Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Hageroos 1 4102 JN Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We proberen zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Binnen onze school streven we naar effectief onderwijs. Door goede instructies en planmatig werken proberen we elk kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Gericht op de cognitieve ontwikkeling van kinderen (leren van kennis) zien we dat het er tegenwoordig ook om gaat of de leerlingen de opgedane kennis kunnen toepassen (vaardigheden). Ook gedragsaspecten en volgens welke strategie kinderen leren speelt in het leren een rol. Niet alleen het resultaat is van belang, maar ook het proces, waarlangs kinderen leren.
Met een leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van elk kind bij vanaf groep 1 t/m groep 8. Meten alleen is niet voldoende. Omdat we willen dat onze leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs, stellen we eigen ambitieuze doelen voor de leerresultaten. We gebruiken hiervoor het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. Dit model is gebaseerd op de referentieniveaus en houdt rekening met de leerlingenpopulatie van de school. Daardoor kunnen we goed zien hoe we ons verhouden tot vergelijkbare scholen. 

Referentieniveaus

Voor het basisonderwijs zijn referentieniveaus opgesteld, die aangeven wat leerlingen van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Er zijn fundamentele niveaus (F-niveau) bepaald die zoveel mogelijk leerlingen in principe zouden moeten beheersen. Daarnaast zijn er streefniveaus (S-niveau) voor leerlingen die meer aankunnen. 

In principe zou elke leerling aan het einde van de basisschool het fundamentele niveau 1F voor taal en rekenen moeten beheersen. Daarnaast is er een bepaald percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen. 

Voor alle leerlingen die in de laatste 3 schooljaren een eindtoets hebben gemaakt, hebben we de referentieniveaus inzichtelijk. De percentages die door onze leerlingen minimaal behaald moeten worden liggen voor het 1F niveau op 85%. Voor 1S en 2F geldt dat minimaal 43,5% dit zou moeten beheersen. Onze leerlingen beheersen dus het niveau dat van hen verwacht mag worden. 

Eindtoets groep 8

Basisschool De Palster gebruikt de Cito-eindtoets om de opbrengsten aan het eind van de schoolloopbaan van kinderen vast te stellen. De leerlingen kunnen bij deze toets een score tussen de 501 en 550 behalen. In 2020 is vanwege de Covid-maatregelen geen eindtoets afgenomen op alle basisscholen in Nederland. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van uw kind wordt op twee manieren gevolgd

Enerzijds gebeurt dit aan de hand van het dagelijks werk van de kinderen. Dit werk wordt regelmatig getoetst met behulp van de methodegebonden toetsen. In groep 1/2 worden de observaties van de leerkracht in 'KIJK' vastgelegd.

Anderzijds worden er methodeonafhankelijke toetsen afgenomen vanaf groep 3. Dit zijn de toetsen volgens het Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden op vaste tijdstippen in het schooljaar afgenomen, namelijk in januari/februari en in juni. De uitslagen van deze laatste toetsen geven ons meer objectieve gegevens over de leerprestaties, omdat met de uitslag van deze toetsen een vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk is. De gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem worden digitaal bewaard en zo is het mogelijk de verrichtingen van kinderen tijdens hun schoolloopbaan te volgen. Daarnaast kunnen deze toetsresultaten gebruikt worden om het onderwijs op school te evalueren.

De ontwikkeling van de kinderen wordt structureel gevolgd. Dit is onder andere te zien in de overzichten waarop de resultaten van verschillende observaties en toetsen staan weergegeven. Deze overzichten vormen de basis voor de rapportgesprekken met leerlingen en ouders en de groepsbesprekingen van de leerkracht met de intern begeleider.

Zelfverantwoordelijk leren

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. In groep 5 t/m 8 betrekken we daarom de kinderen bij hun eigen onderwijsleerproces door met hen in gesprek te gaan over hun leerdoelen (kindgesprekken). De doelen worden in groep 5, 6, 7 en 8 met kinderen, ouders en leerkracht besproken tijdens de rapportgesprekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

Aan het eind van de basisschool krijgen u en uw kind een schooladvies voor het maken van een verantwoorde keuze naar een school in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt op basis van meestal jarenlange ervaringen met uw kind en is daarom niet te vergelijken met de Cito-eindtoets.

Hoe komen wij tot dat advies? Er zijn drie aspecten, die dat bepalen:

 • Op welk niveau zit het kind? Dit wordt door middel van methodegebonden toetsen, Citotoetsen en schriftelijk werk bepaald.
 • Observaties. Hoe is de leerhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzet en interesse?
 • Hoe is het inzicht, het tempo en de motivatie? Is het kind faalangstig en hoe is het met de werkhouding gesteld?

De leerkrachten van de groepen 7 en 8, de interne begeleider en de directeur geven hun visie aan de hand van eerdere rapporten en ervaringen met het kind. Onze school neemt in de vaststelling van het advies de resultaten van de Cito-eindtoets niet mee. De toets is immers niet bedoeld om uw kind een (soms bindend) schooladvies te geven. Meestal kan een Cito-score het advies slechts ten positieve beïnvloeden en vormt zij een bevestiging van het oordeel dat onze school al over het kind heeft.
Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de school het schooladvies heroverwegen. Wij kunnen besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort.
Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de school het schooladvies niet aan. Om te beoordelen of onze schooladviezen – achteraf bezien – juist zijn geweest, onderhoudt onze school contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Zij stellen ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen gedurende de eerste drie jaar op het voortgezet onderwijs.

Cito-eindtoets

In de 2e helft van groep 8 nemen de kinderen deel aan de Cito-eindtoets. De uitslag hiervan wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Vóórdat de toetsresultaten bekend worden, heeft de leerkracht van groep 8 echter al het schooladvies met u besproken en heeft u een verantwoorde keuze kunnen maken voor een school in het voortgezet onderwijs.

De gemiddelde scores op de Cito-eindtoets over de afgelopen jaren kunt u terugvinden op de site van de onderwijsinspectie en op www.scholenopdekaart.nl Houdt bij het beoordelen hiervan er a.u.b. rekening mee dat deze scores van meer factoren afhankelijk zijn dan goed onderwijs alleen. Ons beleid om – indien mogelijk – (tussentijds) kinderen aan te nemen die extra ondersteuning nodig hebben, beïnvloedt deze gemiddelde scores bijvoorbeeld nadelig. Wij vinden het echter belangrijker om de kwaliteit van ons onderwijs af te meten aan de mate waarin we erin slagen om alle kinderen te helpen bij de uitdagingen waar zij voor komen te staan en bij het maximaliseren van hun mogelijkheden. Verder is het ons doel te zorgen voor een goede aansluiting op een bij het kind passende vorm van vervolgonderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. We maken kinderen hiervan bewust door de methode 'KWINK' te gebruiken. Samen met klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Kwink-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.

We streven de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2019 heeft de onderwijsinspectie een herstelonderzoek uitgevoerd op De Palster. De inspectie heeft geconstateerd dat de school op alle onderzochte standaarden voldoende kwaliteit biedt. De standaarden kwaliteitscultuur en pedagogisch klimaat zijn zelfs met een GOED beoordeeld. 

Terug naar boven