obs De Optimist

Jachtlaan 9c 9934 JA Delfzijl

  • We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling door ze keuzemogelijkheden te bieden en ze mee te laten denken over hun leerproces.
  • We zorgen ervoor dat de leerstof voor kinderen betekenis krijgt en boeit. Daardoor gaan ze zichzelf vragen stellen en verbanden leggen.
  • We zorgen voor sterke onderlinge verbondenheid. Zodat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en iets voor anderen kunnen betekenen.
  • Wij zorgen voor toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we o.a. door onszelf en ouders steeds kwaliteitsvragen te stellen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de werkwijze en resultaten van obs De Optimist.  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van het onderwijs, derden en de school. Waar nodig geven we toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolresultaten. Onze school: Fier en op eigen kracht de wereld in! Kernwaarden: betrokkenheid, respect, vertrouwen, talentontwikkeling en plezier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol leren
  • Vertrouwen en veiligheid
  • Samenwerken is groeien
  • Talentontwikkeling/plezier
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven