Titus Brandsmaschool

van Rijslaan 6 2625 KX Delft

  • De leerkracht stuurt, geeft richting, maar de leerling is (ook) eigenaar van zijn onderwijs.
  • Op onze school heerst een fijne sfeer waarbij leerlingen goed met elkaar omgaan. Foto: gezamenlijk optreden van groep 3 en 8!
  • We sporten en bewegen veel. Twee keer per week gymmen, lekker buitenspelen, tussen de lessen door bewegen in de klas, schaatsen....

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score is ook dit jaar weer hoger dan vergelijkbare scholen. Daar zijn we trots op en dat is ook een gevolg van goed onderwijs aan onze leerlingen. We zijn ambitieus en gaan voor hoge opbrengsten. We benadrukken dat ons onderwijs zeker niet uitsluitend bezig is met toetsen, hoge scores en resultaat. We bieden graag goed onderwijs aan leerlingen die meer kunnen/willen, maar ook aan leerlingen die meer moeite hebben met leren of op een andere wijze leren.

In 2019-2020 is als gevolg van de sluiting van de school door de coronacrisis geen eindtoets afgenomen in groep 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten op de middentoetsen gebruiken we om te controleren of er groei is per leerling, per groep, per vak en voor de hele school. De leerkrachten en de Intern Begeleider nemen deze gegevens door en passen waar nodig het aanbod in de groepen aan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen en uitstroom naar het VO kunnen erg verschillen per leerjaar. De afgelopen jaren gaat gemiddeld ongeveer 66% van de leerlingen naar de HAVO of hoger. 18% gaat gemiddeld naar het VMBO-t (theoretisch = vergelijkbaar met de MAVO). Ongeveer 16% gaat gemiddeld naar een andere vorm van het VMBO.

Belangrijk is om te weten of deze leerlingen na 3 jaar VO nog steeds op dat niveau onderwijs volgen. We krijgen van de VO-scholen waar we het meeste naar verwijzen (Stanislas College, Grotius College en Christelijk Lyceum Delft) regelmatig terugkoppeling en daaruit blijkt dat we goede adviezen geven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van scholen. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met het bestuur van een school. Bij onze school is dat de Laurentius Stichting. Als er naar aanleiding van deze gesprekken geen grote tekortkomingen zijn, krijgt een school het basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie één keer per vier jaar een school bezoekt voor een onderzoek. De andere jaren voldoet een gesprek met het bestuur.

De Titus Brandsmaschool heeft tot nu altijd een basisarrangement gekregen. Het laatste schoolbezoek vond plaats in juni 2015. De inspectie heeft ons weer een basisarrangement gegeven, wat betekent dat we voldoende scoren op de diverse onderdelen. De inspectie waardeerde vooral de kwaliteit van het lesgeven in de groepen.

Terug naar boven