obs De Optimist

Jachtlaan 9c 9934 JA Delfzijl

 • We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling door ze keuzemogelijkheden te bieden en ze mee te laten denken over hun leerproces.
 • We zorgen ervoor dat de leerstof voor kinderen betekenis krijgt en boeit. Daardoor gaan ze zichzelf vragen stellen en verbanden leggen.
 • We zorgen voor sterke onderlinge verbondenheid. Zodat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en iets voor anderen kunnen betekenen.
 • Wij zorgen voor toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we o.a. door onszelf en ouders steeds kwaliteitsvragen te stellen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten d.m.v. de IEP toetsen. Wij volgen de kinderen en analyseren ons onderwijs m.b.v. Focus PO. Hierin evalueren we de resultaten van de groep en beschrijven in het onderwijsplan of het onderwijs aangepast moet worden. We zijn hierover als team in gesprek met elkaar. We volgen via Focus PO ook de leerlingen: hierin kijken we naar vaardigheidsgroei, cruciale leerdoelen en naar betrokkenheid. In de evaluatie kijken we of het onderwijs voor de leerling aangepast moet worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 • Plaatsingswijzer – leerkracht  Vanaf de M6 toetsen wordt de plaatsingswijzer ingevuld en besproken met ouders. De leerkracht legt de plaatsingswijzer uit aan ouders zodat ouders meegenomen worden in het proces vanaf groep 6 tot uitstroom VO.   In februari vinden er gesprekken plaatst en geeft de school inzichten in de plaatsingswijzer. Aan het eind van groep 7 volgt er een voorlopig advies, dit mag ook een dubbel advies zijn.   Na de IEP toetsen in november volgt er een kansrijk advies voor de leerlingen van groep 8 a.d.h.v. de plaatsingswijzer. Na dit gesprek plaatst de leerkracht de plaatsingswijzer en het overzicht sociaal emotionele ontwikkeling in ParnasSys. De volgende plaatsingswijzer is nodig: advies aanklikken – onderin VO-advies – downloaden). Dit gebeurt voor 25 februari.  In de plaatsingswijzer richting het VO komt alvast een (uitgebreide) onderbouwing zodat het VO zich kan voorbereiden op de warme overdracht.   
 • Aanmelding Voortgezet onderwijs  Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding bij de vo- school maar worden hier indien nodig begeleid door de leerkracht.  Aan het begin van het schooljaar wordt het aanmeldingsbeleid via Social Schools gedeeld met de ouders van groep 8. Dit beleid krijgen we toegestuurd door Ommeriek.
 • OSO (overstapdossier) – intern begeleider De intern begeleider zorgt voor 1 maart:  Stap 1: school – OSO – OSO klaarzetten – groep en/of leerling  Stap 2: bij uitschrijving en vervolgonderwijs: uitschrijving einde schooljaar + gegevens nieuwe school Stap 3: dossier verzamelen – PO-VO Stap 4: controleren en onderaan bijlagen toevoegen à overzicht ZIEN ouderrapportage + plaatsingswijzers toevoegen  Stap 5: verzamelen Stap 6: aanklikken: ja- inzage geweest Stap 7: opslaan Stap 8: dossier klaarzetten   Als alle dossiers klaarstaan, kan het uitgewisseld worden met Bron. Dit moet allemaal volgens de planning van de transitiekalender (samenwerkingsverband)  
 • Doorstroomtoets Halverwege februari nemen we de doorstroomtoets van IEP af volgens de handleiding.  
 • Rapportage uitslag  Aan het einde van de week (op vrijdag), nadat de uitslagen online staan, worden de rapportages (zelf printen) meegegeven aan de leerlingen. De leerling rapportages kun je aan de leerlingen meegeven in de IEP-mapjes. Deze mapjes heb je bij de levering van het IEP Eindtoetspakket gekregen. 
 • Heroverwegen  Heroverwegen is verplicht wanneer een leerling een hoger advies behaalt op de eindtoets t.o.v. het door de school gegeven advies.  De leerkracht kijkt naar de gegeven adviezen en de scores en gaat in overleg met de intern begeleider wat hij/ zij denkt.  De leerkracht neemt binnen twee weken telefonisch contact op met de ouders. Bij de leerlingen waarvan de school denkt dat het gegeven advies beter is en dit blijft staan neemt de leerkracht telefonisch contact op. Mochten ouders het fijn vinden, wordt er een afspraak gemaakt.  Bij de leerlingen waarvan de school vindt dat het advies moet worden bijgesteld, maakt de leerkracht een afspraak voor een gesprek.  
 • Warme overdracht Het voortgezet onderwijs neemt contact op met het primair onderwijs. In de plaatsingswijzer geven wij aan of er overdracht plaatst moet vinden.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

zie werkwijze t.a.v. sociale opbrengsten

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor elkaar
 • Waarden en normen
 • Oplossingsstrategieën

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven