kbs Josefschool

Sint Janskerkstraat 10 -12 4101 CZ Culemborg

  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Lekker naar buiten voor een rekenopdracht 'meten'
  • In het speellokaal kunnen judo lessen worden gegeven.
  • uitbreiding van de woordenschat, de huishoek bij de kleuters is met regelmaat een andere hoek passend bij het thema.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Josefschool maken we met Route 8 onze eindtoets. Aankomend schooljaar gebruiken we Route 8 ook voor de doorstroomtoets.

We zijn trots op onze leerlingen!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het dagelijks spel en werk. In de groepen 3 t/m 8 toetsen we het werk van de leerlingen met behulp van zogeheten methodegebonden toetsen. In groep 1 en 2 worden de observaties van de leerkracht vastgelegd volgens de observatiemethode KIJK!.

Vanaf groep 3 nemen wij Citotoetsen "Leerling in beeld" af. Deze toetsen worden op vaste tijdstippen in het schooljaar afgenomen. We gebruiken deze gegevens om een duidelijk beeld te krijgen van hoe onze kinderen leren. De gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem worden digitaal bewaard. Zo is het mogelijk de verrichtingen van kinderen tijdens hun schoolloopbaan te volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de procedure van het schooladvies voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Het tijdpad bij de schooladvisering en de doorstroomtoets verandert om leerlingen meer gelijke kansen te bieden. Doordat alle leerlingen zich straks tegelijk aanmelden bij het voortgezet onderwijs, hebben zij dezelfde kans op een plek op de school die zij willen.  Daarnaast wordt de periode tussen de afgifte van het voorlopig schooladvies en de afname van de doorstroomtoets korter. Dat zorgt ervoor dat de meting van de cognitieve taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen niet nog veel kan veranderen. Dat levert ook een bijdrage aan gelijke kansen voor elke leerling. Het tijdpad zal er als volgt uit gaan zien: leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. In de tweede volle week van februari maken de leerlingen de doorstroomtoets op school. Uiterlijk 15 maart ontvangen wij de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo). De centrale aanmeldweek geldt alleen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan. De school maakt een schooladvies voor een leerling op basis van: de leerresultaten, informatie van collega’s (zoals intern begeleiders).   Ook is het belangrijk om in gesprek te gaan met leerlingen en hun ouders.  Op de Josefschool buigt de leerkracht van groep 8, juf Charlotte ,zich samen met de intern begeleider en de directeur over het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Bij de voortgangsgesprekken in juni wordt aan de kinderen van groep 7 een voorlopig V.O.-schooladvies gegeven. Deze kinderen kunnen samen met hun ouders zich voorzichtig al gaan oriënteren op een vervolgschool.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen bij ons op school vaardigheden die nodig zijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. We stimuleren vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, vragen stellen en zelfredzaamheid.

We hebben de overtuiging dat leerlingen alleen tot ontwikkeling kunnen komen in een positief en sociaal veilig klimaat. Vandaar dat we hoog inzetten op de pedagogische vaardigen van de leerkrachten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Veiligheid
  • Verdraagzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens in de vier jaar doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur. In 2022 heeft dit bestuursbezoek plaatsgevonden binnen onze stichting. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie, bekeken wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. In het toezicht is gekeken naar de onderwijskwaliteit en de ambities van het bestuur. Dit is het uitgangspunt van het onderzoek geweest.  Met het vierjaarlijks onderzoek wil de inspectie duidelijk krijgen of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (stelselthema’s).De inspectie was tevreden over al deze bovengenoemde punten en heeft beoordeeld dat de stichting  waar de Josefschool onder valt dit op orde heeft. Inspectierapport is na te lezen via de site: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven