Christelijke Basisschool Het Mozaïek

v. Alkemadestraat 2 en Caspar Fagelstraat 65 2614 EP Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Uniek, samen leren

Het Mozaïek is een open christelijke school waar iedereen van harte welkom is. Waar ouders en leerkrachten samenwerken aan een veilige leeromgeving. De school is dé plek waar iedereen elkaar ontmoet en zichzelf kan zijn. Op het Mozaïek respecteer je elkaar en leer je wat jou en de ander gelukkig maakt. Je talenten ontwikkelen en groeien als mens, dat vinden wij belangrijk.

Je mag zijn wie je bent, je bent UNIEK

We zijn verantwoordelijk voor elkaar, we werken SAMEN

Je krijgt de kans je talenten te ontwikkelen, we helpen elkaar te LEREN

Onderwijs op maat met het GIP-model

Om alle kinderen onderwijs op maat en persoonlijke aandacht te kunnen bieden werken wij in groep 1 t/m 8 met het organisatiemodel GIP (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen). Kinderen krijgen in de klas de instructie en begeleiding die zij nodig hebben, op verschillende niveaus. We werken bij de basisvakken in 2 tot 3 instructiegroepen. Door de eenduidige organisatie in de hele school, kunnen we omgaan met de verschillen in de klas en leren de leerlingen zelfstandig te werken en problemen op te lossen. Ook ontstaat er hierdoor een prettige werk- en leefsfeer in de klas.

Basisvakken

Op Het Mozaïek is er veel aandacht voor de basisvakken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goede resultaten behalen bij de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Dit is ook belangrijk voor de latere schoolloopbaan.

Leerlijn voor (hoog)begaafde kinderen

Vanaf groep 3 krijgen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen structureel extra uitdaging aangeboden m.b.v. de leerlijn Levelwerk. Sommige leerlingen werken met alle leerstof van Levelwerk en anderen volgen voor één vak deze speciale leerlijn.

Filosofie

In ons onderwijsaanbod hebben wij lessen filosofie opgenomen. Filosofie wordt door een speciale vakleerkrachtgegeven. Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld en laat je nadenken over allerlei levensvragen. De lessen ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen op een manier die de kinderen aanspreekt en die aansluit bij hun belevingswereld. De leerkrachten gebruiken de kracht van het filosofische gesprek bij de lessen Godsdienst & Levensbeschouwing.

Partnerschap met ouders

Op onze school waarderen wij de samenwerking met ouders zeer. Ouders denken en doen op allerlei manieren mee. De samenwerking met ouders is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten om met elkaar te praten over de  ontwikkeling van de kinderen thuis en op school.

Avontuur en bewegen

Op het Mozaïek is er veel ruimte voor kinderen om te bewegen. Er is een vakdocent voor bewegingsonderwijs, die de lessen zo inricht dat de kinderen optimaal en op uitdagende manier kunnen bewegen. Onze groene schoolpleinen zijn een avontuurlijke speelplek om samen te spelen en te bewegen. Ook doen wij mee aan de Delftse sporttoernooien. Tijdens de voor-, tussen- en naschoolse opvang is er ook veel aandacht voor samen spelen en bewegen. De kinderopvang zet sportmedewerkers in op sport- en spelactiviteiten te organiseren. 

Kunstzinnige vorming

Kunszinnige vorming is een speerpunt op Het Mozaïek. Alle kunstvormen komen elk schooljaar aan bod. Dit gebeurt in projectvorm, met alle klassen tegelijk. Hierbij gebruiken wij de didaktiek van onderzoekend en ontwerpend leren.

Engels

Bij ons op school wordt Engels gegeven in groep 1 t/m 8. Spelenderwijs maken kinderen kennis met de taal en aan het einde van de schoolloopbaan kunnen kinderen met voldoende bagage naar het voortgezet onderwijs.

Wetenschap & Technologie

De vakken voor de oríëntatie op mens en wereld worden in een samenhangend geheel binnen een thema aangeboden. Naast het opdoen van kennis worden vaardigheden geoefend die leerlingen in de 21ste eeuw nodig hebben zoals probleemoplossend en creatief denken, samenwerken, plannen, presenteren e.d. De leerlingen gaan onderzoekend aan de slag met leervragen en werken daarna aan een ontwerp. 

ICT in het onderwijs

Het gebruik van de computer in het onderwijs, als leermiddel om bijvoorbeeld leerstof te oefenen, te verwerken of aan de slag te gaan met een onderzoeksvraag bij wereldoriëntatie of een kunstproject hoort bij ons onderwijs op school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben de hele dag een chromebook (laptop van school) tot hun beschikking. Ook in de groepen 1 t/m 4 maken de leerlingen meerdere malen per week gebruik van de computer. Daarnaast blijft natuurlijk ook de schriftelijke verwerking en het leren en lezen uit boeken gewoon in de school bestaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek, samen leren
  • Leren op verschillende niveaus
  • Respectvolle omgang
  • Onderzoeken en ontwerpen
  • Breed aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden
Het aantal leerlingen op school groeit. Wij willen graag tijdig weten hoeveel leerlingen wij in de (kleuter)groepen kunnen verwachten. Om te voorkomen dat er geen plaats meer is voor uw kind in de (kleuter)groeps adviseren wij u om uw kind tijdig aan te melden. Voor ouders met jonge kinderen is het zeer aan te raden om rond het eerste levensjaar van uw kind een afspraak te maken voor een kennismaking en een rondleiding bij ons op school. Het kan gebeuren dat er voor uw kind geen plek meer is. Momenteel geldt dit voor meerdere groep in de school. Informeert u tijdig (minimaal 10 weken voor de gewenste datum van plaatsing) naar de mogelijkheden voor een plek voor uw kind bij ons op school. Dit geldt voor de beide locatie van het Mozaïek. Meer informatie over het toelatingsbeleid en de aanmeldprocedure zie 4.4.

Voorkeur voor een locatie
Voorafgaande aan het kennismakingsgesprek geeft u aan naar welke locatie uw voorkeur uitgaat. Deze locatie bezoekt u ook tijdens de rondleiding. Niet altijd lukt het om (gelijk) geplaatst te worden op de locatie van voorkeur. Uw kind kan, als er plek is, starten op de andere locatie en op de wachtlijst voor de voorkeurslocatie worden geplaatst. Een wachtlijstplek is dus alleen van kracht bij een daadwerkelijke plaatsing. Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Bij de plaatsing is het belangrijk om te kijken naar de wijk waarin de leerlingen wonen. Kinderen die woonachtig zijn in de wijken Voordijkshoorn, Harnaschpolder, Sion, Rijswijk Buiten, Ecowijk, Molenwijk en Den Hoorn bezoeken in principe de locatie Voordijkshoorn. Kinderen uit de wijken Hof van Delft, Binnenstad en de TU wijk bezoeken in principe de locatie Hof van Delft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
390
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samenwerking partners
Wij werken met verschillende partners samen in en om de school. Deze partners zijn Kinderopvang Morgen (afdeling UP), peuterspeelzaal De Open Hoek en Het Mierennest en kinderdagverblijf De Bloesemboom. In de samenwerking staat de ontwikkeling van de kinderen voorop, zowel individueel, als in groepsverband. Wij zijn een gemeenschap, waarin wij leren, delen en spelen met elkaar, elkaar respecteren, met elkaar communiceren en verantwoordelijkheid dragen met elkaar.  

Een aantal voordelen van onze samenwerking:

  • Door het overleg tussen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontstaat er een doorgaande lijn van peuter tot en met groep 8. Peuters van de peuterspeelzaal en de kinderopvang die instromen op het Mozaïek worden niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling overgedragen.
  • Overleg tussen managers en zorgcoördinatoren zorgt voor beleidsmatige en pedagogische afstemming.
  • Profielplekken in de school zijn ruim opgezet en zorgvuldig ingericht (uitdagende buitenruimte, verschillende ruimtes voor actief bewegen, handvaardigheid lokaal in de school en onderzoeksruimte in BSO). De schoolse en buitenschoolse activiteiten sluiten goed aan op elkaar. Door de ruimtes van elkaar te gebruiken, ontstaat er voor elke partij veel meer ruimte dan normaal in een school het geval is.

Gebruik schoolplein
Wij zijn trots op onze groene schoolpleinen. Het schoolplein is toegankelijk voor de wijk waarin de school staat. Het plein is echter tijdens schoolweken en in vakanties tussen 8.30 uur en 18.30 uur alleen in gebruik door de school en de buitenschoolse opvang. Dit betekent dat andere kinderen dan geen gebruik kunnen maken van het plein.  

Inloop en eindtijden
De school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur, op alle dagen van de week (5 gelijke dagen model). Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open (8.20 uur). Ouders brengen de kinderen tot aan het hek en staan na schooltijd bij het hek op de kinderen wachten. 

De inloop is om 8.20 uur. De leerkracht gebruikt de inloop voor het informele contact met de leerling voorafgaande aan de schooldag. Wij verwachten van u dat alle leerlingen op tijd zijn, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten.

Wilt u een gesprek met de leerkracht dan kunt u na schooltijd of via de mail een afspraak maken. 

De lessen eindigen om 14.00 uur. Houdt u er rekening mee dat de kinderen zo spoedig mogelijk na deze eindtijd naar buiten toekomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alles m.b.t. tot de fysieke en sociale veiligheid is beschreven in het veiligheidsbeleid. Dit beleid en daarmee samenhangende protocollen zijn in te zien op school.

Terug naar boven