Max Havelaar Kindcentrum

Voorstraat 30 2611 JR Delft

  • Dit is de ingang voor de buitenschoolse opvang en de voorschoolse opvang
  • Een sfeerimpressie
  • Schoolfoto van Max Havelaar Kindcentrum
  • De huiselijke sfeer van onze kinderopvang.
  • Voor de afdeling onderwijs gebruiken wij de ingang aan de Drie Akersstraat 4.

Het team

Toelichting van de school

Het onderwijs staat momenteel voor een grote uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen en te behouden. Op stichtingsniveau wordt hierop voor de vervanging van afwezig personeel geanticipeerd door een eigen vervangerspool en door aangesloten te zijn bij de regionale vervangerspool (PoolWest). Het Max Havelaar Kindcentrum maakt ook gebruik van oud gepensioneerde collega's.

Daarnaast hebben we in Nederland nog steeds te maken met een tekort aan leerkrachten. De vraag is: "hoe slaagt het SCO en haar individuele scholen erin om meer vissen uit de overbeviste vijver van onderwijspersoneel te halen". Dat gebeurt door goed werkgeverschap en doordacht beleid om studenten vroegtijdig te betrekken bij stichting en school. De overtuiging is dat je nieuwe collega's aan je bindt door goede werkomstandigheden; voorwaarden en duidelijk beleid. De wijze waarop hier in de praktijk vorm aan wordt gegeven, is dan ook een steeds terugkerend agendapunt. Ook het schoolbestuur doet er alles aan om zichtbaar te zijn op de werkvloer. Dit zorgt voor een hoge urgentie bij alle partijen om dit tekort tegen te gaan.

De ontwikkeling van één kindcentrum zal ook kunnen bijdragen aan een verlichting van het tekort. Te denken valt aan het meer en beter inzetten van onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners.  Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook zal bijdragen aan nog meer werkplezier op de werkvloer bij de medewerkers.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Max Havelaar hebben de groepen een fulltime leerkracht of een vast duo verdeeld over de week. Wij proberen het zo te regelen dat iedere groep een vaste vervang(st)er heeft, zodat er niet te veel verschillende leerkrachten voor een groep verschijnen. Ook bij ziekte werken wij zoveel mogelijk met vaste vervang(st)ers. Lukt dat niet dan kunnen we een vervangingspool raadplegen voor vervanging.  Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen maken wij gebruik van de Orka training, een speciaal voor ons centrum ontwikkelde vorm van Rots en Watertraining. Hiervoor hebben wij een professionele trainer ingehuurd.

Voor de muzikale ontwikkeling is er wekelijks een muziekdocent. Deze docent verzorgt de muziekles en helpt en ondersteunt de leerkracht bij de eigen muzieklessen

De gymleerkracht verzorgt twee keer per week de lessen bewegingsonderwijs voor de 4 tot 12 jarigen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Wij stimuleren daarom de kinderen en dagen ze uit om eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. Wanneer deze ontwikkeling minder voorspoedig verloopt, bieden wij hulp. De school maakt onderscheid in verschillende vormen van extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben, zoals:

  • ondersteuning voor kinderen met een leerachterstand of concentratieprobleem
  • ondersteuning voor kinderen met gedragsproblemen of andere sociaal-emotionele problemen
  • ondersteuning voor hoog- en meerbegaafde kinderen.

De school onderzoekt samen met de ouders wat het beste is voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van hun kind.

Extern advies, externe leerlingenzorg en passend onderwijs

De school ziet het als haar taak om voor alle kinderen adequaat en passend onderwijs te realiseren op pedagogisch (opvoedkundig) en didactisch (onderwijskundig) vlak, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ontwikkeling stagneert en de interne mogelijkheden van de school om de ontwikkeling op gang te brengen onvoldoende resultaat hebben, wordt externe hulp ingeschakeld. Voordat externe hulp wordt ingeschakeld vindt eerst een gesprek met ouders plaats om hulpvragen en verwachtingen ten aanzien van externe hulp op een lijn te krijgen. Externe hulp kan zijn een orthopedagoog, psycholoog of gedragsdeskundige, die onderzoek verricht naar de problemen en adviseert over de aanpak. Ook kan hulp ingeroepen worden van het samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Hieronder vallen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs. Op www.ppodelflanden.nl vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen houden zich aan de zorgplicht. Dit betekent dat de school waarbij u uw kind aanmeldt zorgt voor een passende onderwijsplek. Dit kan zijn op de eigen school, maar ook op een andere basisschool of in het speciaal onderwijs. Wanneer hier sprake van is zal de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband intensief samenwerken om de best passende plek voor uw kind te realiseren.  

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vindt u op de site: www.scholenopdekaart.nl/

Het ondersteuningsplan van PPO Delflanden vindt u op de site: www.ppodelflanden.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Onze school werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). In groep twee worden alle leerlingen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, in groep zeven krijgen de leerlingen een gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige en ouders ontvangen oproepen voor het rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen voor (preventieve) vragen over opvoeding en gezondheid van de kinderen contact opnemen met de JGZ. U vindt meer informatie op www.scholenopdekaart.nl bij onze eigen school onder het kopje “ouders en school”. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven