Basisschool Koning Willem-Alexander

Poelslaan 2a 4102 KN Culemborg

  • In de middagen staat het thematisch leren centraal.
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander

Het team

Toelichting van de school

Op onze website kunt u een smoelenboek van onze leerkrachten vinden.

zie: https://www.alexanderschool-culemborg.nl/praktische-informatie/smoelenboek/

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht recht heeft op verlof dan wordt de leerkracht vervangen door een andere leerkracht. Wij werken samen met Ippon, een invalpool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Koning Willem-Alexanderschool heeft de volgende groepssamenstelling:

Knappe Kniptor: 1/2

Rupsje Nooitgenoeg: 1/2

Kakelbonte Kameleon: 1/2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

8.1

8.2

In een groep zitten twee niveaus, hieronder leest u de uitleg.

De KWA werkt met LEVEL leren. Uw kind wordt als kleuter in een van de drie kleutergroepen geplaatst. De kleutergroep omvat de leerjaren 1 en 2. Al naar gelang de ontwikkeling van uw kind wordt in augustus en februari besloten of het toe is aan een nieuwe uitdaging. In het tweede leerjaar is het mogelijk om vervroegd naar groep 3 over te gaan. Vanaf groep 4 werken we in jaargroepen, die uit 2 niveaus bestaan. Uw kind heeft daardoor de mogelijkheid om voor de vakken taal en rekenen een half jaar te versnellen of te verlengen. Voor de groep kinderen die in februari van groep 8 klaar is met de leerstof van de basisschool hebben we verrijkingsstof. Zij kunnen samen met de leerkracht hun eigen lesprogramma samenstellen. Ze kunnen werken aan projecten, starten met wiskunde of andere passende programma's.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuterplein

De kleuters werken met Kleuterplein dit behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming.

Opbouwende leerlijnen

Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom hebben alle domeinen in Kleuterplein een volwaardige leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit. De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor stap ontwikkelen.

Ruimte om te kleuteren

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor, met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel.Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 werkt met de nieuwste methode Veilig leren lezen voor taal- en leesontwikkeling. Ook dit is in het dagprogramma verwerkt. Rekentijd is 1 uur per dag. In de 2e helft van groep 3 wordt in de middag meegedaan aan IPC.

Groep 4 t/m 8 werkt iedere ochtend aan de basisvakken taal, rekenen, begrijpend lezen etc. In de middag wordt gewerkt met het curriculum van IPC.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Extra taal- en rekenondersteuning in groepen 1 t/m 3.  Doel: achterstanden in de midden- en bovenbouw te voorkomen. We werken met onderwijsassistenten voor extra ondersteuning. We rekenen allen op hetzelfde tijdstip, zodat leerlingen indien nodig in een andere groep passend bij hun niveau kunnen rekenen. De Brede School Culemborg werkt samen met Kentalis. Dit houdt in dat de school meer specialist is op het gebied van TOS* of gehoorverlies dan andere reguliere scholen, omdat we zeer intensief samenwerken. Op deze school werken er deskundigen van Kentalis.

Op het gebied van rekenonderwijs wordt een van onze leerkrachten opgeleid tot rekenspecialist.

*Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Dyslexiebehandelingen kunnen op de KWA zelf plaatsvinden. Behandelaars van Marant komen onder schooltijd met een kind werken en hebben contact met de leerkracht over het verloop. Onze dyslexiespecialist zorgt voor een goede afstemming en helpt leerkrachten en kinderen met het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen.

Kinderen met specifieke behoeften, denk aan kinderen met een vorm van autisme, concentratieproblemen, motorische problemen etc. worden begeleid door ons zorgteam. Samen met de plusconsulente van het samenwerkingsverband wordt gekeken wat deze kinderen nodig hebben, welke zorg wij kunnen leveren en wat van buitenaf moeten komen. Samen met ouders stemmen we dit regelmatig af

Voor kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, heeft ons bestuur in samenwerking met SKOR en KWC een plusklas en Eureka klas, waar zij een dagdeel per week heen kunnen. Ook in de KWA wordt veel aandacht geschonken aan extra verrijking.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven