Koningin Beatrixschool

Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg

Op ons heerlijke plein zijn er voldoende speelmogelijkheden. We hebben een begin gemaakt met vergroenen van het plein.

In het kort

Toelichting van de school

Op de Beatrixschool bieden wij een prettige, rustige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken. Wij zijn een ‘open christelijke school’. Kinderen van alle ouders/verzorgers die deze levensbeschouwelijke identiteit respecteren, zijn welkom op de school. Onze school heeft een groot schoolplein waar er veel speelmogelijkheden zijn voor de kinderen en de ruime lokalen en nevenruimtes bieden volop ruimte voor allerlei activiteiten. Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken om de school eens van binnen te bekijken en met uw eigen ogen te zien hoe onze school werkt. Wij laten graag zien wat we doen! U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoon (0345 – 512542), via mail (info.kbs@cpob.nl), meer informatie is te vinden op www.beatrixschool-culemborg.nl.  

Een aantal voorbeelden van wat wij allemaal doen:             

- Predicaat Gezonde school                                       

- Aparte groep 1 en aparte groep 2                    

- Engels in de groepen 4 t/m 8                    

- Samenwerking tussen alle groepen (groepsdoorbroken werken op de middagen)                      

- Samenwerking met het Thomashuis                    

- Veel studenten in de school (pabo, onderwijsassistent, internationale)                     

- Ouderportaal voor ouders met leerlingen op onze school (social schools)

- Bewegend leren plekjes in de school en beweegmomenten tussendoor

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Diversiteit
  • Midden in de samenleving
  • Kleinschalig
  • Ontwikkelingsgericht
  • Oog voor het individuele kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Beatrixschool gelegen in de binnenstad van Culemborg heeft zo'n 175 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. Hierdoor is de school overzichtelijk en kennen de meeste kinderen elkaar bij de naam. Dit willen we graag zo houden en hebben het liefst een maximum van 8 groepen. Wilt u de school eens van binnen zien, dan kunt u altijd een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via 0345-512542 of info.kbs@cpob.nl. 

Bij CPOB-Agora zitten kinderen in fase 1 en fase 2. In deze klassen zitten zo'n 70 kinderen. Deze kinderen zitten niet bij ons op school, maar ze hebben een lokalen bij het KWC in Culemborg. Meer informatie over deze speciale groep kunt u vinden op: www.cpob-agora.nl. Om een afspraak te maken kunt u mailen met agora@cpob.nl

We maken gebruik van een kennismakings- en toelatingsprocedure, zowel voor leerlingen die nog niet eerder op school hebben gezeten als voor leerlingen die van een andere school komen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school ligt in de binnenstad en heeft een ruim plein rond de gehele school. We gaan elke dag van 8.30 – 14.15 uur naar school. Tussen de middag eten we samen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voor de  voor- en naschoolse opvang kunt u o.a. gebruik maken van de Dichtbij. Zij zitten bij ons in het gebouw (de naam van de locatie is: ‘De Vlindertuin'). Wilt u hier gebruik van maken dan zijn daar kosten aan verbonden welke u bij de Dichtbij kunt opvragen.

Samen met de inpandige peuteropvang "De Dwerghut", de basisschool zelf en de naschoolse opvang vormen wij Kindcentrum 'De Ridder'. Vanuit dit kindcentrum worden o.a. diverse activiteiten georganiseerd. Deze kondigen we aan via Social Schools.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat en werken daarom aan een fijne sfeer in de groepen. We streven ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. We willen de kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Wij hechten er veel waarde aan dat de kinderen niet alleen met plezier naar school gaan, maar ook dat ze zich veilig voelen op onze school. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, geaardheid, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen daarvan. Als het toch gebeurt, grijpen we direct in!

Er is veel aandacht voor gedragsregels. We hebben respect voor elkaar en gaan zuinig om met de spullen van een ander en onszelf. We vertellen de kinderen steeds welke regels er bij ons op school gelden en we leren hen die te hanteren. Bij het overtreden van regels volgt altijd een gesprek met de leerling over het belang van een bepaalde regel. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag.

Dat dit zijn vruchten afwerpt is te zien dat kinderen ons een zeer hoog cijfer voor veiligheid geven.

In de klassen is veel aandacht voor kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en projecten.

Wij hebben de volgende documenten ontwikkeld: Schoolveiligheidsplan, Pestprotocol, Meldcodekindermishandeling en huishoudelijk geweld, Protocol email, internet en socialmedia. Deze zijn allen in te zien bij ons op school. Verder stellen we elk jaar met de kinderen klassenregels op en nemen we een RI&E af.

De school beschikt over een interne contactpersoon. Op onze school is dit: Susanna Erlings. De interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen en klachten overgrensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn:(cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie en radicalisering. De interne contactpersoon  kan ter ondersteuning de externe vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen of u er naartoe verwijzen. De externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te bellen met het secretariaat van de Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 088-1447330.U wordt dan, afhankelijk van de aard van uw klacht, doorverbonden met één van de vier externe contactpersonen die beschikbaar zijn voor Stichting CPOB.

Terug naar boven