Cornelis Musiusschool

Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft

  • International Primary Curriculum. Thema chocola in groepen 5 en 6.
  • Workshop duurzaamheid.
Hoe maak ik een stroomkring.
  • Groep 7 & 8 koken een lunch voor de kinderen van de hele school. Zij serveren het ook uit.
  • In de zomervakantie is het schoolplein aangelegd. Daar kunnen we nu goed op spelen. Let ook op alle zonnepanelen op het dak!
  • De nieuwe ingang van de school. Op de hoek van de Prins Mauritsstraat en de Nassaulaan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Er is veel en hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Er is sprake van een structurele rust en er wordt blijvend effectief gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Er wordt uitgegaan van en geanticipeerd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerlingen krijgen een plaats in het vervolg onderwijs die bij hun capaciteiten past! Daarnaast is de sfeer, de ouderbetrokkenheid en de tevredenheid van ouders, team en kinderen goed.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden twee keer per schooljaar getoetst d.m.v. de Cito LOVS toetsen. Dit gebeurt in de maanden januari/februari en juni.

De gebieden die getoetst worden zijn: technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschat, rekenen en wiskunde.

Van de resultaten wordt een analyse gemaakt op groepsniveau en individueel niveau. Aan de hand van deze analyses worden er interventies afgesproken. Deze interventies kunnen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau nodig zijn. Voor de genoemde interventies wordt een plan opgesteld. Dit plan wordt uitgevoerd in de groepen en wordt gemonitord door de vakspecialist en/of de IB'er. 

Voor de tussenresultaten zijn er in '19-'20 schoolnormen opgesteld. Tot dan toe werden de inspectienormen gehanteerd, maar de normen kunnen nog scherper gesteld worden door ze aan te passen aan de mogelijkheden van de leerling populatie. Er worden realistische, haalbare normen gesteld, maar wel hoge verwachtingen uitgesproken. M.a.w. we willen het meest passende resultaat met de leerlingen bereiken.

De resultaten worden bereikt door het inzetten van de expertise van de leerkrachten, het gebruik van het expliciete directe instructiemodel. (EDI) en de inzet van methoden.

Door het gebruik van het EDI model krijgt de leerkracht de kans om te differentiëren in de groep. Hierdoor is het mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Voor extra ondersteuning om gepaste resultaten te kunnen behalen, worden kortdurende handelingsplannen opgesteld. Deze worden door de leerkracht of een ondersteuner uitgevoerd.

Er wordt getoetst op maat. D.w.z. dat leerlingen een toets maken die past bij het ontwikkelingsniveau van dat moment. Het komt voor dat er in verschillende groepen, verschillende toetsen afgenomen worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Musius heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven