Openbare Montessori basisschool de Meander

Centrumlaan 1 3454 CX De Meern

  • We begroeten elk kind persoonlijk.
  • Op de eerste verdieping hebben we een groot leerplein waar alle lokalen op uit komen
  • In de groepen 3-4-5 werken de kinderen in de schooltuin, achter ons gebouw
  • Onze buitenspeelruimte is ruim en de bomen eromheen geven schaduw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Over het schooljaar 2019-2020 zijn geen eindtoetsgegevens beschikbaar, omdat in heel Nederland geen eindtoetsen zijn afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Halfjaarlijks gebruiken we op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie voor meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De leerkrachten van de groepen 8 baseren hun advies voor het VO op het totaalbeeld dat zij zich van elke leerling hebben gevormd op basis van hun observaties, de resultaten van hun leerlingen op methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen, de mate van zelfstandigheid en de werkhouding van de leerlingen. Zij bespreken hun voorgenomen adviezen met de intern begeleider en hun collega groep 8 leerkrachten. Het advies wordt eind februari met ouders besproken. 
Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte doorstroomtoets. Op onze school is dat Route 8. De ROUTE 8 doorstroomtoets is een digitale, adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Deze adaptieve toets sluit goed bij het montessorionderwijs. 

Als de resultaten van de doorstroomtoets een hoge advies aangeeft dan het voorlopig schooladvies dan wordt dit in de meeste gevallen overgenomen. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om goed te kunnen leren is het een voorwaarde dat onze school een gemeenschap vormt waarin kinderen zich veilig voelen. De leerkrachten vinden het belangrijk dat kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied goed kunnen ontwikkelen. Leerkrachten, leerlingen én ouders kunnen ervoor zorgen dat de school een fijne leeromgeving is, waarin iedereen zich betrokken voelt. We hechten veel waarde aan het aanleren van sociale vaardigheden, zodat het kind goed contacten kan leggen, nu en in de toekomst. Wederzijds respect en acceptatie van onderlinge verschillen horen daarbij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wederzijds respect
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Afspraken nakomen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven