Basisschool het Palet

Eekbrouwersweg 2 5233 VG Den Bosch

  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool het Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op het Palet maken we gebruik van het Leerlingvolgsysteem Parnassys. In groep 3 t/m 8 worden toetsen van Cito Leerling in Beeld afgenomen en rekentoetsen van Bareka. Aan het eind van de basisschool kiezen we voor afname van de Doorstroomtoets van CITO. De resultaten voor het niveau 1F liggen op het gemiddelde van de scholengroep. Voor de resultaten op het streefniveau 1S (rekenen) en 2F (taal) zien we een stijgende lijn in de groepen 3 t/m 7. De lopende verbetertrajecten voor het rekenonderwijs en spellingsonderwijs hebben effect op de tussenresultaten van de groepen 3 t/m 7. Deze lijn zal resulteren in een verhoging van de resultaten op de Doorstroomtoets. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In alle groepen observeren de leerkrachten dagelijks de brede ontwikkeling van de kinderen. In de groepen 1/2 wordt de ontwikkeling in beeld gebracht in het observatiesysteem KIJK. In de groepen 3 t/m 8 worden tussentijds leerresultaten in beeld gebracht met methodetoetsen. In januari en juni van ieder schooljaar worden landelijke genormeerde toetsen van Cito Leerling in Beeld afgenomen in de leerjaren 3 t/m 8 op de leergebieden: rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen, spelling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eén van onze kernwaarden is: gericht op ontwikkeling. In de advisering willen we dit ook zichtbaar maken. We geven eind leerjaar 7 een groeiadvies. Door dit groeiadvies krijgen de kinderen zicht op hun mogelijkheden en doelen voor groep 8. Ons beleid is gericht op passend en kansrijk adviseren. Het groeiadvies kan daar aan bijdragen.
In schooljaar 23-24 wijzigt de wettelijke  adviesprocedure. Het Palet heeft een adviescommissie bestaande uit leerkrachten van groep 7 en 8, de interne begeleider bovenbouw en de schoolleider. Deze commissie komt bijeen op 9 en 10 januari 2024. In de periode 15 t/m 31 januari 2024 worden de adviezen voor Voortgezet onderwijs gegeven door de leerkracht van groep 8 in een ouder-kindgesprek. Op 6 en 7 februari 2024 is de landelijke Doorstroomtoets. De uitslag van deze toets is uiterlijk 15 maart 2024 bekend en wordt de dag na bekendmaking meegegeven (met vrijdag 15 maart als uiterlijke datum). Op maandag 18 maart 2024 komt de Adviescommissie bijeen voor de eventuele heroverwegingen. De uitslag hiervan wordt mee naar huis gegeven op woensdag 20 maart. Het definitieve schooladvies moet voor 24 maart medegedeeld zijn. 

De analyse van schooladviezen in deze schoolgids wordt aangeleverd door de onderwijsinspectie n.a.v de doorstroomgegevens van het Voortgezet onderwijs. De cijfers in deze gids zijn daardoor van schooljaar 21-22. Zodra de cijfers van schooljaar 22-23 aangeleverd zijn door de Onderwijsinspectie wordt deze schoolgids geactualiseerd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een positieve sfeer en een veilige omgeving staan hoog in ons vaandel. We begeleiden de kinderen in het ontwikkelen van sociaal vaardig gedrag waarin zij zich verbonden voelen met mens en omgeving.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • gastvrij
  • verbondenheid
  • gericht op ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven