Christelijke Basisschool Het Mozaïek

v. Alkemadestraat 2 en Caspar Fagelstraat 65 2614 EP Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De vakleerkracht geeft twee keer per week les aan alle groepen 3 t/m 8. Ook is er een vakleerkracht voor filosofie. Ongeveer 30 leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 (van de beide locaties) krijgen gedurende 12 weken filosofie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof en ziekte
Op Het Mozaïek nemen wij de volgende stappen bij vervanging ten gevolge van ziekte of verlof:
1. Wij benaderen parttime leerkrachten van Het Mozaïek om een dag extra te werken. Bij voorkeur is dit de duo-partner. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een andere leerkracht gezocht. Bij ziekte of verlof proberen wij zo veel als mogelijk te werken met vaste medewerkers of leerkrachten van het eigen team.
2. We zetten een verzoek uit voor een vervanger via de invalpool van Pool West. Dit kan ook een goede onderwijsassistent zijn of er wordt een dag een speciale workshop gegeven door een expert.
3. Wij vragen studenten, die wij opleiden, de vervanging onder toezicht op zich te nemen.
4. Wij verdelen de groep over de andere groepen. Iedere leerkracht heeft hiervoor een noodpakket klaar liggen. We verdelen maximaal twee keer per week een groep over andere groepen. 
5. Een leerkracht die wel in staat is om les te geven, maar om een bepaalde reden niet op school kan lesgeven, wordt ingezet om online les te geven aan de eigen groep of aan de andere groep.
6. In het uiterste geval, bijvoorbeeld als van meerdere groepen de leerkracht afwezig is, wordt een groep naar huis gestuurd en krijgt geen les of les via (online) huiswerk. In principe worden ouders hierover uiterlijk een dag van tevoren geïnformeerd. Leerlingen die echt niet naar huis kunnen worden in een andere groep opgevangen als dat mogelijk is.

Bij een zeer langdurig tekort aan vervanging zijn er de volgende noodscenario's:
- Groepen worden voor een langere tijd gecombineerd. Dit betekent ook dat een groep kan worden opgesplitst.
- We voeren voor 1 of meerdere groepen een vierdaagse schoolweek in. Huiswerkopdrachten worden gegeven in een online leeromgeving.
- Taken die leerkrachten naast het lesgeven uitvoeren (zoals het organiseren van activiteiten, het houden van oudergesprekken na school) worden voor onbepaalde tijd geschrapt, waardoor ruimte ontstaat om meer lesuren te maken. Bijzondere activiteiten kunnen hierdoor komen te vervallen. 

Bij het voeren van een vierdaagse schoolweek of wanneer wij leerlingen noodgedwongen naar huis moeten sturen, benaderen wij de stichting Rijswijkse kinderopvang (SRK) of het mogelijk is de leerlingen op te vangen. Dit betekent echter geen garantie op opvang, maar wel dat wij gezamenlijk ons uiterste best doen om alsnog voor opvang te zorgen. Wij vragen ouders om zelf ook een noodscenario achter de hand te hebben, mocht het een keer nodig zijn dat leerlingen thuis moeten worden opgevangen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Mozaïek heeft twee locaties, die zeer dicht bij elkaar liggen in de wijken Hof van Delft en Voordijkshoorn. Op beide locaties wordt een volledig onderwijsaanbod gegeven van groep 1 tot en met 8. We vinden het belangrijk dat de financiële middelen zo optimaal mogelijk worden besteed aan het onderwijs aan de kinderen in de groepen.

Teamleden
De organisatie van de school bestaat uit het team van leerkrachten, vakleerkrachten, directie, intern begeleiders, een managementassistent, onderwijsassistenten, leraren in opleiding en een aantal vrijwilligers.   

Groepsleerkrachten en leraren in opleiding
De groepsleerkracht en de leraren in opleding zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, de activiteiten en de dagelijkse zorg voor de eigen groep. De groepsleerkracht is uw eerste aanspreekpunt bij alles wat uw kind aangaat.  

Onderwijsassistenten
De onderwijsassistent organiseert samen met de leerkracht het onderwijs in de groep, begeleidt individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen bij leeractiviteiten. Onderwijsassistenten assisteren de leerkrachten ook in de steeds groter wordende kleutergroep. Onderwijsassistenten organiseren ook activiteiten in de school. 

Vakleerkrachten
De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft twee keer per week les aan groep 3 tot en met 8. Op onze school is ook een vakleerkracht filosofie werkzaam. Op woensdagochtend wordt lesgegeven aan kleine groepen kinderen uit groep 1 t/m 8. Het eerste half jaar worden deze lessen gegeven aan kinderen op de locatie Voordijkshoorn en het tweede half jaar aan de kinderen op de locatie Hof van Delft. De vakleerkracht filosofie geeft periodiek een training aan de leerkrachten om filosofische gesprekken in de klas toe te passen. 

Schoolondersteuner
De schoolondersteuner ondersteunt de school in de organisatie van de school en het beheer van het gebouw. De schoolondersteuner ontvangt leerlingen, ouders en bezoekers, ziet toe op een opgeruimde omgeving van het gebouw en het plein, doet onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en ondersteunt in de administratie van de school. Ook ondersteunt de schoolondersteuner leerkrachten bij activiteiten in de school. 

Unitleider
De unitleider begeleidt het team in de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. De unitleider is voorzitter van het kernteam (bestaande uit enkele leerkrachten), dat samen met de directeur het onderwijskundig jaarplan opstelt en dit monitort.

Schoolleiding
De directeur geeft leiding aan beide locaties van Het Mozaïek. De directeur is o.a. eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, beleidsmatige, organisatorische en financiële zaken van de school. De directeur wordt ondersteund door een managementassistent.

De managementassistent
De managementassistent is wisselend op de beide locaties aanwezig, evenals de directeur. De managementassistent ondersteund de directeur bij alle taken in de school. 

Intern begeleiden
De intern begeleider begeleidt of coacht de leerkrachten en coördineert de leerlingenbegeleiding. De intern begeleider is ook een belangrijke gesprekspartner voor ouders en leerkrachten wanneer er extra ondersteuning nodig is bij individuele kinderen. De intern begeleider bespreekt 1 x in de maand lopende zaken omtrent leerlingen door met de untileider.

