obs De Optimist

Jachtlaan 9c 9934 JA Delfzijl

  • We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling door ze keuzemogelijkheden te bieden en ze mee te laten denken over hun leerproces.
  • We zorgen ervoor dat de leerstof voor kinderen betekenis krijgt en boeit. Daardoor gaan ze zichzelf vragen stellen en verbanden leggen.
  • We zorgen voor sterke onderlinge verbondenheid. Zodat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en iets voor anderen kunnen betekenen.
  • Wij zorgen voor toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we o.a. door onszelf en ouders steeds kwaliteitsvragen te stellen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld via het bureau Slim.

Hier kunnen we een vervangingsverzoek indienen.

Zij zoeken een vervang(st)er.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderwijsplannen beschrijven we de onderwijstijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de onderwijsplannen beschrijven we hoeveel tijd we per groep aan de vakken besteden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Fier en op eigen kracht de wereld in! 

Wij bereiden kinderen voor op deelname aan een maatschappij die veranderlijk en onvoorspelbaar is. We brengen ze kennis en vaardigheden bij en leren ze eigen keuzes te maken. De kinderen halen zo het beste uit zichzelf om vol vertrouwen de wereld in te gaan een een steentje hieraan bij te dragen.  Ouders, leerkrachten en kinderen werken samen aan de toekomst van de kinderen. Ieder kind kan rekenen op een veilig schoolklimaat, waarbinnen het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het team schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Ieder kind?wordt uitgedaagd?om op zoek te gaan naar eigen talenten en om zichzelf te verbeteren in de prestaties die het levert. Daarbij kan het kind rekenen op hulp. We stellen hoge doelen, passend bij het kind. Plezier in leren, de kracht van het samen leren en de kwaliteit van het gemaakte werk staan hierbij centraal.  

Visie op leerlingen  

We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zien ze als individu met eigen talenten. Leerlingen zijn leergierig en nieuwsgierig en hebben plezier in leren. Leerlingen kunnen verantwoordelijkheid dragen en nemen en voelen zich verantwoordelijk voor het groepsproces en hebben respect voor elkaar. Wij vinden eigenaarschap van leerlingen belangrijk. We hebben vertrouwen in de capaciteiten van kinderen en willen uit ieder kind het optimale halen.  Voor leerlingen is het belangrijk dat ze weten waarbij ze horen en bij wie ze moeten zijn. Om te zorgen dat kinderen zich blijven ontwikkelen en uitgedaagd worden om te leren is het van belang dat de ontwikkeling van kinderen goed gevolgd wordt zodat er op tijd de juiste hulp en ondersteuning wordt geboden. We luisteren naar onze leerlingen en houden rekening met verschillen.  Voor de leerling is leerinhoud, sfeer en sociale omgeving belangrijk. Een kind leert met en zonder elkaar.?Wij willen dat ze vol zelfvertrouwen en goed voorbereid op de toekomst zijn.   

Visie op ouders 

Wij zien ouders als gelijkwaardige partners waarmee we samenwerken, ieder met hun eigen verantwoordelijkheden. Wij gaan respectvol met elkaar om. Samen zijn wij verantwoordelijk?voor de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk voor het kind dat er wederzijds vertrouwen is tussen ouder en leerkracht. We willen verantwoordelijkheid?samen delen, elkaar helpen en in gesprek blijven. Een open en eerlijke?communicatie waarbij wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden.  

Visie op onderwijs 

Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Ontplooiing betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn. Elk kind, ongeacht verschillen, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen. Kinderen willen en kunnen leren als wij een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving bieden. We willen kansen bieden naar behoefte en extra aandacht en uitdaging indien nodig.  Onze school biedt ruimte, gelegenheid en begeleiding voor de ontwikkeling van kinderen. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) vormen de kern van het onderwijs.  Het is belangrijk dat alle kinderen alle vakken krijgen, maar daarnaast bieden we kinderen extra gelegenheid om hun eigen talenten en interesses verder uit te diepen.  Onze school biedt mogelijkheden voor brede talentontwikkeling waarin sport, muzische vorming, techniek en cultuur een podium en ruimte krijgen.  We bieden onderwijs waarin kinderen worden uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren, waarin het onderzoekend en ontdekkend leren binnen wereld -oriënterende vakken centraal staat. Dit realiseren we door thematisch te werken in de zaakvakken.  Het  onderwijs moet toekomstgericht zijn en omdat het onderwijsconcept en de inrichting daarvan altijd in beweging zijn, is flexibiliteit noodzakelijk. Ons onderwijs zal vorm krijgen door er gezamenlijk aan te werken.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren, dat er thema’s worden aangeboden die dicht bij de belevingswereld van de kleuter staan. Binnen een thema komen vele aspecten aan bod, waarbij het kind het op zijn/haar eigen niveau kan doen. Er wordt veel met de kinderen gepraat over allerlei onderwerpen (die ze zelf vaak aandragen), zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Het rekenonderwijs wordt aangeboden volgens de inzichten van Met sprongen vooruit, waar de leerkrachten de cursus voor hebben gevolgd.Verder werken we in groep 1/2 met Onderbouwd. Onderbouwd is een leerpakket voor de onderbouw, waarmee het op school aanwezige ontwikkelingsmateriaal gekoppeld wordt aan leerkaarten. Het pakket is gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en (schrijf)motoriek. Onderbouwd biedt als grootste meerwaarde een koppeling van het ontwikkelingsmateriaal uit de kast aan een kern- en leerdoel. Door het op een speelse manier doelgericht aanbieden van het materiaal wordt de ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd. Het belangrijkste uitgangspunt van Onderbouwd is niet alleen het volgen, maar vooral het bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Dit zorgt voor de nodige prikkels die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren. Het is nuttig voor kinderen om de grondbeginselen van het Rekenen, Lezen en Schrijven door middel van spel te leren. Het is een belangrijke taak van de leerkracht een spel verantwoord aan te bieden. Een niet doordacht spelaanbod leidt anders slechts tot het amuseren van kleuters maar behaalt niet de beoogde doelen. Het spelenderwijs leren zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier de kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Onderbouwd maakt dit op kerndoel dekkende wijze mogelijk en vormt daarbij ook een goede structuur richting bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. 

Terug naar boven