Cornelis Musiusschool

Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft

  • International Primary Curriculum. Thema chocola in groepen 5 en 6.
  • Workshop duurzaamheid.
Hoe maak ik een stroomkring.
  • Groep 7 & 8 koken een lunch voor de kinderen van de hele school. Zij serveren het ook uit.
  • In de zomervakantie is het schoolplein aangelegd. Daar kunnen we nu goed op spelen. Let ook op alle zonnepanelen op het dak!
  • De nieuwe ingang van de school. Op de hoek van de Prins Mauritsstraat en de Nassaulaan.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Cornelis Musius is een stabiel team. Er is weinig verloop. Hierdoor is het mogelijk om op een constructieve wijze de school verder op te bouwen en met elkaar te beslissen over vernieuwingen en aanpak van zaken. De kinderen kennen de meeste leerkrachten, weten wie ze zijn. Met elkaar wordt er voor een goed pedagogisch klimaat gezorgd en worden de lessen vanuit een sterke didactische visie gegeven.

Tijdens het thematisch werken in de International Primary Curriculum (IPC) lessen wordt er door de groepen samengewerkt. (groep 3-4; 5-6; 7-8) Dit betekent dat er van de sterke kanten van de leerkrachten optimaal gebruik gemaakt kan worden. De betreffende leerkrachten verdelen de taken onder elkaar en kunnen zo hun specialisme of interessegebied inzetten. Dit vergroot de effectiviteit van de inhoud van de thema's van IPC en het plezier van de leerkrachten in het geven van deze lessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van het personeel is het afhankelijk van de groep, welke mogelijkheden er zijn om te vervangen.

Er wordt eerst gevraagd aan een duo leerkracht of deze de vervanging kan verzorgen.

Is dit niet mogelijk, dan wordt er een vervanger gezocht buiten school, bijvoorbeeld uit de vervangerspool.

Als er een onderwijsassistent aanwezig is die de kleutergroep kan doen, kan er intern geschoven worden met leerkrachten om zodoende de groepen te bemensen.

De leerlingen kunnen verdeeld worden over andere groepen.                                                               

Als dit allemaal niet mogelijk is, dan wordt er een groep naar huis gestuurd. Hierbij wordt bijgehouden hoe vaak en welke groep naar huis is gegaan. Hierdoor wordt de onderwijstijd die gemist wordt, verdeeld over verschillende groepen.

Indien de ziekte van de leerkracht het toelaat, kan er onderwijs op afstand worden gegeven. Dit betekent dat er via Teams instructie gegeven wordt, waarna de leerlingen thuis verder aan de slag kunnen.

Voor leerlingen waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen bij afwezigheid van de leerkracht, wordt opvang door de school verzorgd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het bewegingsonderwijs wordt door een vakleerkracht gegeven in de groepen 3 t/m. 8.Alle groepen hebben twee keer per week een gymles in de gymzaal of speelzaal. 

Groep 4 is hierop een uitzondering: zij hebben een keer per week een gymles en een keer per week zwemles in het Sportfondsenbad Delft. Hiervoor is busvervoer beschikbaar.

De kleuters bewegen iedere dag, in onze speelzaal of buiten op ons schoolplein. 

M.i.v. dit schooljaar zal er voor de groepen 5 t/m.8 schooljudo aangeboden worden tijdens de gymlessen. Dit zal gedurende een periode in het schooljaar plaats vinden tijdens de gymles. Deze lessen worden gegeven door een judo-leraar en zullen de weerbaarheid van kinderen kunnen vergroten. Naast de Kanjertraining wordt dit ingezet om het welbevinden van de leerlingen te vergroten.Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerst twee jaren ligt de nadruk op het spelend leren. Er wordt thematisch gewerkt, waarbinnen de ontwikkelingsdoelen voor de kleuters nagestreefd worden. Hierbij zijn de doelen uit het leerlingvolgsysteem KIJK! leidend. Piramide wordt gebruikt als bronnenboek voor de inhoud van de thema's. Door het spelen-werken aan te bieden in een zinvolle en betekenisvolle setting, kunnen de kinderen zich op een adequate wijze ontwikkelen

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt zo effectief mogelijk ingezet. Elke groep werkt volgens een van te voren vastgesteld dagrooster. In de ochtenduren worden de basisvakken gegeven. Elke dag rekenen, taal/lezen, spelling.

In de middag wordt er thematisch onderwijs gegeven volgens het International Primary Curricullum (IPC) Bij de thema's komen ook de kunstzinnige en creatieve vorming aan de orde, net zoals ICT, samenwerkingsvormen, presenteren.

IPC wordt groeps doorbroken gegeven: groep 3&4, groep 5&6 en groep 7&8 werken samen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Cornelis Musius vind je leerlingen met allerlei maatschappelijke achtergronden en uit verschillende landen en werelddelen. 

Hierdoor is er sprake van een breed scala aan onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Dit betekent dat de leerkrachten moeten kunnen differentiëren en hun aanbod en manier van lesgeven aan moeten kunnen passen aan deze behoeften. 

Door een goede organisatie en het geven van duidelijke expliciete instructie, is de leerkracht in staat aandacht te geven aan kinderen die specifieke hulp nodig hebben. Het actief leren wordt bevorderd door gebruik te maken van verschillende werkvormen en materialen, waarbij de computer een belangrijke plaats inneemt. De extra aandacht van de leerkracht gaat op de momenten van zelfstandig werken uit naar zowel de vlotte leerling als de leerling die misschien meer moeite heeft met de aangeboden lesstof. 

In het schooljaar 2021-2022 is er sprake van extra ondersteuning op verschillende gebieden, cognitief maar ook sociaal emotioneel. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door de eigen leerkracht, maar ook door specialisten die hiervoor aangetrokken worden.

In de onderbouw is er extra ondersteuning die voornamelijk wordt ingezet voor kinderen met een taalachterstand of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het aanvankelijk leesproces.

Door de inzet van de extra gelden van de overheid i.v.m. corona, de NPO gelden, is het mogelijk om in de bovenbouw 3 kleine groepen te formeren van ieder 16/17 leerlingen. Hierdoor is het mogelijk om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De aandacht van de leerkracht kan zo effectief verdeeld worden over een klein aantal leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Door de aanwezigheid van het Muizenhuis in ons gebouw, is er een soepele overgang mogelijk van peuters naar kleuters. De peuters zijn bekend met het gebouw en komen de kleuterleerkrachten al tegen. Omgekeerd is het mogelijk dat de kleuters nog eens even teruggaan naar de peuters.

Het is de bedoeling dat de peuters, met de leidster, bezoekjes afleggen bij de kleuters en daar meedoen aan een activiteit om zo al te wennen aan de gang van zaken.

Er is regelmatig overleg tussen de peuterleidsters en de kleuterleerkrachten over de thema's en andere inhoudelijke onderwerpen. Een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen wordt zo mogelijk gemaakt.

Terug naar boven