Kbs de Polhaar, een mondiale school

Van Ittersumstraat 7 7721 DL Dalfsen

 • De kleuterafdeling is in 2013 geheel gerenoveerd.Het gebouw kent 2 ruime lokalen, een eigen gymzaal en een ruim speelplein.
 • Jaarlijks wordt in alle groepen aandacht gegeven aan culturele vorming. In 2013 stond het thema ''Beroemde schilders'' centraal.In alle groepen hebben de kinderen een eigen schilderij gemaakt ,geinspireerd door o.a. Corneille , Mondriaan en Rembrandt
 • De Praalwagen van de Polhaar tijdens de optocht op Koninginnedag 2013, stond in het teken van het 85 jarig bestaan van het katholiek onderwijs
 • Schoolfoto van Kbs de Polhaar, een mondiale school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er sprake is van ziekte of verlof maakt de school gebruik van de vervangingspool en de invallerslijst van SLIM.  Om duidelijkheid te creëren in handelen is het protocol “vervanging bij ziekte”, in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Deze is te vinden op de website van de school. ( www.polhaar.nl

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stichting Catent

Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. Onder deze stichting vallen 34 scholen in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De dagelijkse leiding van onze Stichting en het bevoegd gezag over alle scholen is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB is verantwoording schuldig aan een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De RvT houdt toezicht op het CvB en diens beleid, en staat het CvB met advies terzijde. Er is differentiatie in de mate van sturing door het CvB per thema/aandachtsgebied. Deze mate van sturing is afhankelijk van criteria als kwaliteit, efficiëntie, en benodigde innovatieruimte of flexibiliteit op schoolniveau.

Het College van Bestuur bestaat uit:

mevrouw C.H.M.L. Servaes (voorzitter)

mevrouw M.E.M. Welten (lid)

De heer J.Kroon (lid)

De directeuren van scholen hebben een adviserende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol m.b.t. het Catent beleid (zie www.catent.nl onder het kopje "over catent")).

Wie werken er in de school: 

Antoinette Holterman; directeur

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met de aan de school verbonden intern begeleider(s) en de overige teamleden. De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. Hij/zij kan zich eveneens over allerlei onderwerpen die spelen rondom de school laten adviseren door de schooladviescommissie. Deze commissie vervult een klankbordfunctie richting de directeur. 

Leonie Blom (groep 1-2) en Joke Bouwman (groep 3 t/m 8);Intern begeleiders

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

 • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen.
 • Het coachen en ondersteunen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
 • Het adviseren bij gesprekken met ouders.
 • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
 • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.

Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten. 

Op de website www.polhaar.nl vindt u welke leerkrachten aan welke groepen in 2019-2020 lesgeven.    

            

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 gaan 24,25 uur per week naar school, in 2019-2020 zijn dat 912 uren.

Basisschoolleerlingen moeten in 8 jaar tijd minimaal 7520 uren les krijgen en volgens bovenstaande lestijden voldoet de school hieraan.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 3 en 4 gaan 24,25 uur per week naar school, in  2019-2020 zijn dat 920 uren.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan 26 uur naar school, in 2019-2020 zijn dat 984 uren.

Basisschoolleerlingen moeten in 8 jaar tijd minimaal 7520 uren les krijgen en volgens bovenstaande lestijden voldoet de school hieraan.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven