Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Hageroos 1 4102 JN Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

We proberen zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Binnen onze school streven we naar effectief onderwijs. Door goede instructies en planmatig werken proberen we elk kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Gericht op de cognitieve ontwikkeling van kinderen (leren van kennis) zien we dat het er tegenwoordig ook om gaat of de leerlingen de opgedane kennis kunnen toepassen (vaardigheden). Ook gedragsaspecten en volgens welke strategie kinderen leren speelt in het leren een rol. Niet alleen het resultaat is van belang, maar ook het proces, waarlangs kinderen leren.
Met een leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van elk kind bij vanaf groep 1 t/m groep 8. Meten alleen is niet voldoende. Omdat we willen dat onze leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs, stellen we eigen ambitieuze doelen voor de leerresultaten. We gebruiken hiervoor het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. Dit model is gebaseerd op de referentieniveaus en houdt rekening met de leerlingenpopulatie van de school. Daardoor kunnen we goed zien hoe we ons verhouden tot vergelijkbare scholen. 

Referentieniveaus

Voor het basisonderwijs zijn referentieniveaus opgesteld, die aangeven wat leerlingen van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Er zijn fundamentele niveaus (F-niveau) bepaald die zoveel mogelijk leerlingen in principe zouden moeten beheersen. Daarnaast zijn er streefniveaus (S-niveau) voor leerlingen die meer aankunnen. 

In principe zou elke leerling aan het einde van de basisschool het fundamentele niveau 1F voor taal en rekenen moeten beheersen. Daarnaast is er een bepaald percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen. 

Voor alle leerlingen die in de laatste 3 schooljaren een eindtoets hebben gemaakt, hebben we de referentieniveaus inzichtelijk. De percentages die door onze leerlingen minimaal behaald moeten worden liggen voor het 1F niveau op 85%. Voor 1S en 2F geldt dat minimaal 43,5% dit zou moeten beheersen. De percentages van De Palster liggen in de periode 2017-2018-2019 op 96,5% voor het 1F niveau en op 45,5% voor het 1S/2F niveau. Onze leerlingen beheersen dus het niveau dat van hen verwacht mag worden. 

Eindtoets groep 8

Basisschool De Palster gebruikt de Cito-eindtoets om de opbrengsten aan het eind van de schoolloopbaan van kinderen vast te stellen. De leerlingen kunnen bij deze toets een score tussen de 501 en 550 behalen. De eindresultaten van 2019 lagen met 535,2 ruim boven het niveau dat op basis van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. In 2020 is geen eindtoets afgenomen op alle basisscholen. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

Aan het eind van de basisschool krijgen u en uw kind een schooladvies voor het maken van een verantwoorde keuze naar een school in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt op basis van meestal jarenlange ervaringen met uw kind en is daarom niet te vergelijken met de Cito-eindtoets.

Hoe komen wij tot dat advies? Er zijn drie aspecten, die dat bepalen:

  • Op welk niveau zit het kind? Dit wordt door middel van methodegebonden toetsen, Citotoetsen en schriftelijk werk bepaald.
  • Observaties. Hoe is de leerhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzet en interesse?
  • Hoe is het inzicht, het tempo en de motivatie? Is het kind faalangstig en hoe is het met de werkhouding gesteld?

De leerkrachten van de groepen 7 en 8, de interne begeleider en de directeur geven hun visie aan de hand van eerdere rapporten en ervaringen met het kind. Onze school neemt in de vaststelling van het advies de resultaten van de Cito-eindtoets niet mee. De toets is immers niet bedoeld om uw kind een (soms bindend) schooladvies te geven. Meestal kan een Cito-score het advies slechts ten positieve beïnvloeden en vormt zij een bevestiging van het oordeel dat onze school al over het kind heeft.
Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de school het schooladvies heroverwegen. Wij kunnen besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort.
Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de school het schooladvies niet aan. Om te beoordelen of onze schooladviezen – achteraf bezien – juist zijn geweest, onderhoudt onze school contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Zij stellen ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen gedurende de eerste drie jaar op het voortgezet onderwijs.

Cito-eindtoets

In de 2e helft van groep 8 nemen de kinderen deel aan de Cito-eindtoets. De uitslag hiervan wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Vóórdat de toetsresultaten bekend worden, heeft de leerkracht van groep 8 echter al het schooladvies met u besproken en heeft u een verantwoorde keuze kunnen maken voor een school in het voortgezet onderwijs.

De gemiddelde scores op de Cito-eindtoets over de afgelopen jaren kunt u terugvinden op de site van de onderwijsinspectie en op www.scholenopdekaart.nl Houdt bij het beoordelen hiervan er a.u.b. rekening mee dat deze scores van meer factoren afhankelijk zijn dan goed onderwijs alleen. Ons beleid om – indien mogelijk – (tussentijds) kinderen aan te nemen die extra ondersteuning nodig hebben, beïnvloedt deze gemiddelde scores bijvoorbeeld nadelig. Wij vinden het echter belangrijker om de kwaliteit van ons onderwijs af te meten aan de mate waarin we erin slagen om alle kinderen te helpen bij de uitdagingen waar zij voor komen te staan en bij het maximaliseren van hun mogelijkheden. Verder is het ons doel te zorgen voor een goede aansluiting op een bij het kind passende vorm van vervolgonderwijs. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven