kbs Josefschool

Sint Janskerkstraat 10 -12 4101 CZ Culemborg

 • Schoolfoto van kbs Josefschool
 • Lekker naar buiten voor een rekenopdracht 'meten'
 • In het speellokaal kunnen judo lessen worden gegeven.
 • uitbreiding van de woordenschat, de huishoek bij de kleuters is met regelmaat een andere hoek passend bij het thema.
 • We vragen van de kinderen een actieve betrokkenheid en wij zijn altijd op zoek om de kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/ afwezige leerkrachten

Bij ziekte of verlof worden leerkrachten vervangen. Onze stichting SKOR is aangesloten bij invalpool IPPON, daarnaast zullen we ook Qrabbl dit schooljaar uitproberen. Deze organisatie levert vakleerkrachten (creatief) om in te vallen.

Mocht er geen inval beschikbaar zijn dan zoeken we intern naar oplossingen om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Klassikaal onderwijs, met ruimte voor verschillen en talenten

De leerstof die een kind zich eigen moet maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen maken zich die leerstof op dezelfde manier en in hetzelfde tempo eigen. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen die vorm 'adaptief onderwijs'. Op onze school geven we klassikale instructie, daarna werken we verder op drie differentiatieniveaus. Tijdens onze lessen wereldoriëntatie hebben de leerlingen de keuze om te werken aan de opdrachten die het meest passen bij hun talenten. De rol van de leerkracht verandert tijdens deze lessen in de rol van 'coach'.  

Ons team

Het onderwijsteam bestaat uit een directeur, groepsleerkrachten, 2 leerkrachtondersteuners, 2 intern begeleiders en 1 LIO-student. Enkele groepsleerkrachten vervullen extra (coördinatie)taken. Zo heeft ons team een:

 • Teamleider personeel en organisatie (Miriam Vooijs)
 • Teamleider onderwijs (Joke van der Ven)
 • Specialist meer en hoogbegaafdheid (Joke van der Ven)
 • ICT-coördinator (Naomi van Harn en Sandra Severs) 
 • ARBO-coördinator (Naomi van Harn en Lisanne Vleugels)
 • Interne begeleiders (Ryan van der Veer en Miriam Vooijs)
 • Vertrouwenspersoon(Naomi van Harn)
 • Anti-pest coördinator en kindercoach (Suzanne Trappenburg)
 • Vakdocent gym (Luuk Vink)

Verder kunt u op school een administratief medewerkster en een conciërge tegenkomen, en na schooltijd een medewerker van schoonmaakbedrijf Vos. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leren in de kleuterklas

In groep 1 en 2 zijn de kinderen veel met elkaar in de kring. Daarnaast spelen en werken ze in themahoeken, op de speelmat, aan tafeltjes, in het speellokaal en op het schoolplein. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich prettig en veilig voelt op school; dan pas is het in staat om te leren. Spelenderwijs besteden we aandacht aan woordenschat en beginnende geletterdheid en gecijferdheid. De sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling komt in ruime mate aan bod. We stimuleren de kinderen om vanuit eigen ervaringen nieuwe ontdekkingen te doen. Vooral de taalontwikkeling is in de eerste jaren heel belangrijk. Dagelijks leren de kleuters bij door o.a. kringgesprekken, aan de verteltafel, in de themahoek, toneelspel, taalactiveringsspelletjes, voorlezen, etc. Hun grove motoriek komt aan bod tijdens de gymles in het speellokaal en bij het buitenspelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leren en talenten ontwikkelen

In de groepen 3 t/m 8 werken we met verschillende methoden om kinderen op uiteenlopende manieren te motiveren tot leren. In de ochtend is er veel ruimte voor de basisvakken. We vinden het van belang dat er veel aandacht is voor taal, lezen, spelling en rekenen. Vanaf groep 4 werken de kinderen met een Chromebook die de school beschikbaar stelt. We besteden in ons middagprogramma ruim aandacht aan culturele vorming (muziek, drama, bewegend leren, techniek en uitstapjes). Wereldoriëntatie bieden we met 4xwijzer aan. Deze methode werkt groepsdoorbroken en per thema. De methode is uniek omdat het kinderen de ruimte geeft om zelf te kiezen voor een kaart die het meeste aanspreekt bij de manier van leren die bij het kind past. Bewegingsonderwijs vindt plaats in een gymzaal in de stad, waar de kinderen onder begeleiding van een leerkracht naar toe lopen. De Josefschool heeft een vakdocent voor de gymlessen op de donderdag. Zowel op de dinsdag als de donderdag worden de gymlessen gegeven.

Twee periodes per jaar werken we in talentenlabs waarin de kinderen van groep 5 t/m 8 zelf mogen kiezen voor een talent wat ze aanspreekt. Het afgelopen jaar hebben de kinderen gekozen voor: programmeren, koken, dieren verzorgen, helpen in de winkel, tekenen, sporten, yoga, techniek, natuur, drummen, EHBO, werken met textiel en afdrukken maken met linosnede. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle leerlingen verdienen aandacht en zorg. Leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel, krijgen extra hulp en oefenstof aangeboden. Sommige leerlingen krijgen buiten de klas om extra begeleiding van onze intern begeleider, leerkrachtondersteuner of extra begeleiding van de eigen leerkracht. Door de inzet van leerkrachtondersteuners heeft de leerkracht extra handen in de klas om extra ondersteuning te bieden. Ook leerlingen die bovengemiddeld goed leren, krijgen extra aandacht bij ons. Onze lesmethoden bieden verdiepende opdrachten die meer uitdaging bieden. Dit schooljaar begeleidt juf Joke onze eigen Plusklas op school. Leerlingen vanaf groep 3 kunnen hierin geplaatst worden. 

Wat als een leerling zich niet goed ontwikkelt?

Indien er problemen zijn in de ontwikkeling van een kind, wordt dit meestal het eerst opgemerkt door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht maakt een plan van aanpak voor in de klas, bespreekt dit met de ouders en voert dit uit. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, dan volgt een overleg met de intern begeleider. Binnen het overleg wordt het plan van aanpak/handelingsplan bijgesteld. Dit wordt in principe uitgevoerd door de groepsleerkracht met eventueel ondersteuning van onze leerkrachtondersteuners. Blijkt na gezamenlijke inspanning dat er meer nodig is, dan kan de hulp ingeroepen worden van externe deskundigen. In de praktijk betekent dit meestal een raadpleging van de schoolconsulent van ons samenwerkingsverband BePO (Betuws Primair Passend Onderwijs). Soms worden ook andere instanties benaderd. Uiteraard wordt u als ouder nauw bij dit proces betrokken. Na afronding van een onderzoek door een externe deskundige vindt er meestal op school overleg plaats. Bij dit gesprek zijn dan de ouders, de extern-deskundige, leerkracht en intern begeleider aanwezig. Naar aanleiding van het gesprek worden aanpak en doelen vastgesteld en een plan opgesteld. 

Leerlingen met extra ondersteuningsvraag

Wij hebben een goede zorgstructuur op de Josefschool. Zo hebben wij twee intern begeleiders  (juf Ryan en juf Miriam) die de leerlingenzorg coördineren en structureren. Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig vanwege b.v. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, chronische ziekte, gedragsprobleem of leerstoornis. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe de Josefschool leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleidt en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met ouders hierover komt hierin aan bod. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar start de Geo-klas bij ons op school, deze groep is speciaal voor de meer en hoogbegaafden leerling die behoefte heeft aan een ander lesaanbod met gelijkgestemden. We hebben vorig schooljaar een onderzoek gedaan en een pilot gedraaid. Het hele team is geschoold in het tijdig signaleren en te bekijken hoe we ons onderwijs zo goed mogelijk af kunnen stemmen. Daarnaast blijven we ons focussen om de basis goed op orde te hebben. De leerlingen die met bepaalde vakken meer dan gemiddeld moeite hebben proberen we zo snel mogelijk meer onderwijstijd aan te bieden om de basis te versterken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven