Openbare Montessori basisschool de Meander

Centrumlaan 1 3454 CX De Meern

  • We begroeten elk kind persoonlijk
  • Op de eerste verdieping hebben we een groot leerplein waar alle lokalen op uit komen
  • In de groepen 3-4-5 werken de kinderen in hun schooltuintje, achter ons gebouw
  • Onze buitenspeelruimte is ruim en de bomen eromheen geven schaduw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Over het schooljaar 2019-2020 zijn geen eindtoetsgegevens beschikbaar, omdat in heel Nederland geen eindtoetsen zijn afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie voor meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De leerkrachten van de groepen 8 baseren hun advies voor het VO op het totaalbeeld dat zij zich van elke leerling hebben gevormd op basis van hun observaties, de resultaten van hun leerlingen op methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen, de mate van zelfstandigheid en de werkhouding van de leerlingen. Zij bespreken hun voorgenomen adviezen met de intern begeleider en hun collega groep 8 leerkrachten. Het advies wordt eind februari met ouders besproken. Dit advies is leidend.
Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat Route 8 en wordt tussen 15 april en 15 mei afgenomen. De uitslag van de eindtoets is een onafhankelijk tweede gegeven. Als de resultaten van de eindtoets een hogere uitstroom naar het VO rechtvaardigen, wordt dit met ouders besproken en wordt het advies heroverwogen, indien ouders en de leerling zelf dit wensen. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven