Koningin Beatrixschool

Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg

Op ons heerlijke plein zijn er voldoende speelmogelijkheden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school is een resultaatgerichte school.  Evenals heel veel scholen in Nederland nemen ook wij deel aan de eindtoets van het Cito. Het daaruit voortkomende schoolrapport geeft een goed beeld van de sterke en zwakke punten op cognitief gebied: de schoolscores per vaardigheid worden vergeleken met de landelijke scores.

De Cito Eindtoets is bedoeld om objectief en individueel te kunnen kijken wat een leerling kan. De toets is niet bedoeld om scholen onderling te vergelijken. Omdat onze school relatief klein is, en de grootte van groep 8 per jaar sterk kan verschillen, kunnen de gemiddelde scores op de Cito Eindtoets ook sterk variëren. In de laatste jaren hadden we zeer kleine groepen die onze basisschool verlieten. Deze geven soms een vertekend beeld. 

Een analyse van onze gemiddelde Cito-resultaten in de afgelopen 25 jaar, laten inderdaad zien dat de jaarlijkse scores inderdaad fluctueren. De analyse laat echter ook zien dat de afgelopen 20 jaar, onze gemiddelde Cito-score slecht eenmaal onder het landelijke gemiddelde kwam, dat was in 2017-2018. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen onze school nemen we 2 soorten toetsen af: zowel de methode gebonden of zelfgemaakte toetsen die horen bij wat we in de groep hebben geoefend als de landelijke methode onafhankelijke toetsen. Op deze manier volgt het team de opbrengsten binnen de school op de voet.

Na elke methode-gebonden toets volgt een periode van herhaling, verrijking of verdieping. 

Na iedere Methode Onafhankelijke Toets (cito)-periode volgt een schoolbrede diepteanalyse. Aan de hand van deze diepteanalyse wordt gekeken welke interventies nodig zijn om de opbrengsten te verhogen. Dit kan zijn door veranderingen in de aanpak in de klas of school.

De inspectie heeft de verklaringen behorende bij de eindcito en de diepte-analyses bestudeerd en te kennen gegeven vertrouwen te hebben in de schoolbrede aanpak van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke school voor het voortgezet onderwijs bij uw kind past, hangt af van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met ons onderwijs proberen we het maximale uit elk kind te halen.  Zo zorgen we ervoor dat uw kind in de meest geschikte vorm van het voortgezet onderwijs terecht komt waar het goed mee kan komen. De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. 

Onze school heeft een jarenlange traditie van overleg met de middelbare scholen in Culemborg. Onze adviezen worden dan ook vrijwel altijd overgenomen door het vervolg onderwijs.

Ook wanneer de leerlingen eenmaal op de middelbare school zitten, krijgen wij nog informatie over hun sociale en cognitieve ontwikkeling daar. Dit helpt ons om onze adviezen te verbeteren. De eerste adviesgesprekken beginnen in groep 7, in deze groep maken de kinderen ook de Entreetoets. In groep 8 volgt het definitieve advies. 

Advies van de school:

Eind groep 7 krijgt uw kind al een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies is opgesteld aan de hand van alle resultaten van uw kind in de afgelopen jaren bij ons op school. Het advies komt door een gesprek met de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 en de intern begeleider tot stand.  In een gesprek met de ouders en het kind wordt dit schooladvies toegelicht. Doordat u al in groep 7 het voorlopige advies krijgt kunt u gericht met uw kind naar open dagen van het vervolgonderwijs. Uiteindelijk ligt de keuze voor het voortgezet onderwijs in handen van de ouders, al wordt het advies van onze school altijd aan de door de ouders gekozen school voor voortgezet onderwijs kenbaar gemaakt. Tot besluit loopt de aanmelding voor de nieuwe school via de leerkracht van groep 8. Het advies van de school is belangrijk bij de schoolkeuze. De leerkrachten hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens zoals de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd.

Uitstroomgegevens:

De uitstroom aan het einde van de basisschool is over het algemeen evenwichtig verdeeld over de verschillende types vervolgonderwijs. Dit kan niet los gezien worden van de evenwichtige verdeling over de opvoedkundige milieus bij de instroom aan het begin van de basisschoolperiode. Een school is voor een belangrijk deel afhankelijk van de talenten die de kinderen meebrengen.

Onze school garandeert u dat de kinderen in een prettige sfeer gestimuleerd worden hun talenten volledig te ontplooien.  Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.

Overgestapt en dan?

Met de scholen van het voortgezet onderwijs in Culemborg hebben wij een goed contact. Ze houden ons op de hoogte van hoe onze kinderen het daar doen. Wij volgen de kinderen o.a. door de rapportages vanuit het voortgezet onderwijs, het contact met henzelf en hun ouders gedurende hun studie. Enerzijds omdat wij vanuit de basisschoolperiode menselijke belangstelling hebben voor het verdere leven van de kinderen die onze school verlaten, anderzijds omdat we open staan voor feedback om het onderwijs tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2020 is de inspectie op school geweest en hebben we een intern audit team mogen verwelkomen vanuit onze eigen stichting.

Beiden zijn erg goed verlopen. Uit de onderzoeken kwamen geen grote verbeterpunten.

Alles staat op voldoende of goed, met punten waar uit de onderzoeken naar voren kwam dat we als voorbeeld voor andere scholen kunnen fungeren.

Een prachtige uitkomst dus!

Enkele punten uit de rapporten zijn:

  • De school is in ontwikkeling met het groepsdoorbrekend onderwijs.
  • De talentmiddagen op creatief en cognitief gebied zijn mooie ontwikkelingen, die inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • De auditcommissie spreekt haar bewondering uit voor het beleidsplan Burgerschap en de verbinding met het Thomashuis.
  • In de school heerst een goed veilig en ondersteunend klimaat. Dit blijkt uit de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en de wijze waarop leerkrachten met leerlingen omgaan. Dit wordt ook bevestigd door de leerlingen en ouders.
  • Ook de samenwerking van de school met externe partners is op diverse punten een voorbeeld voor andere scholen.
  • De ruime lokalen en de hal zijn gezellig ingericht en ademen een fijne sfeer uit.
  • Door de hele school heen heerst rust.

We zijn blij met deze uitkomsten. Dit geeft ons energie geeft om op de ingeslagen weg voort te gaan.

De inspectie schrijft in de samenvatting van het bezoek dat ze in maart 2015 aan onze school brachten het volgende:

- De school behaalt stabiele, cognitieve eindresultaten die passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie.

- De kwaliteit van de instructie en de actieve betrokkenheid van de leerlingen zijn van voldoende niveau.

- De school draagt zorg voor de veiligheid van de leerlingen en het personeel.

- Op de school heerst een prettige en positieve sfeer.

- De schoolleiding vertoont onderwijskundig leiderschap en een hoog kwaliteitsbewustzijn. In het team is er veel draagvlak voor het beleid.

Wanneer u het hele rapport wilt lezen of wilt kijken hoe de andere Culemborgse scholen uit het onderzoek gekomen zijn kunt u dit kijken op: http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/resultaten-regiopilot-culemborg

Terug naar boven