Koningin Beatrixschool

Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg

Op ons heerlijke plein zijn er voldoende speelmogelijkheden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is het niet te voorkomen dat ook onze leerkrachten wel eens ziek zijn. Ook kan er een andere reden zijn dat een leerkracht niet kan werken (nascholing of buitengewoon verlof). Op dat moment is het erg fijn dat onze Stichting CPOB is aangesloten bij IPPON. Dit is een organisatie die voor 15 besturen alle vervangingen probeert te regelen. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Zeker als er een griepepidemie heerst. Op dat moment maakt de school gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er intern een collega gevonden kan worden om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op te delen over de andere groepen. Maar ook deze oplossing kent haar grenzen. Als er geen andere opties meer beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken groepsleerkrachten, zowel parttime als fulltime. De groepsleerkracht(en) is/zijn het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders.

De leerkrachten begeleiden de leerlingen op drie niveau's binnen de groepen: basis, intensief en verdiepend. Hierdoor krijgen alle kinderen de stof aangeboden die past bij hun niveau. Daarnaast kijken we naar de onderwijsbehoeften van de kinderen: plekje in de groep, extra ondersteuning, voorlezen bij vakken, een eigen timetimer enz. Zo proberen we de aandacht te geven die elk kind nodig heeft.

Op de middagen is er ruimte om groepsdoorbrekend te werken aan talenten van de kinderen zoals bij de talentenmiddagen.

Binnen het schoolteam zijn er diverse leerkrachten met extra expertise(s).

  • Bijna alle leerkrachten zijn bevoegd voor het geven van lessen bewegingsonderwijs
  • Gedragsspecialisten: we hebben een leerkracht met de afgeronde master 'Special Educational Needs (SEN)' (richting: gedrag).
  • We hebben een leerkracht die de master SEN richting leerkracht speciaal basisonderwijs en richting begeleiden heeft afgerond.
  • Twee mensen in ons team hebben de master 'Intern begeleider' afgerond. 
  • Kleuterspecialist: we hebben een leerkracht die de Master SEN op het gebied van kleuteronderwijs heeft afgerond. 
  • De schoolleider heeft naast de schoolleidersopleiding ook een afgeronde WO opleiding Onderwijskunde (Universiteit Twente). 

Al deze specialismen worden natuurlijk ingezet, zodat alle leerlingen en leerkrachten hiervan profiteren. Zo is er regelmatig overleg met het team over (extra) onderwijsbehoeften van kinderen en wisselen we veel ervaringen uit. Ook kan het zijn dat een leerkracht met een specialisatie ingezet wordt in een andere groep dan waar hij of zij normaal staat.   Naast de groepsleerkrachten behoren ook een ICT-er (hardware en software worden up-to-date gehouden) en 3 onderwijsassistenten (werken met individuele of kleine groepjes kinderen) tot ons team.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het werken en spelen vormen de hoofdactiviteiten op een dag. De kinderen gaan spelen of gaan een verwerking doen. Alle activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld en het niveau van de kinderen. De leerkracht helpt, stimuleert en observeert de kinderen. Bewegingsonderwijs is ook een van de hoofdactiviteiten. Dit gebeurt in het speellokaal, maar ook op het plein. Verder wordt er veel aandacht besteed aan taal, rekenen, muziek, voorbereidend schrijven, drama en spel: dit gebeurt spelenderwijs. De hoeken nemen hierbij een belangrijke plaats in. Er zijn vaste hoeken, zoals een leeshoek, bouwhoek, ontdekhoek en huishoek en er zijn wisselende hoeken, die gemaakt worden bij een thema. Vanuit de belangstelling van het kind geven we in de hoeken opdrachten die het kind aankan. Zo kan het zijn dat de algemene opdracht is: 'maak een huis', en een specifieke: 'maak een huis met drie ramen en twee deuren'.

Alle activiteiten in de kleutergroepen beginnen en eindigen in de kring. Naast reflectie op de opdrachten die we hebben gedaan vinden hier ook kringgesprekken plaats. Hier komen de ervaringen en behoeften van kinderen naar voren.

In de kleutergroepen werken we ontwikkelingsgericht: we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling en de kinderen daarin een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling. Uitdaging binnen het spel.

