Christelijke Basisschool Het Mozaïek

v. Alkemadestraat 2 en Caspar Fagelstraat 65 2614 EP Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 Vensters voor verantwoording Primair Onderwijs (PO)

Vensters PO is een website waarin cijfermatige informatie over scholen in het primair onderwijs verzameld wordt. Gegevens van onze school over onder meer leerlingaantallen, cito-resultaten, administratieve gegevens van de school zijn beschikbaar op de website: www.scholenopdekaart.nl. De gegevens worden door diverse instanties aangeleverd, waaronder de inspectie van het onderwijs.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om leerlingen door de jaren heen nauwkeurig te kunnen volgen en het onderwijs steeds weer af te stemmen, worden resultaten van toetsen, vorderingen van de leerlingen en observaties administratief bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Ook groepsplannen worden hierin opgesteld. Het Mozaïek gebruikt hiervoor het digitale systeem ParnasSys.  

Toetsen
Binnen de school wordt gebruik gemaakt van methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen. De methode-afhankelijke toetsen richten zich op de leerstof van de afgelopen weken en meten of de leerling deze leerstof beheerst. De methode-onafhankelijke toetsen van CITO geven een beeld van de vorderingen van de leerlingen en de groep ten opzichte van een landelijke norm.  

Voor alle groepen geldt dat er meestal twee keer per jaar een toets/observatielijst worden afgenomen, die een signalerende functie hebben. Hiervoor gebruiken we verschillende instrumenten, waaronder ook toetsen van Cito. Dit doen wij vanaf groep 3.De resultaten van de CITO toetsen geven een overzicht van de leervorderingen van de leerlingen.

In de kleutergroepen doen wij geen CITO toetsen maar volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met ons leerlingvolgsysteem: de leerlijnen van Parnassys.

De kinderen van groep 8 doen naast een reguliere CITO toets ook nog de verplichte doorstroomtoets ten behoeve van de doorstroom naar het voortgezet onderwijs

Observeren
Naast toetsen is het dagelijks observeren (diagnosticeren) van de leerlingen door de leerkracht van zeer groot belang. De leerkracht krijgt hierdoor inzicht in het totale functioneren van de leerling in de groep. Dit geeft input voor het groepsplan. Soms observeert een intern begeleider een leerling en neemt een extra toets af, wanneer er nog geen goed beeld is van de onderwijsbehoeften van de leerling. In de kleutergroepen gebruiken wij leerlijnen en daarvan afgeleid leerdoelen om gericht te observeren en om het aanbod in de kleutergroepen te bepalen. Ook dit wordt vastgelegd in Parnassys. 

Analyseren observaties en toetsresultaten
Na een periode van obsereveren en toetsen worden de resultaten van de groep geanalyseerd door de leerkracht. Zo nodig vindt nog een nadere diagnose plaats. De leerkracht en intern begeleider bespreken hoe het onderwijs het beste kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen. Er wordt onder andere bekeken welke kinderen extra instructie nodig hebben en welke kinderen juist extra moeten worden uitgedaagd. Er wordt o.a bekeken welke leerlingen er extra instrucie of uitdaging nodig hebben, dat wordt genoteerd in een plan.

Groepsplan
2 x per jaar stelt de leerkracht een groepsplan op op basis van de analyse van de resultaten. In dit groepsplan beschrijft de leerkracht op welke manier hij tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen. En hoe dit wordt georganiseerd. het groepsplan wordt 2 x per jaar geëvalueerd en bijgesteld. De intern begeleiders kijken met de leerkachten mee naar de uitvoering en de effecten van het plan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ieder jaar stroomt een groep leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen op een goede plek op het voortgezet onderwijs komen. Een plek die past bij het ontwikkelingsperspectief van elk kind in het bijzonder. Wij streven naar een maximale prestatie van elk kind en een daarbij passende advisering. 

De scholen voor het voortgezet onderwijs hechten veel waarde aan het advies van de basisschool, omdat de basisschool een goed beeld heeft van de totale ontwikkeling van uw kind op school. Daarom is het basisschooladvies leidend voor toelating op een VO-school. Wij zijn verplicht om de kinderen deel te laten nemen aan de doorstroomtoets. 

Doorstroomtoets
De doorstroomtoets is een controletoets, nadat het voorlopig advies door de basisschool is gegeven. Wij maken gebruiken van de doorstroomtoets van CITO. Deze toets wordt in februari afgenomen. We volgen daarbij de volgende procedure:

  • In de tweede week van januari ontvangen de leerlingen van groep 8 hun voorlopig advies (voor de open dagen van het voortgezet onderwijs). Daartoe worden in groep 8 in december alle leerlingen besproken met leerkracht, intern begeleider en directie. Het voorlopige advies is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen. We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) en we gebruiken gegevens uit het leerlingvolgsysteem (met toets- en observatiegegevens uit voorliggende periodes). Wij kijken dus naar de totale ontwikkeling van uw kind en niet alleen naar de cognitieve resultaten van taal, lezen en rekenen. Ouders worden hier uiteraard bij betrokken.
  • In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve advies. De uitslag van de doorstroomtoets en het gegeven advies worden met elkaar vergeleken. Is de uitslag van de doorstroomtoets gelijk of lager dan het gegeven advies dan wordt het voorlopig advies automatisch omgezet in een definitief advies. Is de uitslag van de doorstroomtoets hoger dan geeft de school een hoger definitief schooladvies, alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren. 
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies aan op het voortgezet onderwijs. Dit geldt alleen niet voor leerlingen die doorstromen naar speciaal voortgezet onderwijs. Uiterlijk 15 mei krijgen de ouders van leerlingen bericht over de plaatsing.

In mei – juni vindt de warme overdracht plaats tussen de school van herkomst en de school van ontvangst. De doorstroomtoets geeft ons een objectief beeld van waar elke leerling staat aan het einde van de basisschoolperiode op het gebied van taalverzorging, lezen en rekenen.
De school kan ervoor kiezen om de toets op papier of digitaal af te nemen.

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Het gaat hierbij om leerlingen die een arrangement hebben of leerlingen waarvan we verwachten dat zij in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider en de leerkracht van groep 8 bespreken de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De leerlingen met ondersteuningsbehoefte worden aan het begin van groep 8 door de intern begeleider aangemeld als zorgleerling bij SWV VO Delflanden in Onderwijs Transparant.

Een enkele keer is een leerling uitgesloten van de doorstroomtoets. Wanneer deze uitzondering geldt, dan wordt dit met de ouders besproken. In dit geval heeft de leerling een persoonlijk ontwikkelingsperspectief. In sommige gevallen maakt deleerlingen een andere toets. Voorbeelden daarvan zijn: Het Drempelonderzoek of de NIO-toets.

Meedraaien in het voortgezet onderwijs
Onze school neemt deel aan het project ‘Meedraaien in het voortgezet onderwijs’. Het doel van dit project is om kinderen te laten kennismaken met het voortgezet onderwijs, op hun eigen niveau. Dit houdt in dat een aantal leerlingen van groep 8 een serie lessen kan volgen op het Christelijk Lyceum Delft (CLD). Dit is alleen voor kinderen van de scholen van SCO Delft e.o. en de Prins Mauritsschool in Delft. Tevens kunnen leerlingen meedoen aan modules die gegeven worden op het Stanislas College en het Grotius College, als die worden gegeven. Of een andere school buiten Delft naar keuze. Dit geldt zowel voor VWO leerlingen als voor leerlingen van het VMBO techniek en verzorging. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door school benaderd. Uiteraard worden de ouders hierover geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op het Mozaïek respecteer je elkaar en leer je wat jou en de ander gelukkig maakt. 
Leerlingen weten wie ze zijn, ontwikkelen zelfvertrouwen, durven zich te uiten en tonen initiatief. De leerlingen leren met elkaar en voelen zich verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Ze kunnen zich zelf sturen en zijn in staat om zich aan te sluiten zich bij de groep. Leerlingen weten hoe zij respectvol en zorgzaam met elkaar om moeten gaan. 

Binnen de school werken wij continu aan een optimaal pedagogisch klimaat, waarin werken, samen leren en sociaal groeien mogelijk is. Wij volgen de leerlingen adequaat in hun ontwikkeling. Wij hanteren duidelijke werk- en omgangsregels, waarbij de leerkracht voorspelbaar is en hoge, positieve verwachtingen heeft van de leerlingen. Hierdoor ontstaat vertrouwen en een gevoel van veiligheid, waardoor het welbevinden en de betrokkenheid op de leerstof van de leerling toeneemt. Hierover leest u meer in hoofdstuk 2 en 3.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Flexibiliteit en autonomie
  • Initiatief en zelfsturing
  • Respectvol, inlevend, zorgzaam

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven