Max Havelaar Kindcentrum

Voorstraat 30 2611 JR Delft

  • Dit is de ingang voor de buitenschoolse opvang en de voorschoolse opvang
  • Een sfeerimpressie
  • Schoolfoto van Max Havelaar Kindcentrum
  • De huiselijke sfeer van onze kinderopvang.
  • Voor de afdeling onderwijs gebruiken wij de ingang aan de Drie Akersstraat 4.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bijtijds signaleren dat extra ondersteuning nodig is. Vanaf groep 1 wordt gebruik gemaakt van de observatielijsten van KIJKL! en daarnaast de niet-methodegebonden toetsen van het CITO  M2 (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling).

Met deze CITO- toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen observaties kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun hele schoolcarrière volgen. Dit alles maakt het mogelijk om tijdig te signaleren of de ontwikkeling van een kind afwijkt van wat te verwachten valt.  

In de kleuterafdeling worden de CITO-toetsen ook tweemaal per jaar afgenomen. Het gaat dan om de Cito-begrippentoets en de Cito-Taaltoets. Verder volgen wij de kleuters door observaties en het leerlingvolgsysteem uit de methode “Kleuterplein”. De leerkrachten registreren al hun bevindingen op speciale lijsten, die deel uitmaken van ons leerlingvolgsysteem.

De ontwikkeling van de kinderen komt een aantal keer per jaar tijdens groepsplanbesprekingen en de leerlingbespreking aan de orde. Bij deze leerlingenbesprekingen zijn de leerkrachten van de betreffende bouw en de intern begeleidster aanwezig.

Van iedere leerling wordt een digitaal dossier door de groepsleerkracht bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De intern begeleidster houdt toezicht op het beheer van de mappen.  

Extra ondersteuning binnen de school

Soms vormen gedrag, prestaties en toetsuitslagen van kinderen aanleiding om extra ondersteuning te bieden. De groepsleerkracht stelt eventueel in samenwerking met de intern begeleidster een handelingsplan op. Na een aantal weken wordt dit hulpplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De ouders krijgen hiervan bericht. Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig dan anderen. De oorzaak hiervan kan diverse achtergronden hebben. Medische, sociaal-emotionele en cognitieve factoren zijn de voornaamste redenen om een leerling extra ondersteuning te geven. Overigens dient hier niet alleen gedacht te worden aan leerlingen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben omdat zij moeite hebben met de lesstof. Binnen het basisonderwijs komen ook hoog intelligente kinderen voor. Wij hebben ook voor deze meer hoog- en meerbegaafde kinderen een beleid ontwikkeld omdat zij evengoed behoefte hebben aan extra ondersteuning.  

Handelingsplannen, groepsplannen en ontwikkelingsperspectief

In het groepsplan van de klas staan de doelen voor het komende jaar voor de onderdelen spelling, leesvaardigheid, begrijpend lezen, rekenen en gedrag. Het plan wordt aan het begin van het cursusjaar in overleg met de vorige leerkracht overgedragen aan de nieuwe leerkracht en daarna vastgesteld. Het plan wordt in januari en juni geëvalueerd en bijgesteld. De evaluatie/presentatie vindt plaats in de vergaderingen. Zo delen we onze kennis met elkaar en is er een gedeelde verantwoording voor de leeropbrengsten van de school. Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft wat buiten het groepsplan valt, wordt een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan heeft een tijdelijk karakter. Het is de bedoeling dat kinderen door een kortdurende maar flinke impuls een grote stap vooruit zetten. Zij worden in dit plan begeleid door de eigen leerkracht. Een ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld als een kind een eigen leerlijn nodig heeft voor de komende jaren tot en met groep 8. De Intern begeleidster stelt dit samen met ouders en leerkracht op. Dit plan ‘volgt’ het kind en bevat de doelen tot en met groep 8. Periodiek wordt dit plan van aanpak bijgesteld en met de ouders van het desbetreffende kind besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Max Havelaar Kindcentrum streeft naar een zo hoog mogelijke uitstroom van haar kinderen in combinatie met een hoge mate van verantwoordelijkheid en sociaal emotionele redzaamheid van haar leerlingen. De belangrijke pijlers waarom heen het onderwijs en kinderopvang vorm wordt gegeven zijn:

  • Natuur
  • Cultuur
  • Wetenschap/technologie
 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven