ibs 't Pompeblêd

Sportloane 2 9271 VN De Westereen

 • We hebben een continurooster van 8.30 uur tot 14:00 uur. We eten en pauzeren gezamenlijk.
 • Door moderne middelen in te zetten bevorderen we de zelfstandigheid en samenwerking en werken we aan de 21-eeuwse vaardigheden.
 • Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen is leren uitdagend en leuk. We steken in op spelend en oplossingsgericht leren.
 • We hebben aandacht voor meertalig onderwijs en maken drietalig onderwijs (Nederlands-English-Frysk) zichtbaar in onze school.
 • Blije kinderen komen tot leren! We leren dat we trots mogen zijn op elkaar en op onszelf. We bevorderen samenwerken en zelfstandigheid.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Ibs 't Pompeblêd.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

We vinden communicatie met de ouders erg belangrijk, we hebben tenslotte hetzelfde doel, het beste uit elk kind halen. Samen komen we tenslotte verder dan alleen!

U bent altijd welkom om even bij ons binnen te stappen.

Team

Ibs 't Pompeblêd.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Trots, blij en eigenaarschap
 • Zorg en Aandacht, Maatwerk
 • Probleemoplossend, Talent, ICT
 • Vreedzame School en Drietalig
 • Inspirerende leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is al een aantal jaren licht stijgend, we zitten rond de 180 leerlingen op teldatum. We werken met 9 groepen, in de groepen zitten gemiddeld tussen de 20 en 25 leerlingen. We werken met één instroomgroep die klein begint, zodat de jongste kleuters rustig kunnen wennen aan het schoolse systeem. 

Aanmelding nieuwe leerlingen:

U kunt te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek, rondleiding of aanmelding van uw kind. In het voorjaar (maart) wordt er ook een open dag georganiseerd waar ouders en hun kinderen kennis kunnen maken met de leerkrachten van de onderbouw en de school kunnen bekijken. Er is dan de mogelijkheid om uw kind aan te melden. Kinderen die in de loop van het schooljaar vier worden kunnen te allen tijde worden aangemeld. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. De leerkracht van groep 1 neemt ongeveer 6 weken voordat het kind op school komt, contact met de ouders op en gaat op huisbezoek. Voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen in overleg met de leerkracht een aantal keer op school komen proefdraaien.

Voor de open dag wordt er door Stichting Roobol een advertentie in de plaatselijke kranten geplaatst.

Aanmelding vervolgonderwijs

De aanmelding van kinderen voor het voortgezet onderwijs gaat via de basisschool. De ouders worden tijdig geïnformeerd over de procedures. In juni zit de leerkracht van groep 8 ook bij het voortgangsgesprek van groep 7 om aan de hand van de plaatsingswijzer een voorlopig advies voor het V.O. af te geven. Dit is een kijkrichting om goed te kunnen oriënteren tijdens de open dagen in het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt door de leerkracht een definitief advies gegeven. Voor 1 april moeten de leerlingen van groep 8 aangemeld zijn bij het voorgezet onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de veiligheidsthermometer nemen we ook de SCOLL af. Hiermee meten we de sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen. De uitkomsten worden geanalyseerd op leerling, groep en schoolniveau. 

We hechten er veel waarde aan dat alle leerlingen zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en met plezier op school zijn. Je kan je pas optimaal ontwikkelen als je lekker in je vel zit. Hier zetten we ons voor in. Dit doen we samen in de driehoek tussen school, leerling en ouders. Samen komen we verder!

Terug naar boven