Basisschool Koning Willem-Alexander

Poelslaan 2a 4102 KN Culemborg

  • In de middagen staat het thematisch leren centraal.
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het  belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen. In de eerste plaats komt dit tot uiting in de groep. Er wordt binnen de groep nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Kinderen die een korte instructie nodig hebben gaan eerder aan het werk. Kinderen die extra uitleg nodig hebben krijgen die tijdens de verlengde instructie. Wanneer kinderen meer zorg nodig hebben, is er overleg met de ouders.  Regelmatig toetsen we of de kinderen de aangeboden leerstof beheersen. In januari en in juni nemen wij verschillende cito-toetsen af. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen. We kunnen hiermee zien of kinderen blijven groeien in hun vaardigheid. Zowel op individueel als op groepsniveau analyseren we deze toetsen en kijken we of er interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2015 hebben alle scholen meegedaan met een nieuw kwaliteitsonderzoek van de inspectie. De KWA heeft op alle onderdelen een Goed ontvangen. Deze beoordeling is voor ons een bevestiging dat ons schoolconcept en de professionaliteit van onze leerkrachten er toe doen. Uiteraard blijven we ons verder ontwikkelen en kijken goed wat we kinderen in deze tijd aan bagage voor hun toekomst moeten meegeven

Terug naar boven