kbs Josefschool

Sint Janskerkstraat 10 -12 4101 CZ Culemborg

  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Schoolfoto van kbs Josefschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We hebben de route 8 eindtoets goed gescoord. Het landelijk gemiddelde lag op 200, wij zaten daar met een gemiddelde score van 211 ruim boven. Uiteraard zijn we altijd trots op onze leerlingen en zien we dat iedereen naar verwachting heeft gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het dagelijks spel en werk. In de groepen 3 t/m 8 toetsen we het werk van de leerlingen met behulp van zogeheten methodegebonden toetsen. In groep 1 en 2 worden de observaties van de leerkracht vastgelegd volgens de observatiemethode KIJK!.

Vanaf groep 3 nemen wij Citotoetsen af. Deze toetsen worden op vaste tijdstippen in het schooljaar afgenomen. We gebruiken deze gegevens om een duidelijk beeld te krijgen van hoe onze kinderen leren. De gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem worden digitaal bewaard. Zo is het mogelijk de verrichtingen van kinderen tijdens hun schoolloopbaan te volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen bij ons op school vaardigheden die nodig zijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. We stimuleren vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, vragen stellen en zelfredzaamheid.

We hebben de overtuiging dat leerlingen alleen tot ontwikkeling kunnen komen in een positief en sociaal veilig klimaat. Vandaar dat we hoog inzetten op de pedagogische vaardigen van de leerkrachten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Veiligheid
  • Verdraagzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens in de vier jaar doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur. In 2022 heeft dit bestuursbezoek plaatsgevonden binnen onze stichting. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie, bekeken wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. In het toezicht is gekeken naar de onderwijskwaliteit en de ambities van het bestuur. Dit is het uitgangspunt van het onderzoek geweest.  Met het vierjaarlijks onderzoek wil de inspectie duidelijk krijgen of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (stelselthema’s).De inspectie was tevreden over al deze bovengenoemde punten en heeft beoordeeld dat de stichting  waar de Josefschool onder valt dit op orde heeft. Inspectierapport is na te lezen via de site: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven