Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Hageroos 1 4102 JN Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Het team

Toelichting van de school

De Palster heeft een samenwerking met de Brede School. Vanaf groep 5 t/m groep 8 worden talentlessen verzorgd door vakdocenten op het gebied van taal, techniek, sport en cultuur. 

Tevens heeft de Palster sinds schooljaar 2021-2022 een vakdocent bewegingsonderwijs in huis. Deze vakdocent verzorgt de bewegingslessen voor alle groepen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of calamiteitenverlof worden de leerkrachten vervangen. Onze stichting SKOR is aangesloten bij een vervangingspool, IPPON genaamd. Bij een vervangingsaanvraag worden professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een parttime collega van dezelfde school de afwezige leerkracht vervangt.
Op piekmomenten kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Indien er geen leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over de andere groepen. Iedere leerkracht heeft hiervoor een speciaal programma gemaakt. Deze situatie mag maximaal één dag duren. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar dan kan het ook voorkomen dat een groep thuis mag blijven. Dit hoeft niet per se de groep van de afwezige leerkracht te zijn. Een groep kan voor maximaal één dag naar huis worden gestuurd, zodat er geen sprake is van het feit dat er te weinig lestijd op jaarbasis gegeven zal worden. Er is voldoende marge in het aantal lesuren om één dag op te vangen. Ouders krijgen in een dergelijke situatie bericht dat hun kind de volgende dag niet op school kan komen. Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan zal door wisseling van leerkrachten steeds een andere groep 'naar huis worden gestuurd'.

Het zal u duidelijk zijn dat 'het naar huis sturen van een groep' een allerlaatste optie is, die we zelf ook als zeer onwenselijk typeren. Overigens zorgt de school in een dergelijke situatie dat kinderen worden opgevangen, als u echt in de problemen komt met opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Palster is een basisschool met een leerstof-jaarklassen-systeem en met combinatiegroepen

Het betekent dat kinderen van twee leerjaren in één groep zitten, met per dag een vaste leerkracht. De leerstof die kinderen zich eigen moeten maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen kunnen zich die leerstof op dezelfde manier eigen maken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen dit onderwijs op maat. Alle groepsleerkrachten hebben werkvormen en materialen tot hun beschikking om onderwijs op maat mogelijk te maken. Voorbeelden zijn de kleine kring in de kleutergroep en de verlengde instructie in de hogere groepen. Dit houdt in dat de leerkracht in een kleinere groep een activiteit aanbiedt. Deze werkvorm biedt mogelijkheden om elk kind op zijn eigen niveau te benaderen. 

We bieden de leerstof gedifferentieerd aan, meestal in de vaste jaargroep, maar soms ook groepsoverstijgend. Dat wil zeggen dat kinderen soms met of in een andere groep de les volgen. Dus, passend bij het niveau van het kind. Sommige kinderen krijgen extra uitleg van de leerkracht, terwijl anderen na de uitleg zelf kunnen gaan oefenen. Er zijn ook kinderen die maar een heel korte uitleg nodig hebben en meer uitdagende opdrachten maken. 

Bestuur 

Sinds 1 januari 2019 valt De Palster onder het bestuur van Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR). Onder dit bestuur vallen 12 katholieke basisscholen in Culemborg, Tiel, Leerdam, Beesd en Cothen. De dagelijkse leiding is in handen van een bestuurder. Hij wordt ondersteund door een staf bestaande uit een personeelsfunctionaris, staffunctionarissen en administratief medewerkers. 

Managementteam

Onze school heeft een managementteam. Het MT bestaat uit de directeur, Mariël Looyé en een teamleider. De teamleider heeft een eigen expertise binnen het MT (''personeel & organisatie'). De teamleider 'personeel & organisatie' (Wieteke Middelkoop) houdt zich bezig met personele zaken en de organisatie op schoolniveau. Bij afwezigheid van de directeur is de teamleider het eerste aanspreekpunt. 

De samenstelling van het team

Op De Palster heeft u te maken met een directie, een administratief medewerker, groepsleerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs en onderwijsassistenten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken als teamleider, ICT coördinator, aandachtsfunctionaris, preventiemedewerker etc. 

Zorgtaken

De teamleider 'onderwijs' coördineert o.a. de interne begeleiding en de leerlingenzorg. De intern begeleider begeleidt en adviseert de leerkrachten met betrekking tot de zorg voor de leerlingen. Marianne Hobé vervult deze taken op school.
Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van leerlingen. De zorg richt zich op wat een kind allemaal kan; samen met ouders en het kind bekijken we wat voor mogelijkheden elk kind heeft. De zorg wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven door de groepsleerkracht. Indien nodig en mogelijk wordt een leerling buiten de groep begeleid. 

In een leerlingbespreking tussen leerkracht en intern begeleider worden de leerlingen besproken die extra zorg nodig hebben. Een kind kan extra instructie en herhaling van de stof nodig hebben, of juist verrijking en verdieping. Als dit het geval is, zullen de ouders op de hoogte gebracht worden in een gesprek waarin eventueel een handelingsplan wordt besproken. 

Ondersteuning

Er wordt een onderwijsassistent ingezet als tutor in de kleutergroepen. Een tutor is een pedagogisch medewerker die met kinderen die dat nodig hebben individueel of in een klein groepje een taalactiviteit doet, voorbereidend op activiteiten uit de methode Piramide die in de groep gaan komen. Hierdoor is het leerrendement hoger en zullen kinderen extra vooruit gaan in hun ontwikkeling. Tevens wordt er een onderwijsassistent ingezet voor de ondersteuning van de groepen 3 t/m 8. Deze ondersteuning kan per groep verschillen, omdat hierbij gekeken wordt naar de behoefte van de leerlingen.

Stagiaires

Als stageleerbedrijf bieden we ieder jaar studenten de mogelijkheid om bij ons op school stage te lopen. Er kunnen stagiaires vanuit de Pabo, het MBO of HBO geplaatst worden. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2

Op De Palster hebben we twee heterogene kleutergroepen, waarin de jongere en oudere kleuters samen in één lokaal zitten (combinatiegroepen 1/2). Deze indeling kent veel voordelen. De jongere kleuters leren veel van de oudere kleuters, wat de oudere kleuters er o.a. toe beweegt om goed te spreken en te luisteren. Jonge kinderen leren al doende veelal tijdens hun spel. Alle ontwikkelingsgebieden krijgen de nodige aandacht op een schooldag, meestal zijn ze verweven in een thema. We werken met de methode Piramide. 

Basisschool De Palster is een basisschool met een voor- en vroegschools educatief aanbod (VVE). Binnen dit aanbod wordt getracht (taal)achterstanden te verkleinen, middels de methode Piramide en de inzet van tutoring. De leerkrachten van de onderbouw zijn Piramide-gecertificeerd en er wordt samengewerkt met de VVE peuterspeelzaal in onze school. Zie hoofdstuk 2.4. 

Tijdens de kringactiviteiten wordt er aandacht geschonken aan:

  • de spraak-,taalontwikkeling (kringgesprek, verhaaltjes, voorlezen, woordenschat, leergesprek);
  • de cognitieve ontwikkeling (voorbereidend lezen en rekenen, beginnende geletterdheid, wereldoriëntatie);
  • expressie (muziek, rollenspel, dans, tekenen, handvaardigheid);
  • de sociaal emotionele ontwikkeling;
  • levensbeschouwing (o.a. door methode Trefwoord).

Tijdens het 'spelend werken' wordt er gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal, hetzij vrij of naar opdracht. Ruime aandacht is er ook voor de motorische ontwikkeling, buiten of in de speelzaal. Bij alle activiteiten staat het kind centraal als individu, maar samen met de groep laten zij de dag slagen. Er is veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook in de lessen levensbeschouwing wordt hieraan aandacht besteed. 

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Seizoengebonden thema's als herfst, winter, lente en zomer komen jaarlijks aan bod. Daarnaast is er ook veel aandacht voor vieringen als sinterklaas, Kerst en Pasen. 

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen werken de leerkrachten in kleine kringen. In een kleine kring krijgen leerlingen een aanbod op hun ontwikkelingsniveau. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen maken we gebruik van de ontwikkelingslijnen van 'KIJK'. We volgen de kinderen in hun spel, gedrag, prestaties en algemene ontwikkeling door middel van observaties en leggen de verkregen gegevens vast in ons leerlingvolgsysteem. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8

In groep 3 wordt een brug geslagen tussen de manier van werken in de kleutergroep en het methodisch werken in de midden- en bovenbouwgroepen. Dit houdt o.a. in dat er in groep 3 nog steeds de mogelijkheid tot spel is. Het leren lezen neemt een belangrijke plek in. Dit wordt gedaan door middel van de methode Veilig Leren Lezen.

Om onze leerlingen een goede basis mee te geven voor in het voortgezet onderwijs ligt de nadruk binnen ons onderwijs op de vakken taal, lezen en rekenen. De leerkrachten van de midden- en bovenbouw bieden de leerstof van de vakken taal, begrijpend en technisch lezen, rekenen en spelling in eerste instantie klassikaal aan. Ze houden hierbij rekening met de verschillen in onderwijsbehoefte van de kinderen; sommige kinderen hebben meer of juist minder instructie (uitleg) nodig dan andere kinderen. Ook bij de verwerkingsopdrachten wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling en vaardigheden van het kind. Een deel van de verwerking doen we digitaal d.m.v. chromebooks. We vinden het belangrijk dat kinderen ook fysiek bewegen bij het aanleren van de leerstof. Bijvoorbeeld bij automatiseringsoefeningen voor het vak rekenen wordt met regelmaat bewegend leren ingezet. 

Aan de hand van toetsen en observaties houden de leerkrachten nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen bij. Naast het leerstofprogramma wordt in alle groepen ook gewerkt aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, het stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheid. 

Tevens besteden we binnen ons onderwijs tijd aan thema's en projecten, deels verzorgd door Brede School Culemborg. Zo maken onze leerlingen kennis met andere onderwerpen/workshops/gastlessen. Vaak zijn aan deze thema's ook excursies verbonden zodat de kinderen ook buiten de school kennis en ervaring opdoen. Voorbeelden hiervan zijn stads- en natuurwandelingen, bezoeken aan musea, bibliotheek en het theater. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg voor kinderen met speciale behoeften

Algemeen

Binnen De Palster proberen wij uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Zorg is een breed begrip. Er kan sprake zijn van een kortdurend leerprobleem, opvallend gedrag, het niet spreken van de Nederlandse taal of het uitblinken in een bepaald vak. Het signaleren van deze zorg gebeurt door de groepsleerkrachten. Wanneer er zich problemen voordoen, bespreekt de leerkracht dit met ouders en de intern begeleider. 

Opbrengstgericht werken

Wij werken in onze school planmatig en systematisch aan het bieden van de onderwijsondersteuning aan onze leerlingen die zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De leerkrachten kijken welke onderwijsbehoefte iedere leerling heeft, op het gebied van rekenen en taal of op sociaal emotioneel gebied. We doen dat op basis van de resultaten van de Cito toetsen, toetsen uit de leerboeken en onze eigen observaties. 
Heeft een leerling extra uitleg nodig, of kan hij of zij juist sneller werken? Zijn er andere factoren waar de leerkracht rekening mee moet houden? Op basis van al deze informatie maakt de leerkracht een overzicht van de groep en kijkt welke onderwijsbehoefte ieder kind heeft. De leerkracht organiseert daarna het onderwijs of de aanpak voor de leerlingen in de groep.
We weten wat een kind zou moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan. We weten dus ook wat de volgende stap zou moeten zijn. In de meeste gevallen vindt de begeleiding binnen de groep plaats door de groepsleerkracht. Soms kan er ook sprake zijn van begeleiding buiten de groep, te denken valt aan extra leesbegeleiding, taalondersteuning etc.
Wanneer de verwachting is dat een leerling niet alle einddoelen van groep 8 gaat halen omdat de achterstanden op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen of taal groter zijn dan anderhalf jaar, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkrachten, intern begeleider en ouders. 
In onze lessen zijn we doelgericht bezig met de volgende stap in de ontwikkeling van ieder kind. We noemen dit opbrengstgericht.

Passend onderwijs

Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat. Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere, meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijs-ondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

Basisondersteuning

Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

Plusondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. We zetten voor deze leerling een passend arrangement in. We leggen de extra ondersteuning die wij de leerling geven vast in het ontwikkelingsperspectief. Met de ouders bespreken we dit ontwikkelingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast.

Ondersteuningsstructuur

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning in de vorm van een arrangement. Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van belang is voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de extra ondersteuning. De leerkracht voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of externe expertise de extra ondersteuning uit. Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning. Onze school maakt gericht gebruik van de diensten van externen wanneer de eigen expertise ontoereikend is voor het opstellen en/of uitvoeren van het beoogde arrangement.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden

Voor het aanbod aan kinderen die meer verrijking nodig hebben is er een scala aan materialen in onze orthotheek. Te denken valt aan taal-, rekenmeesters, Kien en pittige torens. Tevens hebben wij (bovenschools) een plusklas voor de kinderen in groep 6 en 7 die meer verrijking nodig hebben. Kinderen die hiervoor geselecteerd worden krijgen één keer per week een apart programma aangeboden in een (externe) plusklas. Deze plusklas bevindt zich op De Palster. Kinderen uit groep 8 die meer verrijking nodig hebben kunnen naar de Eurekaklas op het voortgezet onderwijs, waar een specifiek programma wordt aangeboden als voorbereiding op het VO.

VVE aanbod

Alle leerkrachten hebben een scholing woordenschatonderwijs gevolgd, waarbij het structureel aanbieden van woordenschat middels de Viertakt geïntroduceerd is. De wijze waarop wij kinderen woorden aanleren gebeurt in groep 1 t/m 8 op dezelfde wijze door middel van woordclusters. Wij zijn een VVE-school met een interne peuterspeelzaal. Zowel de PSZ als de kleutergroepen werken met de speelleermethode Piramide om zo een ononderbroken ontwikkelingslijn te bewerkstelligen. Onze onderbouw leerkrachten zijn Piramide gecertificeerd. Naast een warme overdracht tussen peuterleidsters en leerkrachten worden observaties vanuit de PSZ besproken en overgedragen aan de kleuterleerkrachten. Waar zorgen gesignaleerd zijn kijkt de leerkracht welke aanpassingen of specifiek aanbod nodig zijn voor een goede start op de basisschool. De VVE kinderen worden in een tutorgroep geplaatst waar ze d.m.v. pre-teaching voorbereid worden op de thema’s in de klas.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor het bieden van een goede onderwijsplek voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, vinden het belangrijk om ons niet op de beperkingen, maar op de kwaliteiten en de onderwijsbehoeften van deze leerlingen te focussen.

Wat doen wij om deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden?

- de ondersteuningsmogelijkheden van de leerling in kaart te brengen

- gericht te kijken naar de bevorderende en de belemmerende factoren in het ontwikkelingsperspectief

- de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te ondersteunen


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Overgang van de peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

Als uw kind in de 3 weken vóór de zomervakantie 4 jaar wordt, is het aan te raden om na de zomervakantie op onze school te starten. Uiteraard gebeurt dit na overleg met u (en eventueel de peuterspeelzaal). Als uw kind in september 4 jaar wordt, mag hij/zij meteen na de zomervakantie starten. In hoofdstuk 4 Ouders en school leest u onder het kopje 'aanmelden 4-jarigen hoe de aanmeldprocedure verloopt. 

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal zonder problemen en kan er extra zorg nodig zijn. Wanneer deze zorg al vóór het 4e jaar tot stand is gekomen in samenwerking met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, dan zullen de peuterleidsters de ouders vragen of zij relevante informatie hierover aan de basisschool door mogen geven wanneer het kind 4 jaar wordt. Op deze manier kan de basisschool het kind zo goed mogelijk begeleiden en zorg dragen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind.

De overdracht kan alleen plaatsvinden na toestemming van ouders. De gegevens zullen volgens de wet op de privacy worden behandeld. 

Terug naar boven