Openbare Montessori basisschool de Meander

Centrumlaan 1 3454 CX De Meern

  • We begroeten elk kind persoonlijk.
  • Op de eerste verdieping hebben we een groot leerplein waar alle lokalen op uit komen
  • In de groepen 3-4-5 werken de kinderen in de schooltuin, achter ons gebouw
  • Onze buitenspeelruimte is ruim en de bomen eromheen geven schaduw

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte

Uiteraard kan een leerkracht ook ziek worden. In een protocol is vastgelegd wat er dan gebeurt. De Meander doet dan een beroep op de invalpool van SPOUtrecht. In alle gevallen zorgen we ervoor dat een van de teamleden de invaller opvangt en wegwijs maakt. De overdracht kan dan direct plaats vinden. In elke groep is alle benodigde informatie over de groep en de dagplanning aanwezig. Indien er geen vervanger beschikbaar is, wordt de groep verdeeld over de andere klassen volgens een vaste verdeling die aan het begin van elk schooljaar wordt gemaakt. Indien een leerkracht langer ziek is dan twee dagen en er is geen invaller beschikbaar, dan wordt deze vervangen door een collega binnen het team. De groep van deze collega wordt dan op deze dag verdeeld. In het uiterste geval kan het voorkomen dat u gevraagd wordt uw kind een dag thuis te houden. Dit hoort u minimaal op de dag ervoor. 

Vervanging bij verlof

Incidenteel kan een leerkracht afwezig zijn in verband met professionalisering of bijzondere persoonlijke omstandigheden. In gevallen dat dit lang van tevoren bekend is, kunnen wij op onze school een beroep doen op enkele vaste invallers. Speelt het op korte termijn, dan doen wij een beroep op de invalpool van SPOUtrecht. Vanwege het toenemend tekort aan leerkrachten in onze regio, wordt in de invalpool de prioriteit gelegd bij vervanging van ziekte. Het kan daarom voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is en de groep verdeeld wordt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hanteren op onze school een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. Het aantal kinderen per groep kan naar beneden bijgesteld worden indien het aantal leerlingen met extra zorg op pedagogisch en/of didactisch gebied groot is. Op die manier kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en krijgen alle leerlingen die aandacht die zij nodig hebben. 

Elke groep heeft een fulltime leerkracht of twee leerkrachten in een duobaan. Er zijn enkele leerkrachten met specialismen, te weten taal-, gedrag-, excellentie- en een jonge kind specialist. Daarnaast heeft de school een vakleerkracht voor gymnastiek. Aan de school is een intern begeleider verbonden. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een leerkrachtondersteuner, een onderwijsassistente, een onderwijssecretaresse en een conciërge.

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega's in opleiding
In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de PABO/ALPO van de HU Pabo, en en van de MBO-opleiding voor onderwijsassistent. Studenten staan altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.
Ook in schooljaar 2023/2024 zal de Meander stagiaires van beide instellingen begeleiden. 


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 werken leerkrachten met thema's. Binnen deze thema's bieden zij gerichte activiteiten aan, waarmee de kinderen spelenderwijs werken aan uitbreiding van hun woordenschat, beginnende geletterdheid en getalbegrip. Vanaf groep 2 doen de kinderen wekelijks een aantal gerichte leeronderdelen. Het aanbod aan taal- en rekenonderdelen en wereldoriëntatie is geïntegreerd in korte lesjes van de leerkracht en in het spelaanbod per thema. De werk- en speelactiviteiten in het eigen groepslokaal worden afgewisseld met beweegactiviteiten, zowel binnen in het speellokaal als buiten. Spelenderwijs leren de kinderen hun fijne motoriek verder te ontwikkelen, om zo in groep 3 te kunnen starten met het schrijven van letters. Kinderen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben, krijgen uitdagender opdrachten aangeboden, waaronder smartgames. In korte lesjes leren de kinderen de eerste Engelse woordjes.

De leerkrachten van de groepen 1-2 gaan bij alle kinderen eenmaal op huisbezoek. Zo leren zij de ouders en de thuissituatie van elk kind kennen en kunnen zij in hun onderwijs beter aansluiten bij het kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school


Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
In de groepen 3 en 4 ligt het accent op het automatiseren van basisvaardigheden, zoals het leren lezen, schrijven en starten met rekenen. De begeleiding vanuit de leerkracht is hierbij nog groot. Hoewel wij het belangrijk vinden dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze willen leren, houdt de leerkracht in de gaten of het kind voldoende aandacht besteedt aan elk leergebied gezien de leerdoelen die gehaald moeten worden in het leerjaar en stuurt bij wanneer dat nodig is.

In de groep 5 en 6 ligt de nadruk op aanleren en vergroten van zelfstandigheid. De leerkracht begeleidt de leerlingen stapsgewijs in het zelfstandig plannen en werken. Zij hebben regelmatig werkgesprekjes met de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze willen leren, wij kunnen hen daarin sturen. De leerkracht ziet er op toe dat de leerdoelen van elk leergebied gehaald worden. In de lessen Engels krijgt naast mondelinge vaardigheid ook het schrijven aandacht.

In de groepen 7 en 8 wordt verwacht dat leerlingen grotendeels hun eigen werk kunnen plannen en kritisch zijn op hun eigen werk. Naast de basisvakken besteden we tijd en aandacht aan vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in het voortgezet onderwijs, zoals: studievaardigheden, informatieverwerking, presentatietechnieken, werkstukken maken (op papier, 3-dimensionaal, digitaal en audiovisueel) en samenwerken. Met de leerlingen bespreken we niet alleen het eindresultaat, maar ook het proces. We leggen een basis voor zelfreflectie, initiatief en eigenaarschap. Daarnaast krijgen ze onderwijs in culturele & kunstzinnige vorming.

De zaakvakken, wereldoriëntatie en techniek zijn geïntegreerd in één methode. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.            

Ons doel is om ons onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind. Dat lukt niet altijd. Het kan voorkomen dat er een (tijdelijke) mismatch is tussen de school en een leerling. We spreken van zorgleerlingen als wij zien dat de ontwikkeling van een kind stagneert, het kind zich niet wel bevindt en/of geen of verminderde betrokkenheid laat zien in de groep. Vanuit onze handelingsgerichte benadering proberen de leerkrachten elk kind zoveel mogelijk binnen de groep te helpen. Dit kan zijn door het geven van verlengde instructie, door het voeren van een kindgesprek of door het aanbieden van extra of andere lesstof. Als dit niet voldoende oplevert, kan de leerkracht advies vragen aan een van onze intern begeleider (IB-er). Mogelijk helpen aanpassingen in in de klassenorganisatie of in het leerstofaanbod.

Mocht dit onvoldoende blijken, dan kan de leerkracht in overleg met de IB-er het kind aanmelden om in ons ondersteuningsteam te bespreken. Dit team komt vier- tot vijfmaal per jaar bijeen en bestaat uit de IB-er, de directeur en een orthopedagoog van schoolbegeleidingsdienst “Zien in de Klas”. Naar aanleiding van dit gesprek wordt - indien nodig - een handelingsplan opgesteld. De leerkracht van uw kind houdt u van elke stap op de hoogte. Ons doel is om zoveel mogelijk hulp binnen de school te bieden. De IB-er werkt daarvoor nauw samen met de leerkrachten.

Aanbod op school

  • Begeleiding bij dyslexie
  • Compacten (in verkorte vorm aanbieden) en verrijken in de groep
  • Aanbod meer- en hoogbegaafden
  • Preventieve signalering van leer- opgroei- en opvoedproblemen

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl

www.swvutrechtpo.nl
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
030 303 6420
(info) info@swvutrecht.nl 

Buurtteam 
Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. De namen en telefoonnummers van de medewerkers van het buurtteam Vleuten/De Meern kunt u vinden op het prikbord in de hal van de school.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.
Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het ligt in de lijn der verwachting dat er in de komende jaren specialisten binnen de school zijn op het gebied van rekenen, taal en gedrag. Een aantal teamleden zal een opleiding tot specialist gaan volgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven