Christelijke Basisschool Het Mozaiek

v. Alkemadestraat 2 en Caspar Fagelstraat 65 2614 EP Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Mozaiek

In het kort

Toelichting van de school

Uniek, samen leren

Het Mozaïek is een open christelijke school waar iedereen van harte welkom is. Waar ouders en leerkrachten samenwerken aan een veilige leeromgeving. De school is dé plek waar iedereen elkaar ontmoet en zichzelf kan zijn. Op het Mozaïek respecteer je elkaar en leer je wat jou en de ander gelukkig maakt. Je talenten ontwikkelen en groeien als mens, dat vinden wij belangrijk.

Je mag zijn wie je bent, je bent UNIEK

We zijn verantwoordelijk voor elkaar, we werken SAMEN

Je krijgt de kans je talenten te ontwikkelen, we helpen elkaar te LEREN

Onderwijs op maat met het GIP-model

Om alle kinderen onderwijs op maat en persoonlijke aandacht te kunnen bieden werken wij in groep 1 t/m 8 met het organisatiemodel GIP (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen). Kinderen krijgen in de klas de instructie en begeleiding die zij nodig hebben, op verschillende niveaus. We werken bij de basisvakken in 2 tot 3 instructiegroepen. Door de eenduidige organisatie in de hele school, kunnen we omgaan met de verschillen in de klas en leren de leerlingen zelfstandig te werken en problemen op te lossen. Ook ontstaat er hierdoor een prettige werk- en leefsfeer in de klas.

Basisvakken

Op Het Mozaïek is er veel aandacht voor de basisvakken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goede resultaten behalen bij de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Dit is ook belangrijk voor de latere schoolloopbaan.

Leerlijn voor (hoog)begaafde kinderen

Vanaf groep 3 krijgen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen structureel extra uitdaging aangeboden m.b.v. de leerlijn Levelwerk. Sommige leerlingen werken met alle leerstof van Levelwerk en anderen volgen voor één vak deze speciale leerlijn.

Filosofie

In ons onderwijsaanbod hebben wij lessen filosofie opgenomen. Filosofie wordt door een speciale vakleerkrachtgegeven. Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld en laat je nadenken over allerlei levensvragen. De lessen ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen op een manier die de kinderen aanspreekt en die aansluit bij hun belevingswereld. De leerkrachten gebruiken de kracht van het filosofische gesprek bij de lessen Godsdienst & Levensbeschouwing.

Partnerschap met ouders

Op onze school waarderen wij de samenwerking met ouders zeer. Ouders denken en doen op allerlei manieren mee. Zo zijn er bijvoorbeeld bibliotheekouders, computerouders en ouders die lessen verzorgen. De samenwerking met ouders is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Daarom doet de leerkracht in het eerste schooljaar van het kind een huisbezoek en zijn er allerlei contactmomenten voor ouders om met de leerkracht te praten over ontwikkeling van de kinderen thuis en op school.

Avontuur en bewegen

Op het Mozaïek is er veel ruimte voor kinderen om te bewegen. Er is een vakdocent voor bewegingsonderwijs, die de lessen zo inricht dat de kinderen optimaal en op uitdagende manier kunnen bewegen. Onz groene schoolpleinen zijn een avontuurlijke speelplek om samen te spelen en te bewegen. Ook doen wij mee aan de Delftse sporttoernooien. Tijdens de voor-, tussen- en naschoolse opvang is er ook veel aandacht voor samen spelen en bewegen. De kinderopang zet sportmedewerkers in op sport- en spelactiviteiten te organiseren. 

Kunstzinnige vorming

Kunszinnige vorming is een speerpunt op Het Mozaïek. Alle kunstvormen komen elk schooljaar aan bod. Dit gebeurt in projectvorm, met alle klassen tegelijk. Hierbij gebruiken wij de didaktiek van onderzoekend en ontwerpend leren.

Engels

Bij ons op school wordt Engels gegeven in groep 1 t/m 8. Spelenderwijs maken kinderen kennis met de taal en aan het einde van de schoolloopbaan kunnen kinderen met voldoende bagage naar het voortgezet onderwijs.

Wetenschap & Technologie

De vakken voor de oríëntatie op mens en wereld worden in een samenhangend geheel binnen een thema aangeboden. Naast het opdoen van kennis worden vaardigheden geoefend die leerlingen in de 21ste eeuw nodig hebben zoals probleemoplossend en creatief denken, samenwerken, plannen, presenteren e.d. De leerlingen gaan onderzoekend aan de slag met leervragen en werken daarna aan een ontwerp. 

ICT in het onderwijs

Het gebruik van de computer in het onderwijs, als leermiddel om bijvoorbeeld leerstof te oefenen, te verwerken of aan de slag te gaan met een onderzoeksvraag bij wereldoriëntatie of een kunstproject hoort bij ons onderwijs op school. De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben de hele dag een chromebook (laptop van school) tot hun beschikking. Ook in de groepen 1 t/m 5 maken de leerlingen meerdere malen per week gebruik van de computer. Daarnaast blijft natuurlijk ook de schriftelijke verwerking en het leren en lezen uit boeken gewoon in de school bestaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek, samen leren
  • Leren op verschillende niveaus
  • Respectvolle omgang
  • Onderzoeken en ontwerpen
  • Breed aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden
Wij willen graag tijdig weten hoeveel leerlingen wij in de kleutergroepen kunnen verwachten. Om te voorkomen dat er geen plaats meer is voor uw kind in de kleutergroep, adviseren wij u om uw kind tijdig aan te melden. Voor ouders met jonge kinderen is het zeer aan te raden uiterlijk rond de eerste verjaardag van uw zoon of dochter uw kind aan te melden bij de school. Voor een afspraak voor een rondleiding en kennismakingsgesprek op school kunt u contact opnemen met mevrouw Saskia Ruigrok, de management assistent van de school of rechtstreeks met mevrouw M. Wijshake-Laarberg, de directeur van de school (directie.mozaïek@scodelft.nl). U krijgt dan een rondleiding en u wordt geïnformeerd over het onderwijs bij ons op school. Daarnaast kunt u uiteraard vragen stellen en de sfeer in de klassen ervaren.

Een aanmeldingsformulier kunt u opvragen op school. Na het invullen van het aanmeldformulier, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van inschrijving. Landelijk geldt dat na aanmelding uw kind vanaf de derde verjaardag pas officieel is ingeschreven. Na de inschrijving wordt, enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, door de groepsleerkracht contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor de wen momenten. Uw kind mag vijf dagdelen komen oefenen op school. De laatste weken van het schooljaar en in december plaatsen wij in principe geen nieuwe leerlingen in verband met het activiteitenprogramma in de groepen. Kinderen die in deze periode vier jaar worden, zijn dan na de vakantie van harte welkom. 

Oudere kinderen kunnen ook op school worden geplaatst. Een plaatsing is afhankelijk van de groepsgrootte, de groepsdynamiek en het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in een groep. Volgens de wet heeft een school de verplichting om binnen zes weken op uw verzoek van aanmelding te reageren en mag tot tien weken de tijd nemen om een beslissing te nemen voor toelating. De directeur neemt hierin de beslissing.  

Beperkt plek
Het aantal leerlingen op school groeit. Het kan gebeuren dat er voor uw kind geen plek is bij ons op school. Momenteel geldt dit voor meerdere groepen in de school. Informeert u tijdig (minimaal 4 weken voor het einde van een schooljaar) naar de mogelijkheden voor een plek voor uw kind bij ons op school. Dit geldt voor de beide locaties van Het Mozaïek.