Schoolondersteuningsteam
Het schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit de directeur en de intern begeleiders. Met enige regelmaat (minimaal 1x per 4 weken) komt het SOT bij elkaar. Wanneer een leerkracht een begeleidingsvraag heeft met betrekking tot een leerling, wordt de leerling in het SOT besproken en neemt de directeur een besluit. Behalve het bespreken van leerlingen, staat ook de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen op de agenda, naast andere onderwijskundige- en beleidszaken. Tevens hebben directeur en intern begeleiders overleg over onderwijskundige zaken. Periodiek nemen de medewerkers van Delft Support deel aan het SOT. In dat geval wordt aan ouders toestemming gevraagd om het kind te bespreken. Op afroep kan ook een leerplichtambtenaar of schoolarts deelnemen. 

Indeling groepen
Afhankelijk van de instroom worden groepen gevormd. Ook speelt de groepsgrootte en groepsdynamiek een rol bij de inrichting van de groepen. Dit wordt elk jaar opnieuw bekeken. Er wordt gewerkt met aparte jaargroepen en samengestelde groepen (kinderen uit verschillende leerjaren bij elkaar). Wij streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen. Momenteel is de gemiddelde groepsgrootte 25 leerlingen.  

Plaatsing locaties
In principe zijn de kinderen gedurende hun schoolloopbaan op één locatie. Bij aanmelding wordt uw kind in overleg geplaatst op een locatie naar voorkeur en afhankelijk van de wijk waarin u woont. De meeste ouders kiezen voor de locatie het dichtst bij huis. Gedurende de schoolloopbaan kan het voorkomen dat een plek op de andere locatie gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met verhuizing, een nieuwe start voor het kind of de groepsgrootte. Heel af en toe komt het voor dat de schoolleiding besluit om kinderen van locatie te wisselen om de groepsgrootte en groepsdynamiek te optimaliseren.  

De meeste kinderen die bij ons op school gaan, wonen in de directe omgeving van de school, dat wil zeggen in de wijken Voordijkshoorn en Hof van Delft. Ook komen kinderen vanuit de Spoorzone, de binnenstad, de Molenbuurt, de Harnaschpolder, ’t Haantje, Den Hoorn, Sion, Poptahof, TU-wijk en Rijswijk naar onze school. De kinderen uit de nieuwe wijken Rijswijk Buiten en de Harnaschpolder gaan bij voorkeur naar de locatie Voordijkshoorn.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de werkles en spel worden meerdere ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aangesproken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De cijfers geven het aantal minuten per groep per week aan. Bij de kleutergroepen en groep 3 zijn enkele vakken een geïntegreerd geheel.  
Groep 3: taal/lezen/spelling/woordenschat is één vakgebied
Groep 4 t/m 8 lezen: technisch en begrijpend lezen
Groep 4 t/m 8 taal: taalverwerving, woordenschat en spelling
Het lesrooster is zo ingericht dat de verschillende vakken (al dan niet verplicht) voldoende aandacht krijgen.


In de wet op het Primair Onderwijs staat wat de kinderen moeten leren op school. Bij elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Deze kerndoelen beschrijven globaal wat elke leerling aangeboden moet krijgen. Iedere school heeft een zekere vrijheid om deze doelen te verwezenlijken. Zo verschillen scholen in het gebruik van methodes, leermiddelen en pedagogisch-didactische aanpak.

Op Het Mozaïek wordt in alle groepen thematisch en aan de hand van methodes gewerkt. Aan de basisvaardigheden, zoals lezen, taal en rekenen wordt veel aandacht besteed. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de levensbeschouwelijke vorming, onderzoekend en ontwerpend leren, sociaal-emotionele, culturele en motorische ontwikkeling.  

Godsdienst & Levensbeschouwing, actief burgerschap en de sociaal-emotionele ontwikkeling
Om de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren, maken wij gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord koppelt de verhalen uit de Bijbel aan een thema, waar in alle groepen aan wordt gewerkt. Naast Bijbelverhalen worden ook actuele verhalen gebruikt om de thematiek van de hedendaagse samenleving te plaatsen en met elkaar een dialoog te voeren.
Tijdens de lessen voor levensbeschouwing heeft het onderwijs in actief burgerschap en de sociaal-emotionele ontwikkeling een structurele plek. Wij gebruiken de methode Hiro om kinderen te laten oefenen in het omgaan van gevoelens van jezelf en de ander. De kinderen ontdekken in deze lessen hun mogelijkheden en onmogelijkheden, ontwikkelen een reëel zelfbeeld. Door de oefeningen en gesprekken die worden aangeboden leren kinderen reflecteren op hun eigen gedrag en leren zij hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sociale omgang in de groep. Het aankomende schooljaar krijgen alle groepen judolessen van gecertificeerde trainers als aanvulling op de methode Hiro, om " het leren" ook te vertalen naar "doen". Zeven judowaarden vormen hierbij de basis voor de lessen:

Vertrouwen "op elkaar kunnen rekenen"
Samenwerken "elkaar altijd helpen"
Respect "alles en iedereen in hun waarde laten"
Beheersing "in balans blijven"
Weerbaarheid "sterk staan en volhouden"
Discipline "doen wat nodig is"
Plezier "lachen en veel lol maken" 

Voor de groepen 1 en 2 maken we in de lessen vooral gebruik van de methode Breinhelden om de 7 waarden van Hiro wat concreter te maken. De begrippen zijn nog wat abstract voor de jongste kinderen.

Onderwijs groep 1 en 2
In groep 1 en 2 is spelen en werken vanuit een veilige en gestructureerde omgeving erg belangrijk. De kinderen spelen en werken aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op het groene schoolplein.  In groep 1 en 2 wordt gewerkt met verschillende methodes: Kleuterplein en Kleuteruniversiteit. De manier van werken sluit goed aan bij de beleving van jonge kinderen en er wordt systematisch gewerkt aan de leerdoelen.
Rondom verschillende thema’s wordt deels met behulp van de methodes en deels door het aanbieden van thema’s binnen de actualiteit van kinderen de leerstof aangeboden op het gebied van:

 • Cognitieve ontwikkeling: hierbij gaat het o.a. om de algemene kennis, het ontwikkelen van het geheugen en het doen van verwerkingsopdrachten.
 • Spraak/taalontwikkeling: hierbij gaat het o.a. om woordenschat, taalbegrip, auditieve vaardigheden, luister- en spraakoefeningen.
 • Ontluikende gecijferdheid/geletterdheid en fonologisch bewustzijn: hierbij gaat het o.a. om het ontwikkelen van het plezier in de schoolse vaardigheden (zoals rekenen en taal), het (op speelse wijze) aanleren van letters en cijfers, het herhalen en afmaken van zinnen, het snel kunnen benoemen van plaatjes, het navertellen van verhalen en het onderscheiden van tekens.
 • Motorische ontwikkeling: hierbij gaat het om vaardigheden die te maken hebben met de grove en fijne motoriek.
 • Creatieve ontwikkeling: hierbij gaat het om activiteiten op het gebied van muziek, handvaardigheid, tekenen, dramatische vorming en kunstzinnige oriëntatie.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: hierbij gaat het o.a. om de taakgerichtheid en luisterhouding, de aansluiting in de groep, het ontwikkelen van flexibiliteit, het omgaan met elkaar en conflicthantering.
 • Voor kinderen met een risico op onderwijsachterstand gebruiken we speciale modules van de methodes op school, die aansluiten op methodes van de peuterspeelzaal en kinderopvang (VVE programma).

Oriëntatie op mens en wereld (wetenschap en technologie)
De kinderen doen tijdens de lessen, binnen het thema, kennis op van de wereld om zich heen. Ze leren verbanden ontdekken en benoemen. De kinderen ontdekken/onderzoeken en leren verantwoordelijk te zijn voor henzelf en de omgeving waarin ze leven. Tijdens kringgesprekken wordt een thema uitgediept. Een kringactiviteit gebeurt klassikaal of met een kleine groep kinderen, terwijl de rest van de groep aan een verwerkingsopdracht werkt. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van concreet materiaal. De verwerking van de les in de kring vindt plaats met behulp van boeken, bouw- en constructiemateriaal en creatieve werkopdrachten. Daarbij wordt rekening gehouden met het verschil in tempo, niveau en interesse van de kleuter.

Ook wordt in groep 1 en 2 op speelse wijze Engels aangeboden.

Overgang van groep 2 naar 3
Tussen groep 2 en 3 vindt de overgang plaats naar het meer schoolse leren voor de basisvaardigheden. De kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Om te kunnen bepalen of uw kind toe is aan groep 3 moeten observaties en toetsen aantonen dat:

 • Uw kind cognitief in staat is om de leerstof van groep 3 te bevatten en verwerken.
 • Het sociaal-emotioneel passend is om uw kind te laten doorstromen naar groep 3.
 • Uw kind motorisch vaardig genoeg is.
 • Uw kind zich voldoende kan concentreren, taakgericht kan werken en gemotiveerd is.  

Een leerling blijft gemiddeld 2 jaar in een kleutergroep, maar dat kan ook korter of langer zijn. Dit wordt per kind bekeken en met ouders besproken. Er worden geen specifieke leeftijdsgrenzen aangehouden. Bij twijfel wordt uw kind eerst in het schoolondersteuningsteam (SOT) besproken. De directeur besluit uiteindelijk in welke groep uw kind het aanbod kan krijgen dat het best past bij de ontwikkeling van uw kind. 

Vakken en de methodes vanaf groep 3  

Lezen
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Lijn 3. Taal, lezen, woordenschat en begrijpend lezen worden integraal aangeboden. Met behulp van deze methode kan de leerkracht adequaat inspelen op de verschillen tussen de leerlingen.  
Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip voor technisch en begrijpend lezen, woordenschat en leesmotivatie. 
In de groepen 3 tot en met 8 beginnen we de ochtend altijd met een kwartier stillezen. In veel groepen gebruiken wij de werkvorm tutor-lezen. Leerlingen helpen elkaar bij het leesproces. Wij besteden veel aandacht aan leesplezier. Wanneer het leesproces niet vanzelf gaat worden extra programma's ingezet.

Nederlandse taal
Taal speelt een belangrijke rol in ons leven. Taal is nodig om de wereld om je heen te verkennen en om in contact te komen met anderen. Vanaf groep 4 wordt de methode Taal Actief gebruikt. De methode richt zich op de volgende domeinen: spreken, luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, stellen, spellen en grammatica.   

Spelling
Naast de wekelijkse vier lessen uit onze methode Taal Actief worden er in de groepen 3 t/m 8 twee keer per week aanvullende spellinglessen en verwerkingslessen spelling gegeven. Door de aanvullende lessen krijgen de kinderen o.a. twee keer per week een dictee, waarbij alle tot dan toe geleerde regels worden aangeboden. Ook worden deze dictees direct met de kinderen nagekeken en besproken. Met deze aanpak behalen wij goede resultaten. Vanwege het succes is deze methode, die wij zelf hebben ontwikkeld, inmiddels overgenomen door andere scholen van onze stichting en ook daar blijkt deze aanpak effectief.   

Rekenen en wiskunde
Alle kinderen volgen de rekenlessen volgens de rekenmethode Pluspunt. De inhoud van de rekenlessen is betekenisvol voor de leerlingen. Dit betekent onder andere dat de leerkracht bij iedere les het doel van de les benoemt en het rekenprobleem in een betekenisvolle context plaatst. De methode waarmee wordt gewerkt biedt ons de volgende mogelijkheden:

 • Verwerking op drie niveaus.
 • Het aanbieden van één strategie aan leerlingen die rekenen moeilijk vinden.
 • Extra leerstof voor verdiepen en verbreden voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen.
 • In groep 5 tot en met 8 wordt de leerstof digitaal verwerkt, waarbij de leerlingen direct feedback krijgen op een gegeven antwoord. Oefensoftware wordt op maat aangeboden in groep 3 t/m 8. 

Wereldoriëntatie/Wetenschap & Technologie
Voor de oriëntatie op mens en wereld gebruiken wij op school de methode DaVinci. Leerkrachten geven geen aparte vakken maar bieden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer en burgerschap, wetenschap & technologie, natuur- en scheikunde en filosofie in een samenhangend geheel aan. Daarbij worden 21ste eeuwse vaardigheden, zoals probleemoplossend denken (computational thinking),  hogere orde denken (overzicht houden en het eigen leerproces sturen) en creatief denken geoefend. Leerkrachten bieden één centrale les aan binnen een thema. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid gaan leerlingen onderzoekend aan de slag met leervragen. Na onderzoek gaan leerlingen met een ontwerp aan de slag. Zo ontstaan vaardigheden en een stevige kennisbasis. Leerlingen kunnen allemaal op interesse en eigen niveau optimaal betrokken zijn bij de les en de activiteiten.

Verkeer
Het is belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer kunnen bewegen. Veel kinderen in hogere groepen komen alleen naar school. Daarom leren de kinderen de verkeersregels en het juiste gedrag in het verkeer. Hiervoor gebruiken wij de methode van Veilig Verkeer Nederland. 
In groep 7 doen alle kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel, waar een fietskeuring aan vooraf gaat. Als de kinderen alles met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen ze een verkeersdiploma.   
Elk jaar geven de leerkrachten van alle groepen drie praktische verkeerslessen. In deze lessen worden praktische vaardigheden geoefend, zoals het oversteken en moeilijke fietsoefeningen. Ook vindt er een wijkoriëntatie plaats (bijvoorbeeld: Waar staan welke borden? Waar moet ik oversteken?).   

Engels
In groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen Engelse les met behulp van de methode Take it easy. In de groepen 1 t/ 4 staat het spelenderwijs kennismaken met de taal centraal. Vanaf groep 5 wordt aandacht besteed aan de luister- en spreekvaardigheid. Vanaf groep 7 wordt ook schrijfvaardigheid geoefend en krijgen de kinderen woordjes mee naar huis om te oefenen. 

Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 krijgen de kinderen 2 keer per week bewegingsonderwijs. De leerkrachten geven deze lessen zelf. Op onze beide locaties maken wij hiervoor gebruik van het speciaal ingerichte speellokaal.   
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2 keer per week les van een vakleerkracht in de sportzaal aan de Van Alkemadestraat (tegenover de locatie Voordijkshoorn). In de gymzaal wordt gebruik gemaakt van het digitale volgsysteem Beweegbaas. Leerlingen voeren bewegingen uit op grond van verschillende beweegdoelen. De leerlingen houden de vorderingen bij op de tablet, waardoor de leerlingen positief, uitdagend en normloos een beweegrapport krijgt. Leerlingen worden gestimuleerd om steeds weer een stapje verder te komen in hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. De rapportage wordt ook in het portfolio van de leerling opgenomen.

Schoolzwemmen wordt niet meer aangeboden. Dit wordt niet langer gesubsidieerd door de Gemeente Delft. 

Creatief denken en cultuureducatie 
De school stimuleert het ontwikkelen van creatief denken en een onderzoekende houding. Wij willen kinderen creatief leren omgaan met situaties, buiten kaders leren denken, zelf problemen laten oplossen en stimuleren zelf op onderzoek uit te gaan. Creativiteit kan verrassen, stimuleren en enthousiasmeren. In de dagelijkse lessen is hier aandacht voor door bijvoorbeeld het stellen van open vragen, het geven van een groepsopdracht of het bespreken van diverse leerstrategieën. 

Specifieke aandacht hiervoor komt tot uiting bij cultuureducatie. De creatieve vakken, kunst en cultuur worden volgens een opgesteld plan aangeboden en verbonden aan de thema's van wereldoriëntatie. Er wordt ook groepsdoorbroken gewerkt.   
De volgende kunstdisciplines komen aan bod:

 • Cultureel erfgoed en techniek.
 • Dans, drama en muziek.
 • Handvaardigheid, tekenen en kunst.
 • Media, fotografie en schrijven.

Bij het ontwerpen van de lessen en projecten werken wij samen met de VAK.
Op de site www.cultuurhelden.nl krijgt u een impressie te zien van de lessen. Daarnaast neemt onze school deel aan Kunstklik van de VAK. Dit is een samenhangend kunstprogramma, waarin alle kunstdisciplines eveneens aan bod komen. Alle groepen doen twee à drie keer per jaar mee aan een activiteit.  

Muziek
Voor muziek gebruiken we de digitale methode van 123Zing. Met deze methode kan elke leerkracht muziekles geven in groep 1 tot en met 8. De methode biedt energieke videolessen, liedjes en interactieve opdrachten en leerlingen kunnen zelf muziek maken.

Huiswerk
Op onze school wordt huiswerk gegeven. Het huiswerk omvat leer- en maakwerk. Wij geven de kinderen huiswerk om een aantal redenen: 

 • Kinderen raken vertrouwd met het maken van huiswerk.
 • Kinderen leren hoe ze moeten leren.
 • Kinderen leren plannen en leren omgaan met een agenda (vanaf groep 6).
 • De zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de kinderen wordt vergroot.
 • Het is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 • Ouders zijn betrokken bij de leerontwikkeling van hun kind.  

Elk jaar wordt u aan het begin van het jaar geïnformeerd over het huiswerk. Er zijn vaste schoolafspraken over de hoeveelheid huiswerk in de verschillende groepen. De inhoudelijke invulling is afhankelijk van de groep en individuele kinderen. Het is fijn wanneer u uw kind begeleidt bij het plannen en maken van het huiswerk. Wij verwachten van u vooral een stimulerende houding.

Lekker veel voorlezen en samen lezen met uw kind wordt van harte aanbevolen! Het is niet de bedoeling dat huiswerk stress oplevert bij het kind. Als u dit merkt dan moet u dit altijd bespreken met de leerkracht. Ook kan het zo zijn dat het huiswerk voor een bepaalde leerling niet noodzakelijk is. Het is goed om dit samen met u af te stemmen.  

Presenteren
Leren presenteren is een belangrijke vaardigheid voor uw kind. Bij de methode Da Vinci (voor wereldorientatie en kunst) leren de kinderen werkstukken maken en presenteren. Verschillende keren per jaar wordt een profielwerkstuk gemaakt, passend bij het project waar de klas mee bezig is. Een werkstuk kan vanuit verschillende vormen bestaan, dat hoeft niet altijd een papieren werkstuk te zijn maar ook bijvoorbeeld een filmpje, een voorstelling of een lied zijn dat gepresenteerd wordt. Vanaf groep 6 houden de kinderen een boekbespreking. In de lagere groepen gebeurt dit overigens ook al op speelse en vrijblijvende wijze. Het is natuurlijk heel spannend als kinderen voor de eerste keer iets presenteren voor de klas. Maar als ze dat vaker doen, gaat het makkelijker. Bij een boekbespreking staat een zelfgekozen boek centraal. De leerkracht bespreekt elk jaar in de klas waar de boekbespreking aan moet voldoen en welke criteria hij/zij gebruikt voor de beoordeling.   

Computers op school
Leren in de 21ste eeuw is leren dat onderdeel uitmaakt van het leven met als doel leerlingen toe te rusten voor een actieve rol in de maatschappij en een blijvende inzetbaarheid in het arbeidsproces. Dit vraagt om andere, complexe, competenties van leerkrachten en leerlingen. ICT heeft een steeds grotere rol in het ondersteunen van het primaire proces in de school, als hulpmiddel bij het leren en samen leven in een gemeenschap. ICT wordt door ons gezien als een onmisbaar middel om het onderwijs binnen onze visie vorm tegeven. Het bewust en optimaal inzetten van ICT biedt kansen voor het  optimaliseren van een krachtige ondersteuning van het leerproces en de motivatie/betrokkenheid bij het leren van elke leerling in het bijzonder. Hierdoor vindt differentiatie, talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren plaats.

Op Het Mozaïek worden in alle klassen chromebooks en Ipads gebruikt ter ondersteuning van diverse schoolvakken (taal, lezen, rekenen en oriëntatie op mens en wereld). En dat begint al bij de kleuters. De computerprogramma’s bieden extra oefening, herhaling of nieuwe uitdaging. Daarnaast is de computer in gebruik als informatiebron en als communicatiemiddel. Vanaf groep 5 werken alle leerlingen dagelijks met de computer voor de verwerking van de leerstof. Om het werken op de computer veilig en flexibel te laten verlopen werken we in de beveiligde leeromgeving van Cloudwise. 
In alle groepen gebruiken wij een digitaal schoolbord. Door middel van dit bord en de digitale software die bij de methodes wordt ingezet, wordt het onderwijs interactiever en levendiger. Kinderen werken zelf ook regelmatig met het bord, bijvoorbeeld bij spreekbeurten en boekbesprekingen en samen in groepjes aan een opdracht.

In de groepen 5 t/m 8 werken de leerlingen in google classroom aan de weektaak, het huiswerk, toetsen en andere opdrachten.

Het technologisch skillslab (gevestigd locatie Voorijkshoorn) is een nieuwe ontwikkeling in de school, waar alle scholen van de stichting gebruik van maken. Alle groepen volgen modules in het skillslab die in de klas worden voortgezet. (Vb: Lego League voor groep 8)

Onderwijs aan leerlingen die structureel uitdaging nodig hebben.
Uitgangspunten voor ons huidige beleid ten aanzien van het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid en (hoog)begaafde leerlingen zijn:

 • De kinderen werken in hun eigen (jaar)groep.
 • De basisstof wordt in compacte vorm aangeboden, waardoor de leerlingen minder werk hoeven te doen en daardoor tijd hebben voor ander/extra werk.
 • De kinderen krijgen structureel een extra onderwijsaanbod dat uitdagend, aantrekkelijk en gevarieerd is via een aparte leerlijn Pittige Plus Toren.
 • De ‘leren leren’ en ‘leren denken’ vaardigheden worden uitgebreid.

De school beschikt over een leerlijn voor hoogbegaafde kinderen vanaf groep 1. Deze leerlijn heet Levelwerk en voldoet aan onze uitgangspunten. Sommige leerlingen werken met alle leerstof van levelwerk en andere volgen voor één vak deze speciale leerlijn. Jaarlijks wordt er door de leerkracht aan het begin van het schooljaar een signaleringslijst ingevuld om vroegtijdig ontwikkelingsvoorsprong en mogelijke begaafdheid in kaart te brengen. Op basis van deze lijst wordt de leerlijn voor de gesignaleerde kinderen toegepast. De directeur besluit welke leerlingen deze aparte leerlijn mogen volgen.

Filosofie
Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld, hoe het komt dat je denkt zoals je denkt. Dit gebeurt in dialoog. Filosoferen met kinderen is samen leren nadenken. Het betekent zowel het analyseren van je eigen gedachten, hoe ze verschillen van anderen, alsook het nadenken over speculatieve vragen. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben op dit gebied nemen deel aan de lessen filosoferen.  
De lessen filosofie worden gegeven door een speciale vakleerkracht. In 4 groepen (kleuters, 3 t/m 4, 5 en 6, 7 t/m 8) geeft zij op de woensdagochtend les.

Activiteiten
De meeste tijd op Het Mozaïek besteden wij aan het onderwijs. Maar wij maken ook tijd vrij voor feesten, vieringen en andere speciale activiteiten. Deze activiteiten ondernemen wij als school zelf, maar ook in samenwerking met andere partijen. Naast de verschillende klassenactiviteiten zijn er schoolactiviteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender waar de belangrijkste schoolactiviteiten zichtbaar zijn. De jaarkalender is in te zien in het ouderportaal waar alle ouders een aparte inlogcode voor ontvangen. Over (klassen)activiteiten die nog niet aan het begin van het jaar gepland kunnen worden, wordt u gedurende het schooljaar geïnformeerd.

Wij besteden speciale aandacht aan de christelijke feesten: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De feesten worden op school gevierd of in samenwerking met de Hofkerk (wijk Hof van Delft).   

Zomerfeest 
De hele school viert feest voor of na de zomervakantie.

Het Mozaïekfestival
Eenmaal per jaar organiseren wij voor de kinderen van groep 7 en 8 Het Mozaïekfestival. De kinderen treden voor elkaar op. De één doet een toneelstukje en weer een ander heeft zelf iets ingestudeerd op zijn of haar eigen muziekinstrument. Elk schooljaar wordt één van de ‘acts’ beloond met de wisseltrofee voor het beste optreden.    

Sportdag
Ieder jaar wordt er een sportdag georganiseerd. Ook bieden wij de kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse Delftse sporttoernooien. Sportverenigingen in Delft organiseren op woensdagmiddag, zaterdag of in vakanties toernooien waaraan basisscholen kunnen deelnemen. De vakleerkracht bewegingsonderwijs organiseert de deelname van onze leerlingen. Ouders zijn actief als begeleiders van de teams. De teams worden samengesteld uit kinderen van beide locaties. De deelname wordt betaald uit de ouderbijdrage. 

Schoolreis
Jaarlijks gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis, een gezellig dagje uit! Wij kiezen verschillende locaties voor de schoolreis, wat dichterbij voor de jongere kinderen en voor de oudere kinderen mag het wat verder weg zijn. Voor de schoolreis kiezen wij een educatieve activiteit, een pretpark of een andere feestelijke activiteit. De kinderen worden verdeeld in groepjes die worden begeleid door ouders. In groep 1 t/m 5 gaat één begeleider mee op vijf kinderen, in groep 6 en 7 gaat één begeleider mee op 7 kinderen. Hierbij doen wij een beroep op hulpouders die in de loop van het jaar ook bij andere activiteiten helpen. Als een leerling speciale begeleiding nodig heeft, wordt met de desbetreffende ouder besproken hoe deze begeleiding geregeld wordt. 

Kamp
Groep 8 gaat niet mee op schoolreis, zij gaan aan het einde van het schooljaar op kamp. De ouderbijdrage wordt verder gebruikt om het afscheid te organiseren van groep 8.

Kunt en cultuur
Onze school neemt deel aan het programma Klik van de Vrije Academie. Dit betekent dat elke groep 2 à 3 keer per jaar deelneemt aan een activiteit binnen of buiten de school op het gebied van kunst en cultuur.

Projectweek
Eén keer per jaar wordt er een projectweek georganiseerd. Alle klassen werken aan hetzelfde thema. Wij sluiten de week af met een kijkmoment voor ouders. 

Vindplaats
Wij leren de kinderen niet alleen lezen, wij stimuleren ze ook om te lezen. Daarom is er op de beide locaties van Het Mozaïek een uitgebreide bibliotheek met aantrekkelijke kinderboeken en informatieve boeken. Zij zijn door DOK opgeleid als leescoach. Om het lezen en het leesplezier te stimuleren wordt ook elk jaar aandacht besteed aan de kinderboekenweek.  

Wij werken samen met de Delftse bibliotheek DOK. Op de locatie Voordijkshoorn beheert Dok onze bibliotheek. Wij noemen de bibliotheek de Vindplaats. Elke week krijgen groepen om de beurt activiteiten aangeboden in de Vindplaats. Twee leerkachten en coördinator van DOK stemmen het aanbod samen af.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het onderwijs aan en de begeleiding van kinderen in de school is een continu proces dat begint als uw kind instroomt in groep 1 en eindigt als de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs. Wij bieden onderwijs aan een brede doelgroep. Geen enkele leerling of groep is gelijk. Om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen vindt extra ondersteuning aan de leerlingen plaats binnen de groep. 

Onderwijs op maat met GIP
Om alle kinderen onderwijs op maat te bieden hanteert de school het organisatiemodel GIP. GIP betekent: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Het werken met het model geeft de leerkracht de gelegenheid om goed in te spelen op de verschillen in de klas. Hierdoor heeft de leerkracht de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven.
Dit model zorgt ervoor dat:

 • De organisatie en het leerkrachtengedrag voorspelbaar zijn voor kinderen.
 • De kinderen leren zelfstandig te werken, plannen en omgaan met uitgestelde aandacht.
 • De leertijd effectief gebruikt wordt.
 • Dagelijks extra leerhulp mogelijk is voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen binnen de klas.

Meestal wordt gewerkt in drie niveaugroepen, waarbij bepalend is in welke mate het kind ondersteuning nodig heeft:

 • kinderen die zonder basisinstructie zelfstandig aan het werk kunnen. Deze kinderen krijgen de leerstof en instructie op maat aangeboden.
 • kinderen die over het algemeen goed verder kunnen na basisinstructie, maar soms toch nog enige ondersteuning nodig hebben.
 • kinderen die na de basisinstructie nog extra instructie nodig hebben.  

Structuur van de lessen
Aan het begin van iedere dag wordt het lesprogramma besproken. Dit programma is zichtbaar op het bord of op de dagritmekaarten. Nagenoeg iedere les start met een organisatorische uitleg van de leerkracht. De kleurenklok/timer en/of de gewone klok wordt gebruikt om te laten zien hoeveel tijd kinderen hebben voor een bepaalde activiteit. De leerkracht legt uit wat van de kinderen wordt verwacht. Dit kunnen afspraken zijn over samenwerken, elkaar helpen en de werksfeer. Een groep leerlingen kan zelf starten. De leerkracht geeft dan inhoudelijke instructie aan de rest van de groep. Na deze instructie maakt de leerkracht een ronde door de klas. Deze ronde is bedoeld om kinderen direct feedback te geven, op weg te helpen en om een compliment te geven. Tijdens de ronde streeft de leerkracht ernaar alle kinderen kort aandacht te geven.  
Na de eerste ronde helpt de leerkracht een of meerdere kinderen aan de instructietafel. Dit zijn de kinderen die op dat moment nog extra instructie nodig hebben.  
Als kinderen klaar zijn met hun werk kunnen ze direct verder met een vervolgactiviteit. De activiteiten kunnen gekozen worden van het kies- en planbord, werkkaarten (kleutergroepen) of een weektaak. De leerlingen vanaf groep 6 vinden de weektaak op google classroom, op de computer. Op de weektaak staan activiteiten voor alle kinderen, maar ook specifieke activiteiten die zijn afgestemd op de leerbehoefte van het kind.
Speciale GIP-regels, die in de hele school gelden en die het proces ondersteunen, worden met de kinderen afgesproken en steeds verder uitgebouwd. Door op uniforme wijze in de hele school te werken aan een herkenbare structuur, weten de kinderen wat er van hen wordt verwacht en ontstaat er rust in de klas en in de school.  

Organisatie extra hulp
De extra leerhulp die in de groep wordt gegeven wordt beschreven in een groepshulpplan. De groepsleerkracht geeft zelf uitvoering aan dit plan. De leerkracht biedt hulp aan een groepje leerlingen aan de instructietafel of aan individuele leerlingen. Twee keer per jaar wordt een groepshulpplan opgesteld en geëvalueerd, waarbij de leerkracht ook tussentijds beoordeelt of het plan bijgesteld moet worden. De groepsleerkracht informeert de ouders over de extra leerhulp. Doorgaans tijdens het startgesprek aan het begin van het schooljaar en tijdens rapportgesprekken. Soms is het nodig om een leerling een aparte leerlijn te laten volgen. In dat geval wordt na besluit van de directeur een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit omschrijft het uitstroomprofiel van de leerling en de aanpak die hierbij hoort. Een ontwikkelingsperspectief wordt in overleg met ouders opgesteld. De intern begeleider begeleidt dit proces.  

Extra hulp wordt niet alleen georganiseerd voor leerlingen met leerproblemen, maar ook voor leerlingen met gedrags- of sociaal- emotionele problemen, voor leerlingen met een motorische achterstand en voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden gesignaleerd door middel van onze aanpak voor (hoog)begaafden. Er is een speciale leerlijn met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafden op school: Levelwerk. Ook wordt projectmatig gewerkt met behulp van de Pittige Plus Torens.   

De intern begeleider
De intern begeleider is op beide locaties werkzaam. De intern begeleider is de vaste coach van de leerkrachten en ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Waar een leerkracht vaak maar één jaar betrokken is bij leerlingen, volgt de intern begeleider de leerlingen en hun onderwijsproces gedurende de gehele schoolloopbaan.  
Taken van de intern begeleider zijn onder meer:

 • Het aansturen van de leerkrachten bij het maken en uitvoeren van de hulpplannen.
 • Het onderhouden van contacten met externe hulpinstanties.
 • Het adviseren en coördineren inzake verwijzingen naar het speciaal onderwijs en hulpverlenende instanties.
 • Het houden van oudergesprekken samen met de leerkracht.   
 • Voor kinderen (en de ouders) is het in de regel zo dat de leerkracht voor alles het eerste aanspreekpunt is. Heel veel zaken kunnen in de klas worden opgelost. Soms is het voor de kinderen echter fijn als een andere leerkracht meedenkt over problemen die het kind heeft, met zichzelf of in de groep. Ook voor de leerkracht kan het fijn zijn als een collega meedenkt. De ib'er helpt om te proberen problemen los te laten en op een positieve manier te zoeken naar oplossingen.  

Extern advies, externe leerlingenzorg en passend onderwijs 
De school ziet het als haar taak om voor alle kinderen adequaat en passend onderwijs te realiseren op pedagogisch (opvoedkundig) en didactisch (onderwijskundig) vlak, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ontwikkeling stagneert en de interne mogelijkheden van de school om de ontwikkeling op gang te brengen onvoldoende resultaat hebben, wordt externe hulp ingeschakeld. Voordat externe hulp wordt ingeschakeld vindt eerst een gesprek met ouders plaats om hulpvragen en verwachtingen ten aanzien van externe hulp op een lijn te krijgen. Externe hulp kan zijn een orthopedagoog, psycholoog of gedragsdeskundige, die onderzoek verricht naar de problemen en adviseert over de aanpak. Ook kan hulp ingeroepen worden van het samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Hieronder vallen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs. Op www.ppodelflanden.nl vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen houden zich aan de zorgplicht. Dit betekent dat de school waarbij u uw kind aanmeldt zorgt voor een passende onderwijsplek. Dit kan zijn op de eigen school, maar ook op een andere basisschool of in het speciaal onderwijs. Wanneer hier sprake van is zal de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband intensief samenwerken om de best passende plek voor uw kind te realiseren.   

Aanvullende arrangementen/speciale lesplaatsen

De basisscholen hebben ook afgesproken om een bepaald onderwijsniveau te kunnen leveren. Dit noemen wij de basisondersteuning. Indien kinderen meer dan deze basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er eventueel aanvullende arrangementen of speciale lesplaatsen voor deze kinderen mogelijk. 

Deze lesplaatsen kunnen zijn: 

 • Een school voor speciaal basisonderwijs.
 • Een school voor speciaal onderwijs van cluster 1, 2, 3 of 4.
  Wanneer hier sprake van is zal de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband intensief samenwerken om de best passende plek voor uw kind te realiseren.  

Volgens de wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs is het profiel van onze school beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit geeft u als ouder een goed beeld van de basisondersteuning en het profiel van de school. Het profiel is uitgewerkt in het leerlingbegeleidingsplan dat jaarlijks wordt vastgesteld. Het ondersteuningsprofiel is in te zien op school en op de website van PPO Delflanden (via een link op de website van de school) en op de site van Scholen op de Kaart.

Wij willen onze leerlingen binnen onze mogelijkheden de kansen bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, binnen een veilige, respectvolle omgeving. Wij bieden een dusdanig aanbod dat alle leerlingen met hun specifieke talenten en behoeften zich kunnen ontplooien. Hoe graag wij ook alle leerlingen een plek gunnen op onze school, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan de mogelijkheden van het onderwijs en de begeleiding aan leerlingen binnen onze school. Soms lukt het niet om de leerling zich optimaal te laten ontwikkelen binnen onze school. Dit betekent dan dat wij de basisondersteuning, lichte ondersteuning (meerdere niveaugroepen) en/of intensieve ondersteuning (met behulp van bijvoorbeeld een arrangement) in de klas niet meer kunnen bieden, dan zoeken wij de samenwerking met ouders en het samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een andere passende onderwijsplek. U moet dan bijvoorbeeld denken aan: 

 • Leerlingen waarbij specifiek medisch handelen van de leerkracht vereist is, waar de leerkrachten niet de kennis en vaardigheden voor hebben.
 • Leerlingen die gedurende de gehele dag veel verzorging nodig hebben.
 • Leerlingen die gedurende de gehele dag een bovenmatige begeleiding nodig hebben van de leerkracht, waardoor de begeleiding aan de groep stagneert.
 • Leerlingen die stagneren in het onderwijs, waarbij het onderwijs in onze groepen niet meer aansluit op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling en waarbij (basis) onderwijs in kleinere groepen met één-op-één begeleiding noodzakelijk is.  
 • Leerlingen die dusdanige gedragsmatige problemen hebben, dat de veiligheid van kinderen en/of personeel in het geding komt.
 • Leerlingen met (gedragsmatige) problemen waarbij specialistische en intensieve begeleiding nodig is.     
 • Als de groepssamenstelling op onze school dusdanig complex is, dat er niet voldaan kan worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.

Fysiotherapie en logopedie
Voor Kinderen met een achterstand in de grove en/of fijne motoriek is fysiotherapie soms gewenst. Waar mogelijk geeft de fysiotherapeut de leerkracht tips. Hierdoor kan de leerkracht beter inspelen op de motorische behoefte van uw kind. Ook een logopedist kan via de school of door uzelf worden ingeschakeld voor uw kind. Wanneer een andere behandelaar, zoals een logopedist, uw kind behandelt, informeert u dan naar de mogelijkheden of de begeleiding op school kan plaatsvinden.  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Onze school werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). In groep twee worden alle leerlingen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, in groep zeven krijgen de leerlingen een gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige en ouders ontvangen oproepen voor het rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen voor (preventieve) vragen over opvoeding en gezondheid van de kinderen contact opnemen met de JGZ. U vindt meer informatie op www.scholenopdekaart.nl bij onze eigen school onder het kopje “ouders en school”. 

Delft Support
Sinds 1 januari 2015 is er een loket waar u met al uw vragen terecht kunt over zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. U kunt terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Delft Support is er voor ouders en jongeren tot 18 jaar. Ook als school melden wij ons bij vragen aan bij Delft Support. Het Delft Support bekijkt dan welke hulpverlener het best bij u past. Ook het samenwerkingsverband is aan Delft Support verbonden. Daarmee is de medewerker een verbindende factor tussen ouders, school en Delft Support. Contact met Delft Support wordt altijd eerst met u overlegd.  
De opvoedingstaken en de behoefte aan ondersteuning vragen soms meer van de school dan zij kan bieden. Een medewerker van Delft Support kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding realiseren tussen u en de school en (gespecialiseerde) ondersteuning buiten de school. Waaronder via een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente Delft.

De medewerker van Delft Support richt zich op de volgende zaken:

 • Hij probeert zicht te krijgen op mogelijke problemen die spelen in en rondom de opvoeding.
 • Hij begeleidt en ondersteunt ouder(s) in de opvoeding.
 • Hij biedt hulp in het oplossen van (praktische) zaken rondom de opvoeding.  

Wanneer een medewerker Delft support inschakelen?

 • Wanneer u algemene opvoedvragen heeft.
 • Wanneer u of de school ziet dat het niet goed gaat met uw kind.
 • Wanneer u of de school zich zorgen maakt over uw kind.
 • Wanneer de school behoefte heeft aan ondersteuning in contacten met ouders.
 • Wanneer uw kind moeite heeft om te functioneren in de groep en opvoedondersteuning kan helpen.  

De meeste ouders ervaren de ondersteuning van de medewerker Delft Support als zeer prettig en laagdrempelig. U kunt de medewerker van Delft Support bereiken via de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of via het centrale loket van de gemeente op telefoonnummernummer 14015. De beide locaties van het Mozaïek hebben een eigen vaste medewerker van Delft Support. Wij zullen altijd pas na uw goedkeuring contact opnemen met de medewerker Delft Support.  

Meldcode
Per 1 januari 2012 is een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op elke school verplicht. De meldcode is een stappenplan dat tot doel heeft om kindermishandeling of huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren. Het stappenplan beschrijft hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook onze school hanteert een meldcode. De intern begeleiders zijn opgeleid tot aandachtsfunctionaris en zijn daarmee bekwaam om de meldcode toe te passen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een structurele samenwerking en periodiek overleg met Delft Support met het doel om onderwijs en zorgbehoefte zo preventief mogelijk op elkaar af te stemmen. 

De intern begeleiders en leerkrachten zorgen samen blijvend voor een goede ondersteuningsstructuur en cultuur in alle groepen. Daarbij is er structurele begeleiding voor startende leraren en afstemming m.b.t voor doorgaande leerlijnen in structureel teamoverleg en studiedagen.

Er is effectieve samenwerking tussen leraren en onderwijsassistenten in de verschillende units ter versterking van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie? 
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun  ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzalen De Open Hoek en Het Mierennest. Beide peuterspeelzalen zijn van de Stichting Delftse Peuterspeelzalen. Op school zetten wij ons in voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Het gaat om kinderen die zich normaal tot bovengemiddeld ontwikkelen, maar ook willen wij er zijn voor kinderen met een risico op achterstanden. Deze kinderen worden op de peuterspeelzaal in de leeftijd van 2 en 3 jaar op onderwijskundig gebied voorbereid op de basisschool. Middels speciale programma's krijgen ze op de peuterspeelzaal extra aandacht voor hun ontwikkeling, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Wij gebruiken methodes die goed op elkaar aansluiten (Piramide op de peuterspeelzaal en Kleuterplein en Kleuteruniversiteit op school). Daarnaast houdt de samenwerking tussen de peuterspeelzaal (de voorschool) en de kleuterafdeling van de school (de vroegschool) in dat wij ons inzetten voor: 
- doorgaande leerlijnen in het lesaanbod; 
- afstemming op pedagogisch en educatief handelen; 
- afstemming in zorg en begeleiding voorkinderen; 
- de overdracht van kinderen die van peuterspeelzaal naar de basisschool gaan;
- gezamenlijk beleid t.a.v. het partnerschap met ouders;  
- goede resultaten van alle kinderen.  

Van de gemeente ontvangt de school een extra bijdrage om hier vorm aan te geven. Het geld wordt besteed aan extra ondersteuning in de vorm van een dubbele bezetting in de kleutergroepen. Afhankelijk van de grootte van de subsidie wordt dubbele bezetting ingezet in de vorm van een onderwijsassistent/leerkracht, zodat samen met de leerkracht extra ondersteuning aan kinderen met een taal- en rekenvaardigheden kan worden geboden. Leerlingen worden (in groepen) extra begeleid in en buiten de klas. Leerlingen zijn daardoor beter in staat om aan de lessen deel te nemen. Hierdoor is er meer succeservaring, groeit het zelfvertrouwen en worden de leerlingen vaardiger. 

Wat doen we nog meer in de samenwerking tussen voor- en vroegschool? 
- De (warme) overdracht van voor- naar vroegschool. De intern begeleider bezoekt voor de  plaatsing op school de leerling in de groep op de peuterspeelzaal. Het is belangrijk om de  ondersteuningsbehoefte van de leerling goed in kaart te brengen, zodat een goede start op  school gemaakt kan worden. Daarnaast hebben de leerkrachten en leidsters van de  peuterspeelzaal een overdracht als de leerling op school komt. Afhankelijk van de  ondersteuningsbehoefte van de leerling, wordt de overdracht ook wel samen met ouders en de  intern begeleider gedaan. Wanneer een externe partij betrokken is bij het gezin komt het ook  voor dat deze betrokken wordt bij de overdracht.
- Intakegesprek De leerkrachten van de kleutergroepen zorgen voor het eerste contact en de  intake op school. Wij vinden het van belang dat er een goed contact en een goede samenwerking  is met ouders. Dit zorgt voor betere leerresultaten op school. Bij alle leerlingen bespreken wij met elkaar of we op de goede weg zijn, of alle kansen worden benut en spreken wij af op welke manier wij  het beste kunnen samenwerken.  
- De coördinatie in de afstemming en samenwerking van bovenstaande punten tussen voor- en vroegschool. De intern begeleider en de leerkrachten van de kleutergroepen nemen deze coördinatie op zich. Zij zorgen ervoor dat er periodiek overleg is en dat de afstemming over zaken goed geregeld wordt. 
- Wij streven er naar om een keer per jaar een thema avond te organiseren. Deze avond is voor alle  ouders, bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs in de klas. Ouders worden ook  uitgenodigd voor een thema avond bij de peuterspeelzaal.
- Aanschaf materialen ten behoeve van een uitdagende leeromgeving. Wij vinden het belangrijk  dat een leerkracht over voldoende materiaal beschikt om alle leerlingen kwalitatief goed  onderwijs te geven. 
- Professionalisering van leerkrachten. Het opdoen van nieuwe inzichten of een nascholing op het  gebied van het onderwijs aan het jonge kind is belangrijk. Daarom hebben wij gezamenlijke  vergaderingen, intervisie en collegiale consultatie. 

Voor- en vroegschoolse educatie is bij ons op school niet een op zichzelf staand programma, maar een  ingebed onderdeel in ons aanbod van groep 1 t/m 8. Zie hoofdstuk 2. Het lesprogramma is zo ingericht dat leerlingen op alle niveaus moeten kunnen deelnemen. Binnen de groep wordt op verschillende niveaus instructie gegeven. Peuterspeelzaal De Open Hoek heeft een eigen ruimte in het gebouw van de locatie Voordijkshoorn. Ook vanuit andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven komen leerlingen naar onze school.  

Peuterspeelzaal De Open Hoek heeft een eigen ruimte in het gebouw van de locatie Voordijkshoorn. 

Terug naar boven