Titus Brandsmaschool

van Rijslaan 6 2625 KX Delft

  • De leerkracht stuurt, geeft richting, maar de leerling is (ook) eigenaar van zijn onderwijs.
  • Op onze school heerst een fijne sfeer waarbij leerlingen goed met elkaar omgaan. Foto: gezamenlijk optreden van groep 3 en 8!
  • We sporten en bewegen veel. Twee keer per week gymmen, lekker buitenspelen, tussen de lessen door bewegen in de klas, schaatsen....

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben een aantal collega's die graag willen invallen als andere collega's ziek of afwezig zijn. Deze vervangers kennen de school en de leerlingen dus goed.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zijn op leeftijd ingedeeld in de groepen. Op die manier kunnen we het beste vorm geven aan ons klassikale onderwijs. Uiteraard is er wel niveauverschil tussen leerlingen binnen een groep. We geven de belangrijkste vakken dan ook op 3 niveaus. De leerkracht start met de hele groep. De leerlingen die de leerstof snel begrijpen, mogen deze direct verwerken. De andere leerlingen luisteren verder naar de uitleg. Als iedereen aan de zelfstandige verwerking gaat beginnen, geeft de leerkracht extra uitleg aan de kinderen die meer moeite hebben met leerstof.

Als het leerlingenaantal te groot is voor 1 groep, maar te klein voor 2 groepen, maken we wel eens een combinatiegroep. Leerlingen van bijvoorbeeld groep 4 en 5 zitten dan bij elkaar. De organisatie in een groep is dan heel belangrijk en uit ervaring weten we dat een combinatiegroep niet nadelig uitpakt voor de resultaten van een groep. Sterker; leerlingen werken goed samen en jongere leerlingen pikken soms al wat op van de oefenstof van een jaar hoger.

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per gymles van een gymmeester. Muziek, handvaardigheid en tekenen: deze lessen worden gegeven vanuit de methode 'Moet je 'doen!' Engels krijgen de kinderen via het smartboard met de lessen uit 'Groove me'.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakken bij de groepen 1-2 liggen wat minder vast. We besteden veel tijd aan taal, omdat we dit de basis vinden van alle andere vakken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een richtlijn, want voor individuele leerlingen en soms voor de hele groep kan hiervan worden afgeweken als dit noodzakelijk is. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ver uit de meeste leerlingen volgen het gewone onderwijsaanbod op onze school. Er zijn ook kinderen die behoefte hebben aan meer ondersteuning. Zo hebben wij extra zorg voor leerlingen met dyslexie, voor hoog- en meerbegaafde kinderen en voor leerlingen die juist moeite hebben met leren. 

Door een goede organisatie en een goede planning van te behalen doelen proberen we voor iedere leerling een juist onderwijsaanbod te verzorgen.

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft onze mogelijkheden en onze onmogelijkheden op het bieden van ondersteuning aan leerlingen. Het is echter wel een document dat de zorg beschrijft op een bepaald moment: we zijn als school voortdurend in ontwikkeling en de zorg die wij kunnen bieden verandert dus ook. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een VVE-school, omdat we leerlingen hebben die een taalachterstand hebben en daarmee de kans lopen onderwijsachterstand te krijgen. Toch hebben we niet gekozen voor een specifiek VVE-programma bij de kleuters. We hebben namelijk veel meer leerlingen die zich juist heel goed/snel ontwikkelen en die krijgen met Schatkist ook een goed aanbod.

Voor kinderen met een taalachterstand werken we met het woordenschatprogramma LOGO 3000.

Terug naar boven