijsBasisschool Het Palet doet mee aan het programma Meer Muziek in de Klas. De vakleerkracht muziek ondersteunt het team bij het geven van muzieklessen. Ook worden muzieklessen gegeven door muziekdocenten vanuit het programma. De kinderen van de groepen 6 kunnen deelnemen aan de blazersklas of de ritmeklas. Zij leren een blaasinstrument spelen of een ritme-instrument in combinatie met lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV). 

Bewegingsonderwijs en bewegend leren
Op het Palet zijn twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Op maandag, dinsdag en donderdag is meester Loek aan het werk, op woensdag meester Piet. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen minimaal 1X per week les van deze leerkrachten. In de groepen 7 en 8 hebben we een blokuur gym. De groepen 3 t/m 6 hebben twee keer per week gym in de gymzaal. De kinderen in de groepen 1/2 krijgen bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht in de speelzaal.
Bewegend leren is een speerpunt op het Palet. De groepsleerkrachten ontwerpen opdrachten voor rekenen, taal en wereldoriëntatie die kinderen bewegend kunnen uitvoeren. Dit kan binnen in het lokaal zijn of buiten op het schoolplein. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging worden medewerkers uit de bestuursinvalpool van Signum ingezet. Ook nemen regelmatig collega's uit ons eigen team vervanging op zich. Indien er geen vervangende basisschoolleerkrachten gevonden kunnen worden krijgen de kinderen verrijkingsaanbod door medewerkers van Qrabbl. Qrabbl heeft creatieve en technische professionals flexibel beschikbaar voor het onderwijs (meer informatie op www.qrabbl.nl).Ook kiezen we incidenteel voor online thuisonderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kindcentrum Het Palet heeft twee locaties. Het hoofdgebouw staat aan de Eekbrouwersweg 2. De locatie voor de groepen 7 en 8 en BSO bovenbouw heet De Kwast en bevindt zich aan de Rompertsebaan 63.
Beide gebouwen zijn ingericht met groepslokalen en leerpleinen. Op de speel/leerpleinen krijgen leerlingen ruimte om zelfstandig te werken en in groepjes opdrachten en spelactiviteiten te doen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen zijn iedere dag op school van 8.30 uur - 14.00 uur. Zij zitten in een vaste groep en hebben vaste leerkrachten. Zij werken volgens een dag- en weekritme. Iedere dag is er een afwisseling van groepsactiviteiten en keuze-activiteiten in de speelleerhoeken rondom een thema. Daarbij kunnen de kinderen ook kiezen voor het leerplein waar verschillende groepen samen kunnen spelen. Taal-en rekenactiviteiten worden in de kring of in de spelhoeken aangeboden. Wekelijks hebben de kinderen aanbod Engelse Taal en muziek. Twee keer per dag spelen zij buiten, dit is met andere kleutergroepen samen. De fruitpauze en lunchpauze is in de groep met de leerkracht.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen zijn iedere dag op school van 8.30-14.00 uur. Zij hebben een vast dag -en weekritme. In de ochtenden is er vooral aandacht voor de kernvakken rekenen en taal. In de middagen zijn meestal de andere vakken gepland. Wij bieden onderwijs vanuit leerlijnen aan de hand van methodes voor de kernvakken rekenen en taal. We hebben een bewuste keuze gemaakt voor de te gebruiken methodes voor rekenen en taal waarbij een brede niveaudifferentiatie en tempodifferentiatie mogelijk is. Voor rekenen is de oefenstof digitaal en adaptief. Om aanbod op niveau te kunnen geven maken we gebruik van groepsoverstijgende en leerjaaroverstijgende werkvormen. Dagelijks krijgen de kinderen aanbod rekenen, taal en lezen. Hierbij worden leerspellen en activiteiten met bewegend leren aangeboden. Naast deze basisvakken wordt wekelijks tijd ingepland voor wereldoriëntatie, creatieve vorming en Engels. Voor bewegingsonderwijs en muzikale vorming hebben we vakdocenten in ons team. Burgerschap en levensbeschouwing worden aangeboden vanuit de actualiteit met ondersteuning van het jeugdjournaal, lessen bij wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwerpen vanuit de leerlingenraad en het Bossche Kinderparlement. De kinderen werken in groep 4 t/m 8 met de weektaak van Klasseplan. Zij hebben 4 tot 5 keer per week tijd op het rooster voor de weektaak.

Methodes:

 • rekenen: Semsom (groep 3) en De wereld in Getallen 5 digitaal (groep 4 t/m 8)
 • Nederlandse taal: STAAL (groep 3 t/m 8)
 • aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen (groep 3)
 • lezen: Estafette en Leeslink (groep 4 t/m 8)
 • wereldoriëntatie: De Zaken (groep 3 t/m 8)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling: KWINK (groep 1 t/m 8)
 • Engels: Join In (1 t/m 8)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsstructuur

Vanuit onze visie is onze pedagogische en didactische ondersteuning gericht op welbevinden en betrokkenheid van de kinderen. 

We onderscheiden 5 stappen in de ondersteuning. De basisondersteuning (Stap 1 t/m 3) heeft als doel kinderen een passend basisaanbod te bieden en is gericht op een preventieve aanpak. Bij de extra ondersteuning (Stap 4 en 5) wordt het Samenwerkingsverband De Meijerij betrokken. Voor de verschillende pedagogische en didactische ontwikkelgebieden maakt het Schoolondersteuningsprofiel inzichtelijk wat er geboden kan worden op onze school. Het Schoolondersteuningsprofiel kan opgevraagd worden bij de interne begeleiders van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities van het Palet passen binnen het Strategisch Beleidsplan van Signum. Signum maakt deel uit van het Samenwerkingsverband de Meijerij. In onze basisondersteuning zijn we ons verdiept en extra verdiept aanbod verder aan het ontwikkelen. Hierbij gaan we meer aansluiten bij mogelijkheden en interesses van kinderen. Dagelijks tijd bieden we tijd voor het werken aan de weektaak in de groepen 4 t/m 8. Dit biedt kansen voor differentiatie en talententontwikkeling. Het Palet heeft veel ervaring met extra onderwijsaanbod voor meerbegaafde kinderen. Dit aanbod staat open voor andere scholen in de wijk. Samen met het Expertisepunt Hoogbegaafdheid van Signum zullen we dit aanbod verder ontwikkelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Door de samenwerking met de kinderopvang is er een doorgaande lijn van 0-13 jaar. We zorgen voor een warme overdracht en gebruiken hetzelfde observatie-instrument KIJK.

Terug naar boven