kbs Josefschool

Sint Janskerkstraat 10 -12 4101 CZ Culemborg

  • Schoolfoto van kbs Josefschool
  • Lekker naar buiten voor een rekenopdracht 'meten'
  • In het speellokaal kunnen judo lessen worden gegeven.
  • uitbreiding van de woordenschat, de huishoek bij de kleuters is met regelmaat een andere hoek passend bij het thema.
  • We vragen van de kinderen een actieve betrokkenheid en wij zijn altijd op zoek om de kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Van harte welkom op de pagina van kbs Josefschool. De Josefschool is een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, met een prettige sfeer en deskundige leerkrachten. Naast de objectief vastgestelde gegevens (in- en uitstroom, opbrengsten, etc.) geeft deze schoolpagina een beeld van onze school.

Bent u nieuwsgierig naar onze school? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding; om het gebouw te zien, de sfeer te proeven en ons team aan het werk te zien. Wees welkom!

Meer informatie vindt u op onze website www.kbs-josefschool.nl

Met vriendelijke groet,

Barbara Cozijnsen
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prettige sfeer
  • Eigentijds onderwijs
  • Samen vieren
  • Deskundige leerkrachten
  • Talenten ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u interesse in onze school? Maak dan een afspraak met de directeur voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. We leren elkaar tijdens dit eerste gesprek al een beetje kennen. Mocht u na de rondleiding uw kind in willen schrijven, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. Voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de toekomstige leerkracht uw kind uit om alvast te komen wennen in de klas. In principe mag uw kind in de drie weken voorafgaande aan zijn/haar verjaardag, zes dagdelen komen wennen. De keuze van de dagen wordt gemaakt in overleg tussen ouders en leerkrachten. In de maanden juli en december maken wij geen wenafspraken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school
Op onze school willen we dat alle aanwezigen (kinderen, teamleden en bezoekers) veilig zijn en zich veilig voelen. Veiligheid kent vele aspecten. Vandaar dat wij op een aantal zaken die met veiligheid te maken hebben, beleid hebben ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld het Arbo-beleidsplan. Hierin is veel aandacht voor preventie: het voorkomen van grote en kleine ongelukken. Jaarlijks wordt de Risicomonitor ingevuld. Hierin brengen we de mogelijke risico's binnen en rondom het schoolgebouw in kaart. Vervolgens worden er grotere en kleinere aanpassingen gedaan om de school zo veilig mogelijk te maken. Op onze school zijn een aantal BHV'ers (bedrijfshulpverleners) opgeleid, die onder leiding staan van een Preventiemedewerker. Ondanks alle preventie moeten we er toch rekening mee houden dat er wel eens iets mis kan gaan. Daarom zijn de BHV'ers ook getraind in handelend optreden bij calamiteiten en kleinere ongelukjes. Het hoofddoel van de inzet bij calamiteiten is iedereen zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Twee keer per jaar oefenen we het ontruimen van het schoolgebouw, met iedereen die op dat moment aanwezig is.

Helder protocol bij pesten of agressie
In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Voor het vaststellen en naleven van de gedragsregels op school hebben wij een Omgangsprotocol ontwikkeld. Hierin wordt mede aangegeven hoe te handelen indien zaken toch uit de hand (dreigen te) lopen. Heeft uw kind te maken met vervelend gedrag en wilt u dit liever niet met de groepsleerkracht bespreken, dan kunt u terecht bij een van de hiervoor opgeleide vertrouwenspersoon (leerkracht Naomi van Harn). Zij kan bemiddelen en/of de situatie begeleiden. Daarnaast heeft de Josefschool een aandachtsfunctionaris (Miriam Vooijs). Over het algemeen kun je stellen dat de vertrouwenspersoon zich zal richten op een veilige schoolomgeving en de aandachtsfunctionaris op zaken buiten de schoolomgeving, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld (volgens Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling).

Terug naar boven