Cornelis Musiusschool

Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft

 • International Primary Curriculum. Thema chocola in groepen 5 en 6.
 • Workshop duurzaamheid.
Hoe maak ik een stroomkring.
 • Groep 7 & 8 koken een lunch voor de kinderen van de hele school. Zij serveren het ook uit.
 • In de zomervakantie is het schoolplein aangelegd. Daar kunnen we nu goed op spelen. Let ook op alle zonnepanelen op het dak!
 • De nieuwe ingang van de school. Op de hoek van de Prins Mauritsstraat en de Nassaulaan.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Katholieke Basisschool Cornelis Musius De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Beste school voor ieder kind
 • Doel- en Opbrengstgericht
 • Kanjertraining; Gezonde school
 • Thematisch onderwijs, IPC
 • Ontzorgen van ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Cornelis Musiusschool is een kleine school. Het leerlingenaantal is afgenomen door de tijdelijke huisvesting op drie locaties i.v.m. de verbouwing en renovatie van ons gebouw.

De verwachting is dat het leerlingenaantal zal stijgen door:

 • de vorming van een kindcentrum, met als partners peutercentrum 'het Muizenhuis' en Plukkebol bso 
 • de renovatie en verbouwing van het gebouw tot een duurzaam, energie neutraal en ruim opgezet gebouw 
 •  verschillende nieuwbouw plannen in de omgeving van de school
 •  5 gelijke dagen rooster (8.30-14.00 uur)
 •  het leerstofaanbod voor de basisvakken in de ochtenduren, doelgericht onderwijs volgens het Expliciete Directe Instructiemodel
 •  de inzet van International Primary Curriculum: thematisch werken voor de zaakvakken, techniek, creatieve vakken, samenwerkend leren
 •  toepassen van het geleerde bij de basisvakken tijdens IPC in de middaguren 
 •  de interne schoolbibliotheek 'De Vindplaats', in samenwerking met DOK
 •  het groene schoolplein, dat veel buitenspeelplezier biedt
 • een keuken waarin kooklessen gegeven worden


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Plukkebol BSO maakt deel uit van het kindcentrum. Hierdoor is het mogelijk de naschoolse opvang in ons eigen gebouw plaats te laten vinden. Door de samenwerking is er sprake van een doorgaande lijn in aanpak en afspraken. Een 'warme overdracht' van onderwijs naar opvang en andersom is mogelijk.

Op dit moment zijn er ook andere naschoolse aanbieders actief. Zij halen de kinderen op en brengen ze naar de eigen locatie voor de opvang, waar de ouders de kinderen weer op kunnen halen. Het gaat om de Lange Keizer en Het Knuffeltje.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven