Cornelis Musiusschool

Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft

 • International Primary Curriculum. Thema chocola in groepen 5 en 6.
 • Workshop duurzaamheid.
Hoe maak ik een stroomkring.
 • Groep 7 & 8 koken een lunch voor de kinderen van de hele school. Zij serveren het ook uit.
 • In de zomervakantie is het schoolplein aangelegd. Daar kunnen we nu goed op spelen. Let ook op alle zonnepanelen op het dak!
 • De nieuwe ingang van de school. Op de hoek van de Prins Mauritsstraat en de Nassaulaan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Cornelis Musiusschool wordt uitgegaan van en aangesloten bij een grote variatie aan onderwijsbehoeften. De leerlingen worden aansluitend bij hun niveau en op een manier die bij hen past uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Hiernaast blijft de school in ontwikkeling om de onderwijskwaliteiten te optimaliseren en zo nóg beter aan te sluiten bij wat de leerling nodig heeft. Wij staan ervoor dat de leerlingen een plaats in het vervolgonderwijs krijgen die bij hun capaciteiten en interesses past! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gestandaardiseerde toetsen Cito-LOVS

De Cornelis Musiusschool werkt met de gestandaardiseerde toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld. De tussenresultaten worden middels deze toetsen twee keer per schooljaar in beeld gebracht. Dit gebeurt in de maanden januari/februari en juni.

De volgende onderdelen worden getoetst:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • taalverzorging (spelling en leestekens)
 • woordenschat
 • rekenen en wiskunde

Er wordt getoetst op maat. Dat wil zeggen dat leerlingen een toets maken die past bij het ontwikkelingsniveau van dat moment. Het komt dus voor dat er binnen een jaargroep, toetsen van een verschillend niveau worden afgenomen. 

Analyse en aanpassingen onderwijsaanbod

Van de toetsresultaten wordt een analyse gemaakt op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Aan de hand van deze analyses worden er interventies gepland. Deze interventies kunnen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau plaatsvinden.

De genoemde interventies op groeps- en leerlingniveau worden planmatig uitgevoerd door de groepsleerkracht. Waar nodig wordt de groepsleerkracht hierbij ondersteund door de intern begeleider of vakspecialist. Interventies op schoolniveau worden besproken in het specialistenoverleg en waar nodig opgenomen in de doelstellingen van het jaarplan. 

Handelings- en opbrengstgericht werken

Om een passend onderwijsaanbod te realiseren gebruiken de groepsleerkrachte hun expertise ten aanzien van het EDI-model, differentiëren en handelings- en opbrengstgericht werken. Voor meer informatie over handelings- en opbrengstgericht werken zie ook het schoolondersteuningsplan op de schoolwebsite www.cornelismusius.nl/beleidsdocumenten.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan het noodzakelijk zijn gespecialiseerde hulp in te zetten om optimaal aan te sluiten bij wat deze leerlingen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. De Cornelis Musiusschool werkt samen met verschillende externe specialisten en hulpverleners om dit mogelijk te maken. In het schoolondersteuningsplan is meer te lezen over de samenwerking met externen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale veiligheid is noodzakelijk zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op de Cornelis Musiusschool zien wij sociale veiligheid als een essentieel onderdeel van onze pedagogische taak. Op de Cornelis Musiusschool mogen alle leerlingen zichzelf zijn, waarbij van hen verwacht wordt dat zij respectvol omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving. Iedere leerling heeft recht op positieve aandacht en iedere leerling heeft er recht op dat er tijdig en op een gepaste manier wordt ingegrepen als dit nodig is.  

In lijn met de Kanjertraining streven wij naar de volgende doelstellingen t.a.v. sociale opbrengsten:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen 
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen 
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • vertrouwen
 • veiligheid
 • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Cornelis Musiusschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven