Kbs de Polhaar, een mondiale school

Van Ittersumstraat 7 7721 DL Dalfsen

  • De kleuterafdeling  is in 2013 geheel gerenoveerd.Het gebouw kent 2 ruime lokalen, een eigen gymzaal en een ruim speelplein.
  • Jaarlijks wordt in alle groepen aandacht gegeven aan culturele vorming. In 2013 stond het thema ''Beroemde schilders'' centraal.In alle groepen hebben de kinderen een eigen schilderij gemaakt ,geinspireerd door o.a. Corneille , Mondriaan en Rembrandt
  • De Praalwagen van de Polhaar tijdens de optocht op Koninginnedag 2013, stond in het teken van het 85 jarig bestaan van het katholiek onderwijs
  • Schoolfoto van Kbs de Polhaar, een mondiale school

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling.

We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. De niet gecorrigeerde schoolscore op de Cito-Eindtoets in groep 8 is in 2019 539.5. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De vorderingen van elke leerling worden systematisch vastgelegd om te kijken of er sprake is van groei of stagnatie. Deze administratie is een middel om per groep en per leerling het leer-en ontwikkelproces te volgen. Het geeft de leerkracht extra houvast om te beoordelen of de lesstof goed wordt verwerkt en er veranderingen nodig zijn in het aanbod en/of het tempo.

Op onze school worden de kinderen naast de methodetoetsen getoetst volgens het CITO-toetssysteem. In de voorbereiding van deze toetsen worden deze vooraf inhoudelijk niet geoefend, maar wordt indien nodig wel aandacht gegeven aan de wijze waarop getoetst wordt. Een voorbeeld is het leren omgaan met meerkeuzevragen.  De toetsresultaten geven ons een beeld van de individuele vorderingen, de groepsontwikkeling en de schoolontwikkeling. De toetsresultaten worden geanalyseerd en kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van extra hulpverlening. De uitslagen van de Cito-toetsen en de methodegebonden toetsen zijn voor ons een meetinstrument voor onze kwaliteit en kunnen consequenties hebben voor ons onderwijsprogramma zowel voor de school, de groep en/of de individuele leerling.

De school hanteert een normtabel, om zo een score te kunnen bepalen en het verwachte uitstroomprofiel.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies voortgezet onderwijs

We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie,inzet en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 29 september 2016 heeft de Inspectie basisschool de Polhaar bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de Inspectie om scholen voor Primair Onderwijs tenminste een maal per vier jaar te bezoeken. Uit het rapport valt op te maken dat de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren in orde is:

• De leerlingen behalen goede leerresultaten.

• De leerkrachten volgen en analyseren de ontwikkeling van de leerlingen.Deze informatie wordt gebruikt voor de afstemming van het onderwijs.

• Het didactisch handelen is op orde.

• Er is sprake van een veilig schoolklimaat.• De directie stuurt de kwaliteitszorg op een gestructureerde wijze aan. Hetteam voelt zich betrokken in de schoolontwikkeling en stelt zich 'lerend'op

Terug naar boven