Max Havelaar Kindcentrum

Drie Akersstraat 4 2611 JR Delft

 • Dit is de ingang voor de buitenschoolse opvang en de voorschoolse opvang
 • Schoolfoto van Max Havelaar Kindcentrum
 • De huiselijke sfeer van onze kinderopvang.
 • De ingang voor afdeling onderwijs.
 • Enthousiaste leerlingen over het kindcentrum.

In het kort

Toelichting van de school

Een uitdagende leeromgeving voor elk kind

In het Max Havelaar Kindcentrum dagen we kinderen uit hun talenten te ontwikkelen. De 3 pijlers van ons kindcentrum zijn cultuur, wetenschap/technologie en natuur.  Ook is er veel aandacht voor expressiviteit. Vakken als tekenen, schilderen, knutselen, muziek, dans en lichamelijke opvoeding worden ruimschoots aangeboden. Zo leren kinderen zich te uiten waardoor ze, elk op eigen wijze, kunnen schitteren.

Cultuureducatie

We integreren cultuur en kunst in de diverse vakgebieden van het Max Havelaar Kindcentrum. Daarbij betrekken we het aanbod en de mogelijkheden van culturele instanties, hanteren we de methode 'Moet je doen' en kiezen we jaarlijks een kunstdiscipline waarmee alle groepen gedurende het cursusjaar aan het werk gaan. We leren kinderen zich open te stellen voor kunst, het te beleven, te beschouwen, erover te praten én zelf kunst te maken.

Beleid hoogbegaafde kinderen

Kindcentrum Max Havelaar heeft een eigen beleid ontwikkeld voor de signalering en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Een individueel plan van aanpak maakt deel uit van de begeleiding. Het plan van aanpak wordt gedurende de basisschooltijd steeds geactualiseerd aan de hand van de ontwikkeling en behoeften van het kind. Verdieping, verrijking, versnelling, minder leerstof of juist extra ondersteuning worden aangeboden als het nodig is voor een goede ontwikkeling van het kind.

Werkwijze in de klas

In de klas wisselen instructiemomenten en zelfstandig werken elkaar af, waarbij het didactisch handelen zoveel mogelijk wordt afgestemd op het kind. Er wordt klassikaal, maar ook in groepjes en individueel gewerkt. We begeleiden de kinderen bij het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en werken in de klas met verschillende niveaugroepen. Tutorkinderen, kinderen die met de leerstof wat verder gevorderd zijn, helpen de andere kinderen. Voor kinderen die er baat bij hebben bieden we pre-teaching: door een korte uitleg te geven over de stof van morgen biedt de herkenning deze kinderen de volgende dag wat extra houvast.

Samenwerking met ouders en kinderen

Wij nodigen ouders nadrukkelijk uit om deelgenoot te zijn van het proces van een steeds verbeterend kindcentrum. Samen met de ouders en de kinderen zorgen we voor een veilig en prettig leer- en leefklimaat en werken we aan een sociaal maatschappelijk bewustzijn. Wij maken graag gebruik van de kwaliteiten van onze ouders en kinderen. Dat kan zijn op het gebied van het pedagogisch didactisch klimaat maar wij zoeken ook de samenwerking bij de inrichting en invulling van ons kindcentrum en het schoolplein. Deze instelling zorgt voor een helder en herkenbaar kindcentrum met een breed draagvlak voor de zaken waar wij als kindcentrum voor willen staan.

Gebouw

Ons kindcentrum is gevestigd in het centrum van Delft. De kinderen hebben de beschikking over een groot speelplein. In het schooljaar 2017-2018 zijn de uitbreiding en verbouwing van ons Max Havelaar Kindcentrum afgerond. Met deze laatste verbouwing hebben wij ons Max Havelaar Kindcentrum volledig geoptimaliseerd om als kindcentrum van start te gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Verantwoordelijk
 • Vindingrijk
 • Vertrouwen
 • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na de officiële opening op 8 maart 2018 is basisschool Max Havelaar op maandag 12 maart van start gegaan als het Max Havelaar Kindcentrum. Op 1 februari 2024 bedraagt het aantal leerlingen voor de afdeling onderwijs zo'n 400 leerlingen. Het aantal kinderen bij de kinderopvang bedraagt ca. 80 per dag. 

De afdeling onderwijs bevat 16 groepen. Er zijn vier groepen 1/2 en parallelgroepen voor groepen 3 t/m 8. Indien er veel 4-jarigen worden aangemeld en de kleutergroepen te vol dreigen te worden, starten we een instroomgroep indien de formatie dit toelaat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Max Havelaar Kindcentrum werkt met een gelijke tijdenrooster.
Alle dagen van de week zijn gelijk. Het rooster ziet er dan als volgt uit:

 • kinderopvang van 7.30 uur tot 18.30 uur 
 • voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.20 uur
 • onderwijs van 8.30 uur tot 14.00 uur
 • naschoolse opvang van 14.00 uur tot 18.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid van kinderen, ouders en medewerkers is een belangrijk punt binnen de scholen van SCO Delft e.o.. Alle scholen werken volgens het schoolveiligheidsbeleid. Hierin staat hoe de sociale en fysieke veiligheid georganiseerd is. Het schoolveiligheidsbeleid is te vinden op de website van SCO Delft.

Protocol Schorsing en verwijdering

Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag hanteren wij het Protocol schorsing en verwijdering. Hierin staat beschreven wat wij verstaan onder ernstig grensoverschrijdend gedrag, welke stappen we volgen en welke maatregelen we hanteren. Dit protocol is te vinden op de website van SCO Delft.  

Bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit betekent dat we het aantal persoonsgegevens zoveel mogelijk proberen te beperken, dat alleen de mensen voor wie het voor de functie noodzakelijk is er toegang toe hebben en dat de gegevens goed beveiligd zijn. We verwerken alleen gegevens van uw kind die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met u en uw kind hebben en/of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Gegevens die hieraan niet voldoen (bijvoorbeeld beeldmateriaal) zullen we alleen met uw toestemming verwerken. U kunt deze toestemming zelf  aangeven en op elk moment intrekken of alsnog aangeven.

Aangezien wij als school ressorteren onder het schoolbestuur SCO Delft hebben wij op stichtingsniveau Informatiebeveiliging- en privacybeleid waarin staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders. Dit beleid kunt u vinden op SCO - Beleid SCO Delft e.o. Daar vindt u ook de contactgegevens vinden van onze Functionaris Gegevensbescherming die wij tevens in het kader van de AVG verplicht zijn om te hebben.

Terug naar boven