ATO-basisschool Het Rondeel

Acaciasingel 77 5213 VC Den Bosch

 • Schoolfoto van ATO-basisschool Het Rondeel
 • 7 zekerheden van Het Rondeel
 • Visuele weergave van onze organisatie

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de school waar we samenwerken om het beste uit jezelf te halen. Dit zowel op cognitief gebied als voor je persoonlijke vorming. Talentontwikkeling staat bij ons centraal. Wij zijn dé school met het mooie ronde gebouw in de wijk Oost in ’s-Hertogenbosch. We willen dat de basisschoolperiode voor kinderen een tijd is waarin zij zich vormen en zoveel mogelijk leren om hen voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Dit doen we samen met de ouders van de leerlingen en de partners van het Kindcentrum en van de Brede Bossche School aan de Aa. Nieuwsgierig naar onze school? Bekijk dan onze gegevens op deze pagina en op onze website en neem contact met ons op middels het contactformulier. We maken dan graag een persoonlijke afspraak voor een kennismaking en rondleiding.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Thuisnabij
 • Samen & LOL
 • Kind Centraal
 • Eigenwijs & eigen spoor
 • Vriendschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op Het Rondeel is de laatste jaren iets afgenomen. Dit ligt in verwachting met de prognoses van de gemeente waar men kijkt naar het geboortecijfer. Het Rondeel start het schooljaar 2023-2024 met ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 8 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerplichtwet
De leerplichtwet houdt in dat ouders/verzorgers van kinderen vanaf 5 jaar ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven bij een school en dat hun kind iedere dag naar school gaat. De controle op de naleving van de leerplichtwet wordt uitgevoerd door de directeur van de school en de leerplichtambtenaar.

Schoolverzuim
Iedere dag controleert de leerkracht of alle leerlingen aanwezig zijn. Als een leerling niet op school kan zijn vanwege ziekte of andere bijzondere omstandigheden verzoeken wij u om dit tussen 8.00 en 8.30 uur aan school door te geven. Wanneer een leerling afwezig is en er is geen ziekmelding ontvangen, dan neemt de administratieve kracht van school contact op met de ouders/verzorgers. Indien dit niet tot duidelijkheid leidt en er dus sprake is van ongeoorloofd verzuim, zal de school de afdeling leerplicht inschakelen. Wanneer uw kind ziek is en niet op het vaste thuisadres verblijft, dient u de school hiervan op de hoogte te stellen.
We letten er goed op dat de leerlingen op tijd op school aanwezig zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Mocht uw kind meerdere keren te laat zijn gekomen dan ontvangt u hierover een bericht. Mocht het te laat komen daarna nog vaker voorkomen dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kunt u worden opgeroepen voor een gesprek, een proces-verbaal en een mogelijke boete.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid
Veiligheid Veiligheid vinden we erg belangrijk. Op de volgende manieren werken we hieraan:

 • We hebben een veiligheidsplan. Daarin leggen we uit hoe we zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers.
 • We hebben leerkrachten met een EHBO-diploma en leerkrachten die weten wat ze moeten doen bij een incident (bedrijfhulpverleners).
 • Eén of twee keer per jaar doen we een ontruimingsoefening met de kinderen. Zo weten ze wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld brand is.

Meldcode kindermishandeling
Vermoeden we dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan volgen we de vijf stappen uit de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Rondeel heeft een aandachtsfunctionaris. Deze medewerker houdt in de gaten of we het stappenplan goed volgen.

Grenzen van Zorg
Wij streven er naar om de zorg voor alle leerlingen op een verantwoorde wijze vorm te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen kan worden bereikt:

 • Verstoring van rust en veiligheid; Indien een leerling een beperking heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is er een grens bereikt. Hieronder valt ook wegloopgedrag van leerlingen. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het desbetreffende kind te bieden. 
 • Interferentie tussen verzorging/behandeling en onderwijs;Indien een leerling een beperking of stoornis heeft die een zoveel verzorging of behandeling vraagt dat het onderwijs in gedrang komt.
 • Verstoring van het leerproces voor andere leerlingen; Als het onderwijs aan de leerling met een beperking of stoornis zoveel beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat er daardoor onvoldoende tijd of aandacht overblijft voor de andere leerlingen.
 • Gebrek aan opnamecapaciteit van het aantal zorgleerlingen; Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte op school of in de klas aanwezig is. 
 • Als het niet lukt om met ouders op één lijn te komen ten aanzien van de aanpak voor het kind, dan is de samenwerking niet doelmatig. Hierdoor kan het voorkomen dat de leerling zich niet optimaal kan ontwikkelen, dan is er een grens bereikt. 
 • Als er bij de leerling sprake is van lijdensdruk. Hiervan kan sprake zijn als; de leerling er onder lijdt dat hij/zij een uitzonderingspositie heeft in de klas, de leerling nauwelijks sociale contacten heeft, de leerling stil staat in de cognitieve ontwikkeling of de leerling niet meer naar school wil. 

Wanneer de grenzen van zorg bereikt zijn, hebben wij overleg met ouders en de leerplichtambtenaar. We kunnen er dan voor kiezen om voor een leerling (tijdelijk) op een andere locatie in de school of buiten de school het onderwijs te verzorgen. Wij streven er altijd naar om met alle betrokkenen tot een goede oplossing te komen. De ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen staan hierbij voorop. 

Terug naar boven