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich prettig en veilig voelt op school; dan pas is het in staat om te leren. Spelenderwijs besteden we aandacht aan woordenschat en beginnende geletterdheid en gecijferdheid. De sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling komt in ruime mate aan bod. We stimuleren de kinderen om vanuit eigen ervaringen nieuwe ontdekkingen te doen. Vooral de taalontwikkeling is in de eerste jaren heel belangrijk. Dagelijks leren de kleuters bij door o.a. kringgesprekken, toneelspel, taalactiveringsspelletjes, voorlezen, etc. Hun grove motoriek komt aan bod tijdens de gymles in het speellokaal en bij het buitenspelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen vinden we erg belangrijk binnen onze school. Elke ochtend besteden we hier dan ook tijd en aandacht aan. Naar aanleiding van analyses van de groep kijken we per half jaar waar meer aandacht aan besteed moet worden. Zo kan het zijn dat wanneer een groep nog moeite heeft met bepaalde taalvaardigheden,  we hier meer tijd in steken en minder tijd aan wereldoriëntatie of een ander vakgebied besteden. De bovenstaande tijden zijn dan ook richtlijnen welke per periode of groep door het jaar heen kunnen verschillen. 

Qua organisatie bieden we e.e.a. als volgt aan: op de ochtenden staan taal, lezen en rekenen centraal. We met verschillende methoden om leerlingen op uiteenlopende manieren te motiveren tot leren. De middagen zijn voor werken in circuitvorm, groep doorbrekend werken op talentenmiddagen of voor werken aan thema's d.m.v. de projecten uit de methode Blink waarin zaakvakken zoals geschiedenis, natuur, techniek en wereldoriëntatie aan bod komen. Na een 4-tal algemene lessen over het onderwerp, krijgen de kinderen een kans om hun eigen onderzoeksvragen op te stellen. We besteden ruim aandacht aan culturele vorming (muziek, drama, uitstapjes). 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Om tegemoet te komen aan alle leerlingen hebben we een goede zorgstructuur bij ons op school. De intern begeleider is verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg. Wij zijn aangesloten bij BePo, ons samenwerkingsverband. Alles rondom de zorg staat beschreven in ons zorgplan welke u bij de directie en intern begeleider kunt inzien. Hieronder enkele zaken die wellicht voor iedereen van belang zijn. 

Onderwijs op maat:

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. Onze school is klassikaal georganiseerd. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal bij elkaar in een groep. 

Interne begeleider: 

Om de hulp te coördineren en te structureren is Corine van der Sloot als intern begeleider (IB) werkzaam. Ze neemt aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven, adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal en een andere aanpak, voert diverse malen per jaar leerling- en groepsbesprekingen met de leerkrachten en voert gedurende het schooljaar gesprekken over individuele kinderen die extra zorg nodig hebben. De IB'er heeft contacten met de leerkrachten van het speciaal basisonderwijs en maakt deel uit van netwerken van IB'ers van andere scholen. Ook heeft ze contact met de ambulante begeleiders, de schoolverpleegkundige, de schoolbegeleidingsdienst, de peuterspeelzaal, logopedist, etc. Als u als ouder problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de interne begeleider daarover aanspreken.

Begeleiden meer begaafde kinderen:

Ook kinderen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht bij ons. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze kinderen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze kinderen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen de kinderen versneld door. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze naar een speciale CPOB Plusklas gaan. Hierover kunt u meer lezen in de folder CPOB-plusklas die op onze website te vinden is (http://www.beatrixschool-culemborg.nl/fileadmin/user_upload/CPOB/Downloads/090319_plusklas-folder.pdf).  

Externe hulp:

Soms is een onderzoek door een externe instantie noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken van bijvoorbeeld een leerachterstand. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Na aanmelding verzamelen zij alle noodzakelijke gegevens, observeren zo nodig uw kind en is er een gesprek met u. Gezamenlijk wordt ernaar een oplossing gezocht. Soms is de informatie zo duidelijk, dat er direct een advies volgt. In andere gevallen volgt er gerichte observatie in de groepen of wordt een onderzoek uitgevoerd. De aard van het onderzoek hangt af van de problematiek. Elk onderzoek vindt in principe plaats op school. Ouders kunnen ook zelf een onderzoek laten uitvoeren bij een extern bureau. Dit is voor eigen rekening. Uitzonderingen daargelaten is het niet de bedoeling dat er door derden buiten school onder schooltijd bijles wordt gegeven. De uitzonderingen zijn: sociale vaardigheidstrainingen (sova) en zorg na een PCL-beschikking, dan wel bij een verwijzing naar een SBO school, waarbij het kind op een wachtlijst is geplaatst. (PCL = Permanente Commissie Leerlingzorg) 

Huiswerk:

We vinden het fijn dat u als ouders betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind. We geven dan ook werk mee aan de kinderen om thuis te doen. Dit kan zijn ter ondersteuning van extra hulp en/of ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 4 kan er, indien nodig, huiswerk meegegeven worden. Groep 5 krijgt o.a. topografie en spelling mee. Vanaf groep 6 wordt in voorbereiding op het voortgezet onderwijs huiswerk meegegeven. De hoeveelheid huiswerk wordt in groep 7 en 8 uitgebreid. Het gaat om huiswerk op het gebied van: rekenen, spelling, begrijpend lezen en Engels. Het huiswerk gaat met de kinderen mee naar huis. Ook plaatsten we het huiswerk op onze Social Schools omgeving. 

Bepo, samenwerkingsverband:

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te bieden. Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij met ondersteuning van en in overleg met ons samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (BePO). Dit samenwerkingsverband draagt de verantwoording voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de regio.  De scholen in samenwerkingsverband BePo dragen gezamenlijk zorg voor de inrichting van één geheel van voorzieningen. Een duidelijk en informatief filmpje kunt u bekijken op youtube: http://youtu.be/EzVQDGDUP-Y

Plusteam:

Ons samenwerkingsverband BePo zet op alle basisscholen een plusteam in. Dit bestaat uit plusconculenten en themaspecialisten. Zij hebben extra expertise om internbegeleiders en leerkrachten te helpen, zodat de school in staat is om extra ondersteuning aan het kind op de basisschool te bieden. Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft ontvangt de basisschool middelen van BePo (een plusarrangement). De basisschool stelt dan in overleg met ouders en deskundigen een ontwikkelingsperspectief op. Als u meer informatie zoekt over de plusondersteuning kunt u dat vinden op www.swvbepo.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Organisatie van de vroegschoolse educatie:

Onze school wordt bezocht door een aantal leerlingen die vallen binnen de doelgroep VVE. Om goed aan te sluiten bij hun ondersteuningsbehoefte zijn in ieder geval de volgende werkafspraken gemaakt.

Contacten voorschool/vroeg school:

Er is geregeld contact tussen de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en de leerkrachten van de school. Dit overleg gaat ook over de inhoud van de educatieve programma's. Naast inhoudelijke afstemming spelen de kleuters en peuters minimaal 2 maal per week met elkaar op het plein met zowel de leerkracht van de groep als de peuterspeelzaal leiding. Op deze manier kan veel afgestemd worden.

Warme overdracht:

Voor alle kinderen die bij ons op school komen vindt er een schriftelijke overdracht plaatst van de voorschool. Van de kinderen die behoren tot de doelgroep VVE en die een overstap maken van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar onze school worden de gegevens doorgegeven door de voorschool in een gesprek met de leerkracht. Hierbij wordt een overdrachts- en observatieformulier gehanteerd. Deze zogenaamde warme overdracht vindt ook plaats als de pedagogisch medewerker en/of leerkracht de behoefte heeft aan mondelinge toelichting bij kinderen die niet tot de VVE-doelgroep behoren.

Rol van de ouders:

Van de ouders verwachten we een actieve houding ten aanzien van school en de groep van hun kind(eren). We zijn immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen en benutten graag de mogelijkheden om samen met ouders het kind te laten groeien.

Kindcentrum met doorgaande leerlijn In ons schoolgebouw bevindt zich Peuteropvang De Dwerghut. Deze wordt geleid door Kinderopvang SKPC. Onze school biedt zowel reguliere kinderopvang als voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. We zijn een kindcentrum, waardoor we een doorgaande leerlijn kunnen garanderen. Er is nauwe samenwerking tussen de leidsters van De Dwerghut en de leerkrachten van de Beatrixschool.

Extra taalstimulering in de onderbouw: Kinderen met een VVE-indicatie of extra hulpbehoefte op het gebied van taal (op advies van leerkracht of logopedist) komen bij ons in een taalstimuleringsgroepje. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling. Ze werken met een onderwijsassistent aan hun woordenschat en herhalen hetgeen ze in de klas hebben geleerd. Ons doel is om deze kinderen optimaal voor te bereiden op het leer- en leesproces in groep 3.

Terug naar boven