Kindcentrum de Leydraad

Kerkweg 2 5266 AT Cromvoirt

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 bestond in schooljaar 2020-2021 uit 13 leerlingen die allemaal de DIA eindtoets gemaakt hebben. Elk kind heeft een individuele rapportage gekregen en er is een groepsrapportage. Het groepsgemiddelde voor de Leydraad is 362.1 en het landelijk gemiddelde voor de DIA is 360. Volgens het College voor Toetsen en Examens (CvTE) konden leerlingen op het moment van toetsafname niet over bepaalde kennis beschikken. Daarom is de normering aangepast. De corona-omstandigheden gelden voor de alle kinderen en daarom is er een kleine aanpassing aan de normering gedaan. Deze aangepaste normering heeft geleid tot het landelijk gemiddelde van 360 bij de DIA toets en onze groep 8 heeft daar heel netjes boven gescoord. Een mooie opbrengst ondanks de corona periode die zij in groep 7 en 8 hebben meegemaakt. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Leydraad werken we met DIA leerlingvolgsysteem. De adaptieve Diatoetsen laten iedere leerling tot zijn recht komen. Met toetsen op het eigen niveau, niet te moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk. De adaptieve toetsen passen zich automatisch aan op het niveau van de leerling. De Diatoetsen zijn digitaal. Leerlingen vinden digitaal toetsen vaak erg prettig, ze kunnen zich beter concentreren. Leerlingen worden door de toets geleid met vragen die één voor één op het scherm komen. Meteen na de toets geeft Dia-groeiwijzer aan de leerkracht een helder inzicht waar iedere leerling staat. 

In Dia-groeiwijzer, een online platform, ziet de leerkracht in één oogopslag hoever de leerlingen zijn met de referentieniveaus taal en rekenen. De toetsresultaten worden heel inzichtelijk gerapporteerd op leerling-, klas- en schoolniveau. De ontwikkeling van de leerlingen volgen we aan de hand van de kleurenliniaal en de referentieniveaus. Per meetmoment worden bovendien streefscores getoond, die we desgewenst zelf kunnen aanpassen. De sterke en zwakke punten van leerlingen worden automatisch geanalyseerd in scoreprofielen. Zo wordt een handelingsperspectief geboden.

Door de leerkrachten en de intern begeleider worden trendanalyses gemaakt wat betreft de tussen- en eindopbrengsten van de DIA toetsen. Hier worden ook de bijbehorende conclusies getrokken. Er worden trendanalyses op school- groeps- en kindniveau opgesteld en 2 keer per jaar besproken met het team.

Tijdens groepsbesprekingen worden de opbrengsten en de organisatie in de groep besproken met de intern begeleider. Tijdens leerlingbesprekingen worden individuele leerlingen en de begeleiding van de leerlingen besproken door IB'er en leerkracht.

Na de besprekingen worden zaken vertaald in acties en interventies middels groepsplannen. Het groepsplan wordt in januari en juni geëvalueerd. Dan wordt het plan afgerond en een nieuw plan geschreven. In oktober en april wordt het plan tussentijds geëvalueerd. De tussentijdse evaluatie gebeurt a.d.h.v. observaties, methodegegevens en gesprekken met ouders/kind/intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om zicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs meten wij regelmatig de resultaten van de kinderen. Bij alle kinderen nemen wij op vaste momenten de DIA-toetsen af zodat wij onze leerlingen systematisch kunnen volgen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het laatste inspectierapport:

"De leraren verstaan hun vak. Ze leggen duidelijk uit en ze gaan voldoende na of de leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen. De leraren houden zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen met behulp van toetsen, observaties en leerlingenwerk. Ze gebruiken deze informatie voor het opstellen van gedetailleerde en informatieve groepsoverzichten, die de basis vormen om het onderwijs af te stemmen op het niveau en de ontwikkeling van hun leerlingen."

"Voor De Leydraad is het allerbelangrijkste dat de leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. De school slaagt er ook in om dit te realiseren. Er is veel aandacht voor een prettige sfeer en de leraren en leerlingen gaan respectvol en betrokken met elkaar om. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten en treden zo nodig snel en adequaat op. Er zijn verder duidelijke regels en de school gaat ook regelmatig na hoe het staat met de veiligheidsbeleving van de leerlingen."

Terug naar boven