ibs 't Pompeblêd

Sportloane 2 9271 VN De Westereen

  • Thematisch en ontdekkend leren, binnen en buiten de school!
  • Oog voor elk kind, met een enthousiast team en gezamenlijke activiteiten.
  • Samenwerken en onderzoekend leren op basis van interesse en talent.
  • 21e eeuwse vaardigheden voor jong en oud!
  • Rekenen, spelling en bewegend leren in de buitenlucht!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de tevredenheid en veiligheid van de leerling getoetst door middel van een anonieme enquête in groep 6, 7 en 8.  De vragenlijst bestaat uit 22 vragen m.b.t. sfeer, veiligheid,  pestgedrag, regels, afspraken en de tevredenheid m.b.t. de leerkracht. In groep 6, 7 en 8 heeft 92% van de leerlingen de enquête ingevuld. De resultaten worden in het team en met de MR besproken en waar nodig worden actiepunten opgezet. 

We zijn als school erg blij met het resultaat en de veiligheidsbeleving van de leerlingen op school. Rondom school voelt niet iedereen zich altijd veilig, in overleg en samenwerking met Cbs de Boustien en de wijkagent zijn we bezig om de veiligheid rondom school aan te pakken.     

Gemiddeld krijgen we een 8,2 als cijfer van de leerlingen en krijgt de school een 8,5 als rapportcijfer.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er zijn 130 gezinnen uitgenodigd om via de code de ouderenquête in te vullen. In de gewenste situaties zouden we 97 respondenten ontvangen, waarvan er 67 vereist zijn voor een betrouwbaar resultaat. Er zijn 79 respondenten, waardoor de resultaten een goed betrouwbaar beeld afgeven. De leerlingenquêtes zijn ruimschoots ingevuld (bijna 100%) door de leerlingen van groep 6,7 en 8. Deze resultaten geven dus tevens een betrouwbaar beeld.

De resultaten vanuit de leerling- en ouderenquêtes worden besproken in de MR en team en er worden waar nodig actiepunten opgesteld. Het gemiddelde rapportcijfer uit de ouderenquête is een 8,3. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven