ATO-basisschool Het Rondeel

Acaciasingel 77 5213 VC Den Bosch

 • Schoolfoto van ATO-basisschool Het Rondeel
 • 7 zekerheden van Het Rondeel
 • Visuele weergave van onze organisatie

Het team

Toelichting van de school

Naast de vakleerkracht voor spel en bewegingsonderwijs werken we op Het Rondeel met wereld oriëntatie ateliers. Hiervoor worden zeer regelmatig gastdocenten ingezet. 

Stagiaires in de school 
ATO-Scholenkring vindt het belangrijk dat onderwijsmensen zich goed kunnen ontwikkelen. Daarom werken we samen met de PABO en/of andere opleidingen uit de regio.  

Opleidingsscholen
Het Rondeel is een academische opleidingsschool (AOS). Ieder jaar begeleiden we een aantal studenten van de Fontys PABO ’s-Hertogenbosch. De basisschoolcoach en de mentoren begeleiden de studenten. We  begeleiden ook stagiaires die afstuderen op Het Rondeel. Dit zijn vierdejaarsstudenten van de PABO. Ze doen onderzoek, geven les aan een groep en zijn onderdeel van het team. 

Overige opleidingen
Ieder jaar ontvangen we studenten van de opleiding Sporthogeschool Tilburg en het Koning Willem I  College (klassenassistent of onderwijsassistent). Zij bereiden bijvoorbeeld activiteiten voor, geven les, werken met individuele kinderen of met kleine groepjes. Af en toe bieden wij op verzoek ook studenten van andere opleidingen een stageplaats. 

U kunt de stagiaires tegenkomen in de school of bijvoorbeeld op een ouderavond. De stagiaires zijn onderdeel van het team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het wordt steeds moeilijker voor basisscholen om vervangers te vinden bij ziekte van personeel. Dit heeft te maken met het lerarentekort dat steeds groter aan het worden is. Ook op Het Rondeel merken we hier inmiddels de gevolgen van en wordt het steeds lastiger om inval geregeld te krijgen als een collega ziek is. In de nabije toekomst zal het noodzakelijk zijn om groepen een vrije dag te geven als er geen vervanging meer is en alle opties om het een en ander intern te regelen niet meer mogelijk zijn. Dit is uiteraard geen wenselijke situatie en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Middels een protocol vervanging hebben we samen met de MR gekeken wat het best passend is. Dit protocol (noodplan)  is bij de directeur op te vragen. Bij ziekte van een leerkracht wordt in eerste instantie vervanging gezocht via de invalpool. In tweede instantie vragen wij parttime werkende leerkrachten om in te vallen. Is het echt niet mogelijk om vervanging te vinden, dan worden de kinderen verdeeld volgens een verdeelschema uit de klassenmap.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Het Rondeel werken zowel fulltime als parttime leerkrachten. Elke groep leerlingen heeft daardoor één of twee groepsleerkrachten. Zij verzorgen samen het onderwijs aan de groep. Binnen enkele groepen werken we middels co-teaching, waarbij twee leerkrachten tegelijkertijd het onderwijs verzorgen. Op school is een vakleerkracht werkzaam voor Bewegingsonderwijs. Daarnaast werken er op school diverse mensen in de ondersteuning voor de groepen zoals internbegeleider, leraarondersteuner en gespecialiseerde leerkrachten.

De gespecialiseerde leerkrachten hebben zich door het volgen van een opleiding gespecialiseerd in een specifiek vakgebied zoals; de basisschoolcoach voor stagiaires en coach voor de leerkrachten, VVE-coördinator en taalcoördinator, leescoördinator, gedragsspecialisten en rekenspecialisten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de kleutergroepen

De kinderen van groep 1 en 2 zitten samen in een groep. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de leefwereld en spelbehoefte van jonge kinderen, werken we in groep 1-2 met thema’s. De thema’s hebben als grondlegger de de SLO aanbodsdoelen en worden ondersteund door de methode Kleuterplein. Het voorbereiden van de thema’s gebeurt met alle leerkrachten samen op basis van de leerlijnen van groep 1 en 2. Die volgen wij nauwlettend op grond van de observatielijsten van KIJK. Per dag is er steeds een afwisseling van groepsactiviteiten en individueel werk; van ontdekkend spelen en leren en gestructureerd werken. De ontwikkeling van de jonge kinderen wordt goed gevolgd; door middel van observaties maar ook door toetsing. De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die in de andere groepen. Dat is al te zien aan de inrichting van de lokalen. In ieder lokaal zijn hoeken ingericht, zoals de huis/themahoek, lees, taalhoek, rekenhoek en bouwhoek. Het eerste half uur van de dag gaan alle kinderen aan de slag met ontwikkelingsmateriaal wat door de leerkracht is neergezet. Sommige kinderen hebben daarbij de vrijheid om zelf te kiezen terwijl andere kinderen door de leerkracht een materiaal aangeboden krijgen. De leerkracht geeft tijdens dit half uur gerichte begeleiding aan een groepje kinderen, dit noemen we de kleine kring. De anderen kinderen werken zelfstandig met het materiaal en daarbij worden de regels van het zelfstandig werken toegepast. Daarna is een ruimte voor de dagopening, hierbij wordt de dag doorgenomen. Tijdens de dag zijn er twee werk/ spelmomenten. Eenmaal per dag bepaalt de leerkracht bepaalt per kind welke taken ze krijgen middels het planbord. Tijdens het tweede werk/spelmoment mogen kinderen zelf kiezen. Twee keer per dag gaan de kinderen voor spel en bewegingsonderwijs naar het speellokaal of naar buiten. Binnen de kleutergroepen is veel ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Hiermee werken de kinderen en voeren ze bepaalde opdrachten uit. Met behulp van deze materialen proberen we het kind zich zo veel mogelijk totaal te ontwikkelen. Daarnaast worden ontwikkelingsmaterialen doelgericht ingezet om taal-, lees- en rekenvoorwaarden te ontwikkelen. Er zijn verschillende soorten, aan elk ontwikkelingsniveau aangepaste materialen, om deze ontwikkeling te bereiken. Op deze manier wordt het kind verder geholpen op zijn weg naar zelfstandigheid. Tekenen, verven, knutselen en boetseren komen veelvuldig tijdens het werken in hoeken aan de orde. Naast de expressieve waarde van het omgaan met deze materialen wordt hiermee ook de fijne en grove motoriek ontwikkeld.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leertijd
Basisschool Het Rondeel voldoet aan de in de wet gestelde eisen en biedt de leerlingen jaarlijks minstens 940 uur leertijd aan. Voor een verdeling van het aantal uren per vakgebied wordt verwezen naar het overzicht in de basismap. Jaarlijks wordt de leertijd geëvalueerd en bijgesteld.

* aan de hand van de opbrengsten kunnen we beredeneerd afwijken van het bovenstaande leertijdschema.

De organisatie van het onderwijs
Elk leerjaar op school heeft basisstof die de leerlingen in een jaar tijd behandelen en beheersen. In elke groep is een klassenmap aanwezig met een gestructureerde dagplanning voor groepsinstructie, verlengde instructie en individueel werk op basis van het groepsoverzicht en de groepsplannen.
Binnen de lessen wordt gezorgd voor een duidelijke structuur in de instructie en verwerking van de leerstof. De leerkrachten bieden verschillende leerstrategieën aan en stimuleren de leerlingen deze te gebruiken om zo de actieve betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor het leerproces te vergroten.
In de  kwaliteitskaarten worden de gemaakte afspraken beschreven en vastgelegd, zoals het gebruik van de methode, de leertijd, inzet van extra les- en hulpmateriaal en de keuze van de aan te bieden leerstrategieën. We zorgen voor iedere leerling voor een passend aanbod aansluitend bij de onderwijsbehoefte.Het komt voor dat een leerling even moeite heeft met de leerstof, of dat een leerling behoefte heeft aan extra uitdaging. Het onderwijs is afwisselend en uitdagend. Het Rondeel gebruikt hiervoor actuele lesmethoden, (coöperatieve) werkvormen en lesmaterialen. Hierdoor kan het onderwijs op Het Rondeel zo veel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van iedere leerling. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel 
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (ook wel SOP genoemd). Daarin staat wat we doen om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo weet u wat u als ouder kunt verwachten.
In het schoolondersteuningsprofiel staat bijvoorbeeld:

 • welke basiskwaliteit en basisondersteuning we bieden
 • welke extra ondersteuning we kunnen bieden
 • wie wat doet als een leerling meer ondersteuning nodig heeft (de zorgstructuur)
 • wat de grenzen zijn van wat we kunnen bieden
 • welke doelen en ambities we hebben

Het Rondeel heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, de MR stelt dit profiel vast. U kunt het schoolondersteuningsprofiel vinden in de bijlage en op de website. Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het profiel.

 • De basiskwaliteit van Het Rondeel is in orde.
 • Sterke punten uit de Basisondersteuning zijn: het pedagogisch klimaat, het opbrengstgericht werken en de efficiënte organisatie van de zorg.
 • Doelen voor de komende vier jaren zijn: het realiseren van Passend onderwijs om voor alle leerlingen thuisnabij onderwijs te realiseren. We doen dit door middel van de inrichting van leerpleinen en ondersteuning in de vorm van co-teaching.
 • Wat betreft de Extra ondersteuning kan Het Rondeel willen we ons verder professionaliseren ten aanzien van Gedrag, Dyscalculie en Hoogbegaafdheid.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt om de vier jaar bijgesteld. Dit profiel bespreken we binnen het team en de MR. Samen halen we de speerpunten uit het profiel, deze wordt verwerkt in het de jaarplannen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie ondersteuningsprofiel in de bijlage of op de website.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Samen met het peuterarrangement is de school een VVE locatie waardoor er een specifiek aanbod gerealiseerd kan worden gericht op de aanpak van taalachterstanden bij de kinderen van 2 tot 6 jaar. Met ouders werken we samen aan het programma VVE thuis. Bij de start van elk nieuw thema wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over het thema en ontvangt passende materialen waarmee u thuis met uw kind kunt werken, spelen en lezen. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om tijdens deze bijeenkomsten bij uw kind in de klas te kijken en samen met uw kind aan het werk te gaan.
samen met Het Sprookjesbos nemen we deel aan een project van Compas om de kwaliteit voor de jonge kinderen van 2-7 jaar verder te versterken. Het betreft het doelgericht handelen, de doorgaande ontwikkelingslijn en plannend aanbod. Dit project wordt gecoördineerd door Mariette den Hoet en een collega van kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos.

Terug naar boven