Het Veldhuis

Keerderberg 23 3453 RD De Meern

Schoolfoto van Het Veldhuis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om de vervanging van afwezig personeel (buitengewoon of ziekte verlof) te regelen, zijn we een samenwerking aangegaan met Transvita. Dankzij deze samenwerking kunnen we de vervanging beter en vaker organiseren. Als de vaste leerkracht afwezig is, is er vrijwel altijd een invaller in de groep. Zij kunnen aan de hand van de lesplanning met de kinderen werken aan het onderwijs. Daarnaast zal de leerkracht van de parallel klas een helpende hand bieden voor aanvang van de lesdag. Mocht er geen invalleerkracht aanwezig zijn, dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen binnen Het Veldhuis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Utrecht PO
Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om voor ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek te kunnen bieden. Zij zijn een belangrijke partner in samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), kinderen en u als ouder. Met elkaar werken we samen vanuit de kernpartneraanpak. Het samenwerkingsverband zet haar expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De school kan de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waarmee elke vorm van ondersteuning begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een analyse en ondersteuningstraject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne/externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we u naar graag naar de website van het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl. Met elkaar bereiken we het beste voor de kinderen, daar zijn we van overtuigd!

Jeugd Gezondheidszorg JGZ
Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht kunt u terecht met vragen over groei, ontwikkeling en opvoeding, tot en met vragen over pesten en seksualiteit. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten volgen het kind van geboorte tot 18 jaar. Onderzoek door JGZ gebeurt in de groepen 2 en 7. Het JGZ kijkt hoe uw kind zich lichamelijk en psychisch ontwikkelt. School kan en mag in overleg met de ouders ook zelf een onderzoek aanvragen. Het kan nodig zijn dat de arts of verpleegkundige overleg met de school heeft. Dit vindt uiteraard plaats na toestemming van de ouders. De JGZ is te vinden in het Julius Gezondheidscentrum, Utrechtse Heuvelrug 130-132, 3452 JA Vleuten, telefoon: 030-658 2140.

Buurtteam
In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in hun buurt. Buurtteams richten zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal- 6 emotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. U kunt zichzelf aanmelden bij het buurtteam in hun wijk of via school. Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het buurtteam een luisterend oor en kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan een kind kan pas starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het buurtteam. Kindgesprekken met betrokkenen vanuit het buurtteam vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. Als blijkt dat de hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp afgeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 1 en 2 werken volgens themaplanning van de methode . Alle cognitieve en creatieve vakken en daarnaast spel en bewegen krijgen evenredig veel aandacht. Dit omdat de lesstof in elkaar verweven is. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.  
Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd en heeft onderstaande inhoud:

1.  Onze school & passend onderwijs
2. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school
3. Organisatie van de ondersteuning
4. Planvorming en cyclisch werken

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Lezen is de allerbelangrijkste vaardigheid om je goed staande te kunnen houden in de maatschappij. Om die reden besteden we binnen ons curriculum veel aandacht aan zowel technisch als begrijpend lezen. 

Ons aanbod voor kinderen met leesproblemen is op niveau, maar het is onze ambitie om dit niveau verder te verhogen. Op die manier kunnen we deze kinderen nog beter begeleiden, waardoor zij maximale ontwikkelkansen krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft momenteel geen aanbod voor kinderen van 0-4 jaar. In de komende jaren zullen we dit wel gaan ontwikkelen, samen met onze kinderopvangpartner Kind & Co Ludens.

Terug naar boven