Kbs de Polhaar, een mondiale school

Van Ittersumstraat 7 7721 DL Dalfsen

  • De kleuterafdeling  is in 2013 geheel gerenoveerd.Het gebouw kent 2 ruime lokalen, een eigen gymzaal en een ruim speelplein.
  • Jaarlijks wordt in alle groepen aandacht gegeven aan culturele vorming. In 2013 stond het thema ''Beroemde schilders'' centraal.In alle groepen hebben de kinderen een eigen schilderij gemaakt ,geinspireerd door o.a. Corneille , Mondriaan en Rembrandt
  • De Praalwagen van de Polhaar tijdens de optocht op Koninginnedag 2013, stond in het teken van het 85 jarig bestaan van het katholiek onderwijs
  • Schoolfoto van Kbs de Polhaar, een mondiale school

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling.

We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. De niet gecorrigeerde schoolscore op de Cito-Eindtoets in groep 8 is in 2019 539.5. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van elke leerling worden systematisch vastgelegd om te kijken of er sprake is van groei of stagnatie. Deze administratie is een middel om per groep en per leerling het leer-en ontwikkelproces te volgen. Het geeft de leerkracht extra houvast om te beoordelen of de lesstof goed wordt verwerkt en er veranderingen nodig zijn in het aanbod en/of het tempo.

Op onze school worden de kinderen naast de methodetoetsen getoetst volgens het CITO-toetssysteem. In de voorbereiding van deze toetsen worden deze vooraf inhoudelijk niet geoefend, maar wordt indien nodig wel aandacht gegeven aan de wijze waarop getoetst wordt. Een voorbeeld is het leren omgaan met meerkeuzevragen.  De toetsresultaten geven ons een beeld van de individuele vorderingen, de groepsontwikkeling en de schoolontwikkeling. De toetsresultaten worden geanalyseerd en kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van extra hulpverlening. De uitslagen van de Cito-toetsen en de methodegebonden toetsen zijn voor ons een meetinstrument voor onze kwaliteit en kunnen consequenties hebben voor ons onderwijsprogramma zowel voor de school, de groep en/of de individuele leerling.

De school hanteert een normtabel, om zo een score te kunnen bepalen en het verwachte uitstroomprofiel.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voortgezet onderwijs

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie,inzet en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 29 september 2016 heeft de Inspectie basisschool de Polhaar bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de Inspectie om scholen voor Primair Onderwijs tenminste een maal per vier jaar te bezoeken. Uit het rapport valt op te maken dat de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren in orde is:

• De leerlingen behalen goede leerresultaten.

• De leerkrachten volgen en analyseren de ontwikkeling van de leerlingen.Deze informatie wordt gebruikt voor de afstemming van het onderwijs.

• Het didactisch handelen is op orde.

• Er is sprake van een veilig schoolklimaat.• De directie stuurt de kwaliteitszorg op een gestructureerde wijze aan. Hetteam voelt zich betrokken in de schoolontwikkeling en stelt zich 'lerend'op

Terug naar boven