Het Veldhuis

Keerderberg 23 3453 RD De Meern

Schoolfoto van Het Veldhuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De procedure voor de overgang naar het VO verandert in 2023-2024. Zo maken de kinderen geen Eindtoets meer maar een Doorstroomtoets. Deze zal in februari voor de eerste keer worden afgenomen.

Wij hebben hoge verwachtingen van alle kinderen op Het Veldhuis en stellen dus ook ambitieuze doelen. In de komende 2 jaar werken we toe naar de volgende resultaten:

Lezen
100% van de leerlingen behaalt het niveau 1F
90-95% van de leerlingen behaalt het niveau 2F

Taalverzorging
100% van de leerlingen behaalt het niveau 1F
60-65% van de leerlingen behaalt het niveau 2F

Rekenen
100% van de leerlingen behaalt het niveau 1F
55-60% van de leerlingen behaalt het niveau 1S

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Groep 1/2

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem KIJK. We kijken onder andere naar verschillende ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke en auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in ruimte en tijd. Op basis van deze informatie kunnen we zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van datgene wat wij aanleren en ten opzichte van leeftijdsgenoten. Aan de hand van deze gegevens stemmen we de begeleiding en instructie in de klas af op de behoefte van groepen kinderen.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 worden de ontwikkelingen van alle kinderen gevolgd met twee soorten toetsen:

Methode gebonden toetsen: dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen.
Niet methode gebonden toetsen: dit zijn de Cito-toetsen. De Cito-toetsen rekenen, woordenschat, technisch lezen en spelling nemen wij twee keer per jaar af. De Cito-toets begrijpend lezen nemen we alleen in groep 4-7 twee keer per jaar af. In groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. In groep 8 geven de leraren het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wat gebaseerd is op de Cito toetsen die de kinderen in groep 6, 7 en 8 gemaakt hebben en hun kindkenmerken. In april wordt de Cito-eindtoets in groep 8. De uitslag van de eindtoets is niet meer bepalend voor het type vervolgonderwijs maar er kan wel een bijstelling plaatsvinden van het schooladvies wanneer de uitslag hoger is dan het eerdere gegeven advies. Overigens wordt het definitieve schooladvies niet alleen bepaald door de resultaten op de Cito toetsen maar kijken we ook naar kindkenmerken en methode gebonden toetsen. Daarnaast geeft de Cito-eindtoets ons een indicatie van het onderwijs dat de leerlingen op Het Veldhuis hebben genoten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het VO
Bij de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs wordt in de gemeente Utrecht de POVO procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) gehanteerd. In deze procedure is aangegeven hoe de overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs verloopt. Een bestuurlijke werkgroep, waarin vertegenwoordigers van besturen van scholen van primair onderwijs en voortgezet onderwijs zitting hebben, bewaakt dit proces en stuurt dit zo nodig bij. Onze stichting participeert ook in dit overleg. Op de website van Naar het VO vindt u nadere informatie (www.naarhetvo.nl). 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Het Veldhuis valt de visie op sociale opbrengsten binnen onze visie op leren, te weten:

Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Kennis is de basis van het leren, waarna we de kennis verbinden aan vaardigheden. Om onze leerlingen effectief te laten leren is het van belang dat zij de leerstof goed onthouden en deze in hun lange termijn geheugen opslaan. Wij als professional moeten rekening houden met hoe onze hersenen werken en hoe je je onderwijs zo effectief mogelijk vormgeeft. Wij blijven onszelf continu ontwikkelen aan de hand van wat de wetenschap hierover zegt.   In het leren richten we ons op drie doeldomeinen: kwalificatie (het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden), burgerschapsvorming (ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied tot kritische burger) en persoonlijk leiderschap (persoonsvorming, hoe kan ik regie uitoefenen op mijn eigen ontwikkeling).   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2023 is Het Veldhuis door de Onderwijsinspectie bezocht in het kader van een thema-onderzoek over professionalisering. De inspectie was zeer onder de indruk van de planmatige aanpak die wij hanteren t.a.v. professionalisering. Daarnaast had de inspectie alle lof over de professionele cultuur binnen ons team.

Terug naar boven