Voorkeur voor een locatie
Bij de aanmelding geeft u aan welke locatie uw voorkeur heeft. Deze locatie bezoekt u ook tijdens de rondleiding. Niet altijd lukt het om (gelijk) geplaatst te worden op de locatie van voorkeur. Uw kind kan, als er plek is, starten op de andere locatie en op de wachtlijst voor de voorkeurslocatie worden geplaatst. Een wachtlijstplek is dus alleen van kracht bij daadwerkelijke aanmelding. Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Bij de plaatsing is het belangrijk om te kijken naar de wijk waarin de leerlingen wonen. Kinderen die woonachtig zijn in de wijken Voordijkshoorn, Harnaschpolder, Sion, Rijswijk Buiten, Ecowijk, Molenwijk en Den Hoorn bezoeken in principe de locatie Voordijkshoorn. Kinderen uit de wijken Hof van Delft, Binnenstad en de TU wijk bezoeken in principe de locatie Hof van Delft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
385
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samenwerking partners
Wij werken met verschillende partners samen in en om de school. Deze partners zijn SRK (afdeling UP), peuterspeelzaal De Open Hoek en Het Mierennest, kinderdagverblijf De Bloesemboom en speel-o-theek Speeloké. In de samenwerking staat de ontwikkeling van de kinderen voorop, zowel individueel, als in groepsverband. Wij zijn een gemeenschap, waarin wij leren, delen en spelen met elkaar, elkaar respecteren, met elkaar communiceren en verantwoordelijkheid dragen met elkaar.  

Een aantal voordelen van onze samenwerking:

  • Door het overleg tussen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontstaat er een doorgaande lijn van peuter tot en met groep 8. Peuters van de peuterspeelzaal en de kinderopvang die instromen op het Mozaïek worden niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling overgedragen.
  • Overleg tussen managers en zorgcoördinatoren zorgt voor beleidsmatige en pedagogische afstemming.
  • Profielplekken in de school zijn ruim opgezet en zorgvuldig ingericht (uitdagende buitenruimte, verschillende ruimtes voor actief bewegen, handvaardigheid lokaal in de school en onderzoeksruimte in BSO). De schoolse en buitenschoolse activiteiten sluiten goed aan op elkaar. Door de ruimtes van elkaar te gebruiken, ontstaat er voor elke partij veel meer ruimte dan normaal in een school het geval is.

Gebruik schoolplein
Wij zijn trots op onze groene schoolpleinen. Het schoolplein is toegankelijk voor de wijk waarin de school staat. Het plein is echter tijdens schoolweken en in vakanties tussen 8.30 uur en 18.30 uur alleen in gebruik door de school en de buitenschoolse opvang. Dit betekent dat andere kinderen dan geen gebruik kunnen maken van het plein.  

Inloop en eindtijden
De school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur, op alle dagen van de week (5 gelijke dagen model). Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open (8.20 uur). Zolang de coronaregels nog gelden blijft het weg- en ophaalbeleid ongewijzigd. Dit betekent dat de ouders de kinderen niet in de klas kunnen brengen en na schooltijd bij het hek op de kinderen wachten. We zijn als school en MR in gesprek over een nieuw wegbreng en ophaalprotocol voor na de coronapandemie. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn dat wij kinderen een warme en rustige binnenkomst op school willen geven, ouders en leerkrachten een kort moment van contact kunnen hebben als er iets moet worden doorgegeven of gevraagd en dat de kinderen met hun ouders een kijkje kunnen nemen in de klas. 

De inloop is om 8.20 uur. De leerkracht gebruikt het inloop voor het informele contact met de leerling voorafgaande aan de schooldag. Wij verwachten van u dat alle leerlingen op tijd zijn, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten.

Wilt u een gesprek met de leerkracht dan kunt u na schooltijd een afspraak maken. 

De lessen eindigen om 14.00 uur. Houdt u er rekening mee dat de kinderen zo spoedig mogelijk na deze eindtijd naar buiten toekomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alles m.b.t. tot de fysieke en sociale veiligheid is beschreven in het veiligheidsbeleid. Dit beleid en daarmee samenhangende protocollen zijn in te zien op school.

Terug naar boven