kbs Josefschool

Sint Janskerkstraat 10 -12 4101 CZ Culemborg

 • Schoolfoto van kbs Josefschool
 • Schoolfoto van kbs Josefschool
 • Schoolfoto van kbs Josefschool
 • Schoolfoto van kbs Josefschool
 • Schoolfoto van kbs Josefschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/ afwezige leerkrachten

Bij ziekte of verlof worden leerkrachten vervangen. We hebben dit schooljaar op een aantal dagen een extra leerkracht op onze school aanwezig die de leerkrachten met instructies en projecten ondersteunt, maar bij ziektevervanging de groep overneemt. Onze stichting SKOR is aangesloten bij invalpool IPPON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Klassikaal onderwijs, met ruimte voor verschillen en talenten

De leerstof die een kind zich eigen moet maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen maken zich die leerstof op dezelfde manier en in hetzelfde tempo eigen. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen die vorm 'adaptief onderwijs'. Op onze school geven we klassikale instructie, daarna werken we verder op drie differentiatieniveaus. Tijdens onze lessen voor wereldoriëntatie hebben de leerlingen de keuze om te werken aan de opdrachten die het meest passen bij hun talenten. De rol van de leerkracht verandert tijdens deze lessen meer in  de rol van "coach".  

Ons team

Het onderwijsteam bestaat uit een directeur, groepsleerkrachten, 1 leerkrachtondersteuner, 2 intern begeleiders, 2 onderwijsassistenten en 1 remedial teacher. Enkele groepsleerkrachten vervullen extra (coördinatie)taken. Zo heeft ons team een:

 • Teamleider personeel en organisatie (Miriam Vooijs)
 • Teamleider onderwijs (Joke van der Ven)
 • ICT-coördinator (Naomi van Harn) 
 • ARBO-coördinator (Naomi van Harn)
 • Interne begeleiders (Ryan van der Veer en Miriam Vooijs)
 • Aandachtsfunctionaris/vertrouwenspersoon (Ryan van der Veer)
 • Klachtcontactpersoon (Paul Winkel)
 • Anti-pest coördinator en kindercoach (Suzanne Trappenburg)
 • Vakdocent drama (Sylke van de Calseijde)
 • Vakdocent gym (Luuk Vink)

Verder kunt u op school een administratief medewerkster en een conciërge tegenkomen, en na schooltijd een medewerker van schoonmaakbedrijf Vos. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leren in de kleuterklas

In groep 1 en 2 zijn de kinderen veel met elkaar in de kring. Daarnaast spelen en werken ze in themahoeken, aan tafeltjes, in het speellokaal en op het schoolplein. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich prettig en veilig voelt op school; dan pas is het in staat om te leren. Spelenderwijs besteden we aandacht aan woordenschat en beginnende geletterdheid en gecijferdheid. De sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling komt in ruime mate aan bod. We stimuleren de kinderen om vanuit eigen ervaringen nieuwe ontdekkingen te doen. Vooral de taalontwikkeling is in de eerste jaren heel belangrijk. Dagelijks leren de kleuters bij door o.a. kringgesprekken, toneelspel, taalactiveringsspelletjes, voorlezen, etc. Hun grove motoriek komt aan bod tijdens de gymles in het speellokaal en bij het buitenspelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leren en talenten ontwikkelen

In de groepen 3 t/m 8 werken we met verschillende methoden om leerlingen op uiteenlopende manieren te motiveren tot leren. We besteden ruim aandacht aan culturele vorming (muziek, drama, uitstapjes). Wereldoriëntatie bieden we aan op een manier die de verbeelding en de creativiteit van leerlingen aanspreekt. Lezen, taak en rekenen krijgen veel aandacht, omdat we een goede basis willen leggen voor het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 5 werken de kinderen met een Chromebook die de school beschikbaar stelt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen verdienen aandacht en zorg. Leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel, krijgen extra hulp en oefenstof aangeboden. Sommige leerlingen krijgen buiten de klas om extra begeleiding van onze remedial teacher juf Trees of extra begeleiding van de eigen leerkracht. Door de inzet van onderwijsassistenten heeft de leerkracht extra handen in de klas om extra ondersteuning te bieden. Ook leerlingen die bovengemiddeld goed leren, krijgen extra aandacht bij ons. Onze lesmethoden bieden verdiepende opdrachten die meer uitdaging bieden. Daarnaast begeleidt juf Joke een eigen Plusklas op school. Leerlingen vanaf groep 4 kunnen hierin geplaatst worden. 

Wat als een leerling zich niet goed ontwikkelt?

Indien er problemen zijn in de ontwikkeling van een kind, wordt dit meestal het eerst opgemerkt door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht maakt een plan van aanpak voor in de klas, bespreekt dit met de ouders en voert dit uit. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, dan volgt een overleg met de intern begeleider. Binnen het overleg wordt het plan van aanpak/handelingsplan bijgesteld. Dit wordt in principe uitgevoerd door de groepsleerkracht met eventueel ondersteuning van onze remedial teacher. Blijkt na gezamenlijke inspanning dat er meer nodig is, dan kan de hulp ingeroepen worden van externe deskundigen. In de praktijk betekent dit meestal een raadpleging van de schoolconsulent van ons samenwerkingsverband BePO (Betuws Primair Passend Onderwijs). Soms worden ook andere instanties benaderd. Uiteraard wordt u als ouder nauw bij dit proces betrokken. Na afronding van een onderzoek door een externe deskundige vindt er meestal op school overleg plaats. Bij dit gesprek zijn dan de ouders, de extern-deskundige, leerkracht en intern begeleider aanwezig. Naar aanleiding van het gesprek worden aanpak en doelen vastgesteld en een plan opgesteld. 

Leerlingen met extra ondersteuningsvraag

Wij hebben een goede zorgstructuur op de Josefschool. Zo hebben wij twee intern begeleiders  (juf Ryan en juf Miriam) die de leerlingenzorg coördineren en structureren. Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig vanwege b.v. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, chronische ziekte, gedragsprobleem of leerstoornis. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe de Josefschool leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleidt en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met ouders hierover komt hierin aan bod. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven