Kbs de Polhaar, een mondiale school

Van Ittersumstraat 7 7721 DL Dalfsen

  • De kleuterafdeling  is in 2013 geheel gerenoveerd.Het gebouw kent 2 ruime lokalen, een eigen gymzaal en een ruim speelplein.
  • Jaarlijks wordt in alle groepen aandacht gegeven aan culturele vorming. In 2013 stond het thema ''Beroemde schilders'' centraal.In alle groepen hebben de kinderen een eigen schilderij gemaakt ,geinspireerd door o.a. Corneille , Mondriaan en Rembrandt
  • De Praalwagen van de Polhaar tijdens de optocht op Koninginnedag 2013, stond in het teken van het 85 jarig bestaan van het katholiek onderwijs
  • Schoolfoto van Kbs de Polhaar, een mondiale school

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Kbs de Polhaar, een mondiale school!

Een basisschool kiest u met zorg...de basisschoolleeftijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als u.

Een schoolgids heeft als doel ouders te informeren, of dat nu gaat om ouders die al voor de school gekozen hebben, of om ouders die de keuze nog moeten maken. Met de informatie uit de schoolgids krijgen ouders een beeld van de school en daarmee argumenten om wel of niet voor de school te kiezen. De schoolgids schept ook verwachtingen ten aanzien van het onderwijs, die gedurende de schoolperiode waar moeten worden gemaakt. Daarnaast dient de schoolgids als naslagwerk voor ouders gedurende het schooljaar. De gids heeft dus een informatieve functie. 

In de jaarkalender leest u meer schooljaarspecifieke informatie en op de website en en in het Polhaarnieuws informeren we u ook over onze school.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Heeft u nog vragen? U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek!

Mede namens het team,

Antoinette Holterman

Directeur Kbs de Polhaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Mondiaal
  • Katholieke identiteit
  • Duurzaam
  • Samenwerken
  • Academische Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden en inschrijven leerlingen

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Ook is het te allen tijde mogelijk om uw kind op latere leeftijd aan te melden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Bij de zogenaamde zij-instromers zullen wij ook altijd zorgvuldig kijken of "deze leerling in deze groep" past. Kunnen wij aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter voldoen dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden.

Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft. 

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, worden de gegevens van uw kind in de schooladministratie ingevoerd. De leerkracht van de groep maakt vervolgens een afspraak met u. Samen met uw zoon/dochter gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over de groep.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven