Cornelis Musiusschool

Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft

 • International Primary Curriculum. Thema chocola in groepen 5 en 6.
 • Workshop duurzaamheid.
Hoe maak ik een stroomkring.
 • Groep 7 & 8 koken een lunch voor de kinderen van de hele school. Zij serveren het ook uit.
 • In de zomervakantie is het schoolplein aangelegd. Daar kunnen we nu goed op spelen. Let ook op alle zonnepanelen op het dak!
 • De nieuwe ingang van de school. Op de hoek van de Prins Mauritsstraat en de Nassaulaan.

Het team

Toelichting van de school

De Cornelis Musius heeft een stabiel, betrokken en gedreven schoolteam. Met elkaar wordt er op constructieve wijze gewerkt aan een positief schoolklimaat en de verdere kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Er wordt hierbij veel waarde gehecht aan samenwerking en creëren van sterke doorgaande lijnen binnen de school. Door de kleinschaligheid van de school kennen de groepsleerkrachten de meeste leerlingen en weten leerlingen ook wie de leerkrachten zijn. 

Tijdens het themawerk (IPC) werken de groepsleerkrachten per milepost (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) intensief samen door het gezamenlijk voorbereiden van een thema en uitvoeren van thema-activiteiten. Op deze manier leren groepsleerkrachten van en met elkaar en kunnen zij gebruik maken van elkaars kwaliteiten en interesses. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijsaanbod en en draagt bij aan verdere professionalisering van de leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een groepsleerkracht door ziekte of verlof, wordt bekeken wat de meest passende oplossing is voor de betreffende groep.

De volgende mogelijkheden worden onderzocht:

 1. De duo-collega van de betreffende groepsleerkracht wordt gevraagd extra te werken of een dag te ruilen.
 2. Andere collega's wordt gevraagd extra te werken of een dag te ruilen. 
 3. Een aanwezige onderwijsassistent/leraarondersteuner begeleidt de groep.
 4. Er wordt een aanvraag gedaan in de vervangerspool. Een invaller van buiten de school geeft les aan de groep. 
 5. De klas wordt onderverdeeld in kleine groepjes, die voor een dag in een andere groep werken.

Als geen van bovenstaande mogelijkheden te realiseren is, blijft de groep één of meerdere dagen thuis. De directie houdt bij welke groepen welke dagen thuis blijven. Er wordt indien nodig intern met personeel geschoven, zodat niet steeds dezelfde groep thuis blijft.

Als de situatie van de afwezige leerkracht het toelaat, kan er in bepaalde gevallen vanaf groep 4 onderwijs op afstand worden gegeven. Dit betekent dat de leerlingen thuis via Teams instructie krijgen, waarna ze zelfstandig aan een dagtaak werken.  

Voor leerlingen waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen bij afwezigheid van de leerkracht, wordt de opvang door de school verzorgd. Het kind werkt die dag dan in een andere groep, bij voorkeur bij een groepsleerkracht die het kind al kent. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1/2

Gedurende de eerst twee jaren van de basisschool ligt de nadruk op spelend leren. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij middels betekenisvolle activiteiten aan de doelen op het gebied van taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gewerkt. Hierbij zijn de ontwikkelingslijnen van het leerlingvolgsysteem KIJK! leidend. Door het spelen-werken aan te bieden binnen de betekenisvolle context die een thema biedt, worden de kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen op een manier die bij aansluit bij hun belevingswereld.  

Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 wordt er 's morgens veel aandacht besteed aan de basisvakken taal, lezen, spelling en rekenen. De leerkrachten geven dan les volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructie). Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les (o.a. door het gebruik van coöperatieve werkvormen), wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, waardoor de leerwinst toeneemt.

In de middag wordt er thematisch gewerkt met het International Primary Curriculum (IPC). Naast de wereldoriënterende vakken natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, komen binnen IPC ook kunstzinnige en creatieve vorming, techniekonderwijs, internationaal (burgerschap) en ICT-vaardigheden aan bod.  IPC wordt groepsdoorbroken gegeven: groep 3&4, groep 5&6 en groep 7&8 werken samen. Voor meer informatie over IPC, zie ook www.ipc-nederland.nl.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Gedurende de eerst twee jaren van de basisschool ligt de nadruk op spelend leren. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij de doelen op het gebied van taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling binnen betekenisvolle activiteiten worden aangeboden. Hierbij zijn de ontwikkelingslijnen van het leerlingvolgsysteem KIJK! leidend. Door het spelen-werken aan te bieden binnen de betekenisvolle context die een thema biedt, worden de kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen op een manier die bij aansluit bij hun belevingswereld.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke groep werkt volgens een van te voren vastgesteld week -en dagrooster. In de ochtenduren worden de basisvakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling gegeven. In de middag wordt er thematisch onderwijs gegeven middels het International Primary Curriculum (IPC). 

Het bewegingsonderwijs (gymles) voor de groepen 3 t/m 8 wordt gegeven door een vakleerkracht gym. Groep 3 gymt in de speelzaal op school. Groep 4 t/m 8 in sporthal de Wippolderhal (Rijksstraatweg 9 Delft).De groepen 3 en 5 t/m 8 hebben twee keer per week gym.  Groep 4 heeft één keer per week gym en één keer per week zwemles in het Sportfondsenbad Delft. Hiervoor is busvervoer beschikbaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Cornelis Musiusschool heeft een zeer diverse leerlingenpopulatie, met leerlingen van verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden. Hierdoor is er sprake van een breed scala aan onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Dit betekent dat het belangrijk is dat leerkrachten in staat zijn het onderwijsaanbod en de manier van lesgeven aan te passen aan deze uiteenlopende behoeften. 

Door een goede klassenorganisatie en het bieden van duidelijke instructies op verschillende niveaus, sluit de leerkracht zo goed mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op de Cornelis Musiusschool wordt veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen, zodat de betrokkenheid hoog blijft en leerlingen van en met elkaar leren. Ook ICT-oplossingen worden ingezet om zo goed mogelijk aan te sluiten bij verschillende niveaus binnen een groep. Tijdens momenten van zelfstandig werken is de groepsleerkracht beschikbaar voor extra instructies aan zowel leerlingen die extra herhaling als aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Op de Cornelis Musiusschool wordt veel aandacht besteed aan een kwalitatief sterk onderwijsaanbod op taalgebied. Tevens is er extra expertise en begeleiding beschikbaar voor NT2-leerlingen en nieuwkomers. 

Het schoolklimaat van de Cornelis Musiusschool kenmerkt zich door voorspelbaarheid en duidelijkheid. Dit biedt voor veel leerlingen de veiligheid en structuur die nodig is om optimaal tot ontwikkeling te komen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Verder optimaliseren van het onderwijsaanbod aan anderstalige en meertalige leerlingen en leerlingen met een taalachterstand. 
 • Verrijken van het onderwijsaanbod aan meer/hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en verrijking. 
 • Optimaliseren van leerkrachtvaardigheden op het gebied van differentiëren, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten bij de hoge diversiteit aan onderwijsbehoeften binnen een groep.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Cornelis Musiusschool vormt samen met Plukkebol/Partou Kinderopvang en Peuterspeelzaal het Muizenhuis een kindcentrum. Plukkebol/Partou en het Muizenhuis maken gebruik van ruimtes in het schoolgebouw. Er is een sterke samenwerking en een gezamenlijke visie m.b.t. het Kindcentrum. 

Door de aanwezigheid van het Muizenhuis in ons gebouw, is er een soepele overgang mogelijk van peuters naar kleuters. De peuters zijn bekend met het gebouw en komen al regelmatig in aanraking met de groepsleerkrachten van de kleuters. 

3-jarigen van zowel Plukkebol/Partou dagopvang als van peuterspeelzaal het Muizenhuis bezoeken samen met de pedagogisch medewerker al regelmatig de kleuterklas, zodat ze kennis kunnen maken met de manier van werken. 

Er vindt periodiek overleg plaats tussen de medewerkers van de 3 organisaties om een goede doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties te waarborgen en om samen te werken aan relevante onderwerpen.

Terug naar boven