Openbare Basisschool De Garven

Hallehuis 2 9932 CR Delfzijl

  • kleuteringang
  • schoolplein
  • bibliotheek in school
  • wij werken met iPads en uitdagende materialen
  • uitdagend onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder,

Welkom bij SchoolVenster van o.b.s. de Garven. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. 

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig wordt een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. SchoolVenster wil u hiermee betrouwbare en genuanceerde informatie bieden over de schoolprestaties.

Om een goed beeld te krijgen van onze school en werkwijzen verwijs ik u naar onze schoolgids op deze pagina. 

Met vriendelijke groet,

Henk Ebbers (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Gezamenlijkheid
  • Hoge verwachtingen
  • Veiligheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding nieuwe leerlingen

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze school! Als u verder geïnteresseerd bent in de visie van de school, kunt u contact opnemen met Marcelle Zuur (teamleider van de school). Zij zal de visie in een gesprek toelichten en u een rondleiding geven door de school. U ontvangt tijdens deze kennismaking het inschrijfformulier die u kunt invullen en inleveren bij de school. Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de school contact met u op en voorziet u van verdere informatie over de wenmomenten. Tijdens de wenmomenten kunnen de kinderen alvast kennis maken met hun leerkracht, de andere kinderen en het reilen en zeilen op school. Vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn, starten ze volledig. Kinderen die vlak voor of in een vakantie jarig zijn, vragen wij meestal te starten na de vakantie. Van nieuwe leerlingen verwachten wij dat zij zindelijk zijn.

Aanmelden overige leerlingen

Ook oudere kinderen kunnen worden aangemeld op onze school. Hier is sprake van bij bijvoorbeeld een verhuizing. Met de informatie vanuit de vorige school bekijken wij of wij het onderwijs kunnen bieden wat uw kind nodig heeft en goed te kunnen aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling. Omgekeerd zullen ook wij informatie verstrekken, in de vorm van een zgn. 'onderwijskundig rapport' aan een ontvangende school als één van onze leerlingen vertrekt. Kinderen van 'buurt'-scholen nemen we alleen aan na uitvoerig onderling overleg en afstemming.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland hebben we een externe vertrouwenspersoon.

Organisatie:

Het Vertrouwensbureau

De Gang 1A

9531 JK Borger

Website: www.hetvtb.nl 

Vertrouwenspersoon:

De heer Jan Wibbens

Telefoon: 085-1055055

Email: jan@hetvtb.nl

Terug naar